Hoofdnavigatie overslaan

Het leven van de profeet Joseph Smith: zijn jeugd

Uit het leven van de mormoonse profeet Joseph Smith

De jonge Joseph Smith, die later De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zou stichten, zocht in de Bijbel antwoord op zijn vragen.

Wie was Joseph Smith?

Als u al eens over mormonen gehoord hebt, vraagt u zich misschien af wie de grondlegger van het mormonisme is. Joseph Smith jr. is wellicht het meest bekend als de stichter van de mormoonse kerk, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Maar hij was veel meer dan slechts de stichter van een godsdienst. Hij was een profeet van God en wordt, ondanks zijn bescheiden afkomst, wereldwijd door miljoenen gerespecteerd.

Joseph Smith jr. werd op 23 december 1805 in Sharon (Vermont, VS) in het gezin van Joseph Smith sr. en Lucy Mack Smith geboren. Joseph had twee oudere broers, Alvin en Hyrum, en een oudere zus, Sophronia. Joseph had ook vijf jongere broers en zussen die hun jeugd overleefden, namelijk Samuel, William, Katharine, Don Carlos en Lucy. Twee van zijn broers stierven als kind. (Zie Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 2.)

Wat voor jeugd had Joseph Smith?

De familie Smith had het tijdens Josephs jeugd financieel moeilijk. Josephs vader moest een reeks financiële tegenslagen incasseren, waardoor het moeilijk was om zijn grote gezin te onderhouden. Het gezin verhuisde vaak terwijl Joseph Smith sr. zonder al te veel succes verschillende beroepen, zoals winkeluitbater, boer en handelaar, uitprobeerde. (Zie Matthew S. Holland, ‘The Path to Palmyra’, Ensign, juni 2015, 26–28.)                                                       

Josephs moeder beschreef de jonge Joseph als een ‘opmerkelijk stil, welwillend kind’. (Lucy Mack Smith, ‘Lucy Mack Smith, History, 1845’, 72, josephsmithpapers.org.) Toch was Josephs jeugd niet alleen rozengeur en maneschijn. In 1813 kreeg Joseph als 7-jarige tyfus. De infectie verspreidde zich en tastte het bot van Josephs been aan. De artsen vreesden dat ze het moesten amputeren. Joseph weigerde ze zijn been te laten amputeren en zijn moeder smeekte de artsen het te sparen. De artsen stemden ermee in om te proberen om het geïnfecteerde deel van het bot operatief te verwijderen en het been te behouden. (Zie Vivian M. Adams, ‘Joseph Smith’s Boyhood Surgery: Mercy during a “Desperate Siege”’, Ensign, june 2013, 66–69.)

Joseph toonde met het uitzicht op enorme pijn op jonge leeftijd al veel moed, liefde voor zijn ouders en geloof. De artsen spoorden Joseph aan alcohol te drinken om de pijn van de operatie zonder verdoving te verlichten. Ze droegen zijn ouders op om hem op zijn bed vast te binden. Volgens zijn moeder antwoordde hij: ‘Nee, […] ik neem geen druppel alcohol, en ik laat me niet vastbinden; maar […] ik wil graag dat mijn vader naast me op het bed komt zitten, en dan zal ik alles doen wat nodig is om het stuk bot te laten weghalen. Moeder, verlaat alstublieft de kamer; ik weet dat u mijn lijden niet kunt aanzien. […] De Heer zal me bijstaan. Het komt wel goed.’ (Lucy Mack Smith, ‘Lucy Mack Smith, History, 1844–1845’, boek 3, 1–2, josephsmithpapers.org.) De operatie was een succes, maar Joseph liep enkele jaren op krukken en liep de rest van zijn leven een beetje mank. (Zie Leringen: Joseph Smith, 2.)

Wie werd Joseph Smith?

In 1816 verhuisde Joseph Smith sr. met zijn gezin naar Palmyra (New York, VS), waar hij het boeren nogmaals probeerde. (Zie Holland, ‘The Path to Palmyra’, 27–28.) Joseph jr., die ondertussen een tiener was, hielp samen met zijn broers en zussen zijn vader op de boerderij. Ze genoten weinig onderwijs. Ze lazen echter vaak als gezin in de Bijbel. (Zie ‘Joseph Smith and the Restoration’, mormonnewsroom.org.) Joseph begon zich op 14-jarige leeftijd af te vragen bij welke kerk hij zich moest aansluiten. Hij zocht antwoord in de Bijbel (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:7–13).

Die Bijbelstudie bracht Joseph ertoe God in gebed te vragen bij welke kerk hij zich moest aansluiten. God de Vader en Jezus Christus verschenen in 1820 als antwoord op Josephs gebed in een wonderbaar visioen aan hem. Ze zeiden dat hij zich bij geen enkele kerk die toen op aarde was, moest aansluiten (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:18–20). Mormonen beschouwen dit visioen, dat ze het eerste visioen noemen, als een van de bepalende gebeurtenissen van de vestiging van het mormonisme.

Wanneer heeft Joseph Smith het mormonisme gesticht?

Joseph volgde Gods raad op en verrichtte daarna veel belangrijk werk voor het koninkrijk van God. Op 24-jarige leeftijd herstelde hij de Kerk van Jezus Christus op aarde toen hij op Gods aanwijzing De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen stichtte. Josephs tijdgenoten hebben gezegd: ‘Joseph Smith, de profeet en ziener des Heren, heeft, Jezus alleen uitgezonderd, meer gedaan voor het heil van de mensen in deze wereld dan enig ander mens die hier ooit heeft geleefd’ (zie LV 135:3).

Waar vind ik meer informatie?

Joseph Smith was veel meer dan slechts de stichter van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij was een profeet van God. Het feit dat hij op jonge leeftijd zoveel bereikt heeft, is wonderbaarlijk. Ga naar mormon.org om meer over Joseph Smith te weten te komen.