Hoofdnavigatie overslaan

Humanitaire hulp en de mormoonse kerk

Dienstbetoon in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Zowel mormoonse zendelingen als gewone leden van de kerk spenderen veel tijd aan anderen met liefdevol christelijk dienstbetoon te helpen.

Toen een man Jezus Christus vroeg wat het grootste gebod was, zei Jezus: ‘Het eerste van alle geboden is […] u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Markus 12:29-31). Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (die soms ook mormonen worden genoemd) streven er als christenen naar het gebod van Jezus Christus te gehoorzamen om hun naasten wereldwijd lief te hebben. Mormonen geloven dat een van de beste manieren om anderen liefde te tonen door dienstbetoon is. Geïnspireerd door Schriftuurlijke aanmoedigingen om anderen lief te hebben en te dienen (zie Jakobus 1:27; Alma 34:27–29) helpen mormonen hun broeders en zusters in nood op veel verschillende manieren.

Hoe dient men in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de anderen?

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is betrokken bij een verscheidenheid van dienstverlenende acties waar jaarlijks tienduizenden mensen mee worden geholpen. Binnen de kerk zijn er verschillende organisaties, zoals LDS Charities en het Centrum voor humanitaire hulp van de heiligen der laatste dagen, die het dienstbetoon en de hulpverlening in goede banen leiden.

·       LDS Charities beheert een aantal wereldwijde humanitaire projecten die zijn ‘gebaseerd op de beginselen van persoonlijke verantwoordelijkheid, gemeenschapszin, zelfredzaamheid en duurzaamheid.’ (‘What We Do’, ldscharities.org.) Benson Food is een van de initiatieven van LDS Charities. Het is erop gericht om ‘de begunstigden meer zekerheid in hun voedselvoorziening te bieden door middel van duurzame en economische gebruiken’ te bevorderen, onder meer door thuis voedsel te verbouwen en betere voeding en voedselopslag aan te moedigen. Benson Food is actief in 12 landen en in 2016 zijn er ongeveer 116.000 mensen mee bereikt. (Zie ‘What We Do’, ldscharities.org.)

Andere initiatieven van LDS Charities houden zich bezig met schoon drinkwater; wereldwijde noodhulp na natuurrampen, politieke onrust of hongersnood; inentingen; zorg voor moeders en pasgeborenen; oogheelkundige zorg; en rolstoelen en andere toestellen om de mobiliteit te verbeteren bij personen met een beperking. (Zie ‘What We Do’ ldscharities.org.) LDS Charities werkt over de hele wereld ook samen met partnerorganisaties om de uitwerking van initiatieven te vergroten en beter op de plaatselijke behoeftes in te spelen.

·       Het Centrum voor humanitaire hulp van de heiligen der laatste dagen bevindt zich in Salt Lake City (Utah, VS). In het Centrum voor humanitaire hulp worden humanitaire hulpgoederen klaargemaakt voor wereldwijde inzet. In een doorsnee jaar worden er vanuit het Centrum voor humanitaire hulp ongeveer 4 miljoen kilo schoenen en kleding, 300 duizend hygiëne- en schoolsets, en 12 duizend dekens naar meer dan vijftig landen verstuurd. (Zie ‘Latter-day Saint Humanitarian Center’, lds.org/topics.) Zo mogelijk worden humanitaire hulpgoederen aangeschaft in de buurt van de plek waar ze nodig zijn. In het Centrum voor humanitaire hulp wordt ook maximaal anderhalf jaar zelfredzaamheidstraining gegeven aan kwetsbare leden van de gemeenschap, zoals vluchtelingen en immigranten, om ze op de arbeidsmarkt voor te bereiden. Na de training helpt het centrum ze om een baan te vinden.

Buiten deze wereldwijde inspanningen en de vele kleine dienstbetoonprojecten die door afzonderlijke gemeenten van de kerk worden opgezet, hebben veel kerkleden met het programma van Mormoonse Helpende Handen anderen gediend. Vrijwilligers van Mormoonse Helpende Handen, die door hun gele vesten makkelijk herkenbaar zijn, bieden dienstbetoon en hulp na rampen. (Zie ‘Helping Hands’, lds.org/topics.) Het doel van Mormoonse Helpende Handen is niet om goederen of geld te verschaffen, maar om mensen in tijd van nood gratis dienstverlening te laten bieden. De duizenden gewone kerkleden die vrijwilligerswerk voor de projecten van Mormoonse Helpende Handen hebben verricht, getuigen dat mormonen christenen zijn die aan het welzijn van hun gemeenschap bijdragen.

South Carolina overstroming 2015 De overstroming in South Carolina aan het eind van 2015 zorgde voor veel verwoesting.

Wat doen mormoonse zendelingen om anderen te dienen?

Veel kerkleden verrichten als mormoonse zendeling liefdevol, christelijk dienstbetoon. Veel mormoonse zendelingen vervullen een evangelisatiezending waarbij ze een groot deel van hun tijd doorbrengen met het evangelie van Jezus Christus te prediken. Veel andere kerkleden vervullen een kerkwerkzending. Kerkwerkzendingen zijn vaak een oplossing voor jongeren die vanwege lichamelijke, verstandelijke of emotionele moeilijkheden geen evangelisatiezending kunnen vervullen. (Zie ‘Preparing to Serve’, lds.org/callings/missionary.) Veel oudere echtparen besluiten ook om een kerkwerkzending te vervullen. Tijdens een kerkwerkzending kunnen mormoonse zendelingen helpen met verslavingsherstelgroepen; voorraadhuizen voor bisschoppen, waar voor de behoeftigen eten gratis beschikbaar is; loopbaandiensten; leniging van lichamelijke en geestelijke behoeftes van mensen in stadscentra; en het genealogisch onderzoek van anderen door historische documenten te indexeren. (Zie ‘Explore Opportunities’, lds.org/callings/missionary.)

Meer informatie

Mormonen willen als christenen het gebod van de Heiland gehoorzamen om anderen te behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden (zie Mattheüs 7:12). Er zijn talrijke manieren waarop leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en dus ook mormoonse zendelingen, mensen over de hele wereld dienen. Ontdek op mormon.org meer over het dienstbetoon in de kerk.