Heiligen der laatste dagen en polygamie: vroeger en nu

Wat heiligen der laatste dagen met betrekking tot polygamie geloven

In deze tijd is polygamie voor mormonen streng verboden.

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat het huwelijk tussen één man en één vrouw Gods norm is, behalve in bepaalde periodes waarin God een andere norm heeft geboden (zie ‘Plural Marriage and Families in Early Utah’, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah). Heiligen der laatste dagen geloven dat sommige kerkleiders en -leden halverwege de 19e eeuw van God het gebod kregen om het meervoudig huwelijk uit te oefenen, ook wel polygamie genoemd, of het huwelijk van een man met meer dan één vrouw (zie ‘Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo’, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). In 1890 deed de president van de kerk, Wilford Woodruff, een door God geïnspireerde verklaring die tot het einde van polygamie onder kerkleden leidde. (Zie Officiële Verklaring 1; zie ook Jed Woodworth, ‘The Messenger and the Manifesto’, Revelations in Context series, 23 juni 2015, history.churchofjesuschrist.org.) In de hedendaagse kerk is polygamie strikt verboden (zie ‘Polygamy’, newsroom.churchofjesuschrist.org).

 

Waarom praktiseerden heiligen der laatste dagen in vroegere tijden polygamie?

Heiligen der laatste dagen geloven dat God de leden in de begintijd van de kerk gedurende een periode gebood polygamie te praktiseren. In deze tijd weten heiligen der laatste dagen niet waarom God precies dat gebod gaf, maar ze kunnen wel enkele redenen bedenken waarom God polygamie zou gebieden. In het Boek van Mormon staat bijvoorbeeld dat een man slechts één vrouw mag hebben (zie Jakob 2:27–29), behalve wanneer de Heer zijn volk gebiedt ‘voor [Hemzelf] nageslacht [te] doen opstaan’ (Jakob 2:30). Het meervoudig huwelijk zorgde er in de begintijd van de kerk dan ook voor dat er meer kinderen werden geboren. Vroege heiligen der laatste dagen geloofden ook dat de oprichting van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een herstelling van oude beginselen en toepassingen inhield, zoals die in de Bijbel staan vermeld. In de Bijbel staat duidelijk dat meerdere prominente Bijbelfiguren, zoals Abraham, Izak, Jakob, Mozes en David, polygamie praktiseerden (zie ‘Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo’, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo).

In deze tijd is polygamie voor mormonen streng verboden.
In deze tijd is polygamie voor heiligen der laatste dagen streng verboden.

Wat betekende polygamie voor de heiligen der laatste dagen in de begintijd van de kerk?

Voor veel heiligen der laatste dagen in de begintijd van de kerk bracht polygamie problemen met zich mee. Het veroorzaakte hevige vervolging en voelde voor veel kerkleden aanvankelijk tegennatuurlijk aan (zie ‘Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo’, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). Het veroorzaakte soms ook moeilijke gezinsomstandigheden en financiële problemen voor polygame gezinnen die probeerden een bestaan bij elkaar te schrapen in het onherbergzame westen van de Verenigde Staten (zie ‘Plural Marriage and Families in Early Utah’, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah).

Sommige getrouwe leden van de kerk kozen ervoor om geen meervoudig huwelijk te sluiten. Andere leden keurden polygamie af en besloten de kerk te verlaten (zie ‘Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,’ churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). Heiligen der laatste dagen die niet gelukkig waren in een meervoudig huwelijk hadden de mogelijkheid om te scheiden (zie ‘Polygamy Then and Now’, newsroom.churchofjesuschrist.org).  Desondanks geloofden de heiligen der laatste dagen die in de beginjaren van de kerk polygamie praktiseerden dat ze een gebod van God volgden en dat ze voor hun gehoorzaamheid zouden worden gezegend. Bovendien waren veel polygame gezinnen gelukkig en ging het er hartelijk en liefdevol aan toe (zie ‘Plural Marriage and Families in Early Utah’, churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah).

 

Geloven hedendaagse heiligen der laatste dagen in polygamie?

In de hedendaagse Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is polygamie verboden. Gordon B. Hinckley (1910–2008), voormalig president van de kerk, heeft het standpunt van de kerk inzake het meervoudig huwelijk verduidelijkt:


‘Ik wil categorisch ontkennen dat deze kerk ook maar iets te maken heeft met de mensen die een meervoudig huwelijk hebben. […]


Geloven hedendaagse heiligen der laatste dagen in polygamie?

In de hedendaagse Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is polygamie verboden. Gordon B. Hinckley (1910–2008), voormalig president van de kerk, heeft het standpunt van de kerk inzake het meervoudig huwelijk verduidelijkt:

 

‘Ik wil categorisch ontkennen dat deze kerk ook maar iets te maken heeft met de mensen die een meervoudig huwelijk hebben. [ … ]

 

‘Als wij erachter komen dat een van onze leden een meervoudig huwelijk heeft, wordt hij of zij geëxcommuniceerd, de zwaarste straf die de kerk kan opleggen. De mensen die hierbij betrokken zijn, overtreden niet alleen rechtstreeks de burgerlijke wet, maar zij overtreden ook de wet van deze kerk. Een van onze geloofsartikelen is bindend voor ons. Er staat in: “Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet” (Geloofsartikelen 1:12). Men kan niet tegelijkertijd de wet gehoorzaam en ongehoorzaam zijn. [ … ]

 

‘Meer dan een eeuw geleden heeft God duidelijk aan zijn profeet Wilford Woodruff geopenbaard dat het meervoudig huwelijk afgeschaft moest worden, wat inhoudt dat het nu tegen Gods wet is. Zelfs in landen waar de burgerlijke wet of de godsdienstige wetten het meervoudig huwelijk toelaten, leert de kerk dat het huwelijk monogaam moet zijn, en accepteert men geen nieuwe leden met een meervoudig huwelijk.’ (‘What Are People Asking about Us?’, Ensign, november 1998, 71–72.)

Wat geloven heiligen der laatste dagen over het huwelijk en het gezin?

Heiligen der laatste dagen geloven dat het huwelijk tussen één man en één vrouw een belangrijk onderdeel van Gods plan voor zijn kinderen is. Meer informatie over geloofspunten van heiligen der laatste dagen met betrekking tot huwelijk en gezin vindt u op KomTotChristus.org.