Het Boek van Mormon: leringen die u tot zegen kunnen zijn

Vijf lessen van de profeet Nephi

Het Boek van Mormon bevat de woorden van veel profeten, onder wie de profeet Nephi. Ontdek hoe Nephi’s woorden u nu tot zegen kunnen zijn. Intellectual Reserve
Het Boek van Mormon bevat de woorden van veel profeten, onder wie de profeet Nephi. Ontdek hoe Nephi’s woorden u nu tot zegen kunnen zijn.

Het Boek van Mormon gaat over Gods omgang met zijn volk in het oude Amerika. De eerste twee boeken in het Boek van Mormon, 1 Nephi en 2 Nephi, zijn voornamelijk door Nephi, een profeet uit de oudheid, geschreven. Nephi schreef over zijn leven en familie. Nephi en zijn familieleden waren Israëlieten die rond 600 v.C. naar Amerika vluchtten.

Nephi leed geen luizenleven. Hij moest met zijn familieleden huis en rijkdom achterlaten, zijn oudere broers probeerden hem te doden, hij trok jarenlang door de wildernis, ondernam een gevaarlijke reis over de oceaan en vestigde zich in Amerika (zie 1 Nephi en 2 Nephi). Maar ondanks al zijn tegenspoed, bleef Nephi standvastig in God geloven. Hieronder staan enkele leringen van Nephi, die nu even relevant zijn als honderden jaren geleden.

Het Boek van Mormon werd op gouden platen geschreven Intellectual Reserve (limited use)

Nephi’s eerste les in het Boek van Mormon: geloof in God

Veel mensen vinden het moeilijk om in God te geloven omdat ze Hem niet helemaal begrijpen, of omdat ze met vragen zitten. Nephi zegt het volgende in het Boek van Mormon: ‘Ik weet dat [God] zijn kinderen liefheeft; toch ken ik niet de betekenis van alle dingen’ (1 Nephi 11:17). We leren van Nephi’s getuigenis dat we kunnen weten dat God bestaat en dat Hij ons liefheeft, zelfs al begrijpen we Hem of de soms onrechtvaardige wereld om ons heen niet helemaal.

De profeet Lehi Intellectual Reserve (limited use)
De profeet Lehi

Nephi’s tweede les in het Boek van Mormon: geloof in Jezus Christus

Het Boek van Mormon getuigt van Jezus Christus. Nephi legt, net als de andere profeten in het Boek van Mormon, uit hoe belangrijk het is om in Jezus Christus te geloven: ‘En wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden’ (2 Nephi 25:26). Heiligen der laatste dagen zijn dankbaar voor de getuigenissen over Jezus Christus in het Boek van Mormon. Ze geloven dat iedereen de Heiland beter kan leren kennen en dichter tot Hem kan komen door het Boek van Mormon aandachtig te bestuderen.

Het Boek van Mormon is net als de Bijbel heilige schriftuur Intellectual Reserve
Het Boek van Mormon is net als de Bijbel heilige schriftuur

Daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakt stralende hoop, en liefde voor God en voor alle mensen.


Nephi’s derde les in het Boek van Mormon: geloof in Gods liefde voor iedereen

Nephi’s geschriften bevatten de krachtige boodschap dat God al zijn kinderen liefheeft. Hij schrijft bijvoorbeeld: ‘Zie, heeft de Heer iemand geboden om geen deel te hebben aan zijn goedheid? Zie, ik zeg u, neen; integendeel, alle mensen zijn gelijkelijk begunstigd, en niemand wordt buitengesloten’ (2 Nephi 26:28, zie ook de verzen 32–33). Jezus Christus nodigt ook nu alle mensen uit om tot Hem te komen. President Dieter F. Uchtdorf, een mormoons leider, heeft gezegd: ‘Als ik aan de Heiland denk, zie ik Hem vaak met uitgestrekte handen voor me, klaar om anderen zijn troost, genezing, zegen en liefde te schenken. […] Dat is wat Hij deed tijdens zijn aardse leven; dat is wat Hij zou doen als Hij nu onder ons zou leven.’ (‘Jullie zijn mijn handen’, Liahona, mei 2010, 68.) Vele heiligen der laatste dagen in de hele wereld volgen het voorbeeld van de Heiland door anderen liefdevol te helpen.

Nephi's leringen kunnen in onze tijd ook van toepassing zijn Intellectual Reserve
Nephi's leringen kunnen in onze tijd ook van toepassing zijn

Nephi’s vierde les in het Boek van Mormon: onderhoud Gods geboden

Nephi was een toonbeeld van gehoorzaamheid aan Gods geboden, zelfs als het onmogelijk leek om ze te onderhouden (zie 1 Nephi 3–4). Nephi zegt in het Boek van Mormon: ‘Ik zal heengaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden, want ik weet dat de Heer geen geboden aan de mensenkinderen geeft zonder een weg voor hen te bereiden, zodat zij kunnen volbrengen wat Hij hun gebiedt’ (1 Nephi 3:7). We kunnen uit zijn voorbeeld vertrouwen putten dat de Heer ons ook zal helpen als we Hem proberen te volgen. Hij zal nooit meer van ons vragen dan we met zijn hulp kunnen bereiken.

Nephi werd tijdens de overtocht gegeseld door zijn broers Intellectual Reserve (limated use)
Nephi werd tijdens de overtocht gegeseld door zijn broers
Nephi’s vijfde les in het Boek van Mormon: wees hoopvol en geef het niet op

Aan het eind van zijn verslag moedigt Nephi de lezer met een inspirerende boodschap van hoop en naastenliefde aan. Hij schrijft: ‘Daarom moet u standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakt stralende hoop, en liefde voor God en voor alle mensen. Welnu, indien u voorwaarts streeft, u vergastend aan het woord van Christus, en tot het einde volhardt, zie, zo zegt de Vader: U zult het eeuwige leven hebben’ (2 Nephi 31:20). Nephi’s woorden bieden bemoediging die nu even toepasselijk is als toen hij ze schreef. Door zijn woorden leren we hoe belangrijk hoop en doorzettingsvermogen zijn, ongeacht wat er in de wereld gebeurt.

Meer informatie

Naast Nephi hebben ook andere profeten in het Boek van Mormon van Jezus Christus getuigd. Ga naar KomTotChristus.org om meer over het Boek van Mormon te weten te komen, of om een gratis exemplaar te bestellen.