Genealogie en familiegeschiedenis: Link met het verleden

Waarom leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tempels bouwen

opzoeking_centrum_familiegeschiedenis lds.org

Voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is er vrijwel niets belangrijkers dan het gezin! Heiligen der laatste dagen geloven dat gezinnen voor eeuwig samen kunnen zijn. Dat betekent dat onze familie niet alleen bestaat uit de leden die hier nu bij ons zijn, maar ook uit onze grootouders, voorouders en andere familieleden die ons zijn voorgegaan.  Ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Het plan van onze [hemelse] Vader is op families gericht, met een grote boom als symbool. Een boom heeft wortels en takken nodig om te leven en te groeien. Zo moeten ook wij verbonden zijn met onze wortels – onze ouders, grootouders en andere voorouders – en met onze takken – onze kinderen, kleinkinderen en andere nakomelingen.’ (‘Our Father’s Plan Is about Families’ [toespraak gehouden op de RootsTech Family Discovery Day, 14 februari 2015], churchofjesuschrist.org.) Hieronder leest u wat heiligen der laatste dagen met betrekking tot familiegeschiedenis geloven en wat dat met tempels te maken heeft.

Waarom is familiegeschiedenis voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zo belangrijk?

Toen Joseph Smith, de stichter en profeet van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, jong was, verscheen een engel met de naam Moroni aan het bed van Joseph terwijl die in gebed was. De engel Moroni citeerde enkele Schriftteksten uit het boek Maleachi, die licht van de formulering in de Bijbel afweken (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:28–39). Moroni zei tegen Joseph:

‘Zie, Ik zal u het priesterschap openbaren, door de hand van de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van de Heer komt.

‘[…] En hij zal in het hart van de kinderen de aan de vaders gedane beloften planten, en het hart van de kinderen zal zich tot hun vaders wenden. Als dat niet zo was, zou de gehele aarde bij zijn komst volslagen worden verwoest’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:38–39).

Heiligen der laatste dagen geloven wat Moroni Joseph Smith leerde, namelijk dat ‘het hart van de kinderen’ zich tot hun vaders, of voorouders, moet wenden, om zich op de wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde voor te bereiden. Aan familiegeschiedenis en genealogisch werk doen, is een manier waarop leden van de kerk ‘hun hart tot hun [voorouders] wenden’. (Zie David A. Bednar, ‘Het hart der kinderen zal zich wenden’, Liahona, november 2011, 24–27.) Veel mensen getuigen van de geest van liefde die ze voor hun familieleden voelen als ze aan familiegeschiedenis en genealogie doen. Als onderdeel van familiehistorisch werk verzamelen heiligen der laatste dagen de namen van overleden familieleden zodat er verordeningen voor hen kunnen worden verricht. Heiligen der laatste dagen geloven dat wij in heilige tempels aan onze levende en overleden familieleden kunnen worden verzegeld, of met hen worden verbonden. Zo kunnen gezinsbanden na de dood voortbestaan.

Hva foregår inne i templene?

Siste dagers hellige tror at for å vende tilbake til vår himmelske Fader når vi dør, må vi utføre bestemte ordinanser – vi må blant annet bli døpt og motta Den hellige ånds gave – mens vi er på jorden (se Tro mot pakten [2004], 76–77). Mange av Guds barn hadde imidlertid ikke mulighet til å ta imot Jesu Kristi evangelium og disse frelsende ordinansene mens de levde.

Siste dagers hellige tror at vi fortsetter å leve som ånder når vi dør, og at forkynnelsen av Jesu Kristi evangelium fortsetter i åndeverdenen (se L&p 138). Mange av Guds barn i åndeverdenen vil ta imot evangeliet, og disse menneskene ønsker at ordinanser som dåp skal bli utført for dem (se Innføring i slektshistorie – elevhåndbok [2012], 83). Siste dagers hellige tror at Gud har befalt medlemmene av sin Kirke å bygge templer som steder hvor de kan utføre frelsende ordinanser på vegne av sine avdøde slektninger. Siste dagers hellige tror at ingen vil bli tvunget til å ta imot disse ordinansene (se Innføring i slektshistorie – elevhåndbok, 9).

Meer informatie

Mange siste dagers hellige gransker sin slektshistorie slik at de kan utføre ordinanser for sine familiemedlemmer i tempelet. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges templer er hellige steder der familier blir forenet for evigheten og hellige, frelsende ordinanser utføres. Opprett ditt eget gratis slektstre på FamilySearch.org, eller lær mer om siste dagers hellige templer ved å gå inn på comeuntochrist.org.