Neem een voorbeeld aan de bediening van de Heiland

Boodschap van de gebiedsleiding

Ouderling Massimo de Feo (Italië)
Ouderling Massimo de Feo (Italië) Eerste raadgever, gebiedspresidium Europa

Met Kerstmis vieren we de geboorte van de Heiland, denken we aan Hem, vereren we Hem, aanbidden we Hem, en overdenken we wat Hij voor ons heeft gedaan. Met Pasen gedenken we Hem nogmaals, zijn we eeuwig dankbaar voor zijn verzoening, en vieren we blij en eerbiedig zijn opstanding. 

Denkend aan die losse gebeurtenissen in het leven van de Heiland, hoe kunnen we ons beter richten op alles wat er is gebeurd tussen die uiterst heilige gebeurtenissen van zijn geboorte en zijn dood? Hoe vieren we zijn leven elke dag en staan we niet alleen stil bij die twee gebeurtenissen die het begin en eind van zijn heilige zending op aarde betekenden?

In zijn rede aan de Nephieten zei Hij: ‘U weet de dingen die u […] moet doen; want de werken die u Mij hebt zien doen, die zult u eveneens doen.’[1]

De enige goede manier om Christus te vieren, is Hem dag in dag uit, en niet alleen met Kerstmis of Pasen, in zijn bediening te volgen.

Kom ik meer over de bediening van de Heiland te weten, en probeer ik Hem na te volgen, dan concludeer ik dat de drie belangrijkste elementen van zijn bediening zijn: hoe Hij liefhad; hoe Hij diende; en hoe Hij volhardde.

Anderen liefhebben is het begin van onze bediening, net zoals dit het begin van de bediening van de Heiland was.  Hij kwam omdat Hij ons liefhad, en omdat Hij de Vader meer liefhad dan Zichzelf.  Dus als wij de bediening van de Heiland vieren, als wij al Gods kinderen vol liefde dienen, dan geven wij blijk van onze liefde voor de Heiland, niet omdat wij de opdracht hebben om ‘dienende broeders en zusters’ te zijn, maar omdat wij anderen net als Hij oprecht liefhebben.  We dienen niet uit plichtsbesef, maar uit liefde.

Dienen in het koninkrijk is een cruciaal element van onze bediening om de kerk te vestigen, de evangelieverordeningen te bedienen, en alle kinderen van God in staat te stellen om bij Hem terug te keren.  De Heiland zette zich onvermoeibaar in voor het koninkrijk dat Hij had opgericht, door het gezag van het priesterschap, en liet daarmee zien hoe belangrijk het is om in de kerk te dienen.  Dienen is de kern van onze bediening, net zoals het de kern van de bediening van de Heiland was. Hij begon met de verordening van de doop om het verbond met het juiste gezag te vervullen. Toen riep Hij zijn discipelen tot de bediening om onvermoeibaar tot het einde toe te dienen, teneinde het koninkrijk van God op aarde te vestigen.

Tot het einde toe volharden is het element van onze bediening waaruit ons ware geloof blijkt. De Heer gaf nooit op, Hij hield nooit op, Hij trok zich nooit terug, en Hij weigerde nooit om te dienen.  Uiteraard had zelfs de Heiland zijn ‘momenten’ als Hij zich eenzaam voelde, of in de steek gelaten door de mensen om Hem heen. Hij weerstond verleiding. Hij werd onpopulair, werd bespot, en werd beledigd, maar bleef zich onophoudelijk op zijn eeuwige zending richten en vroeg nooit om van zijn heilige taak ontheven te worden. Hij gaf de Vader het ware bewijs van zijn geloof door tot het einde toe te volharden.  Pas toen zei Hij: ‘Het is volbracht!’[2]

Hoe geven wij blijk van ons geloof als we verleid worden, moe zijn of bespot worden? Als de invloeden van de wereld ons beroeren, of als we met de stormen van ziekte of emotionele of materiële moeilijkheden geconfronteerd worden, zorgt ons geloof er dan voor dat we sterk blijven? Volharden wij net als de Heiland?

President Russell M. Nelson heeft gezegd: ‘Ons vast voornemen om tot het einde toe te volharden, betekent dat wij niet vragen om uit een roeping ontheven te worden.  Het betekent dat we volharden in het nastreven van een goed doel.  Het betekent dat we nooit, maar dan ook nooit, een dierbare opgeven die is afgedwaald.  En het betekent dat wij altijd onze eeuwige banden zullen koesteren, zelfs in moeilijke tijden van ziekte, handicap of overlijden.’[3]

Proberen we het voorbeeld van de Heiland in zijn bediening te volgen, dan zullen we kracht voor ons dagelijks leven opdoen.  Als wij liefhebben, dienen en volharden zoals Hij, dan zullen we de kracht van de Heiland over ons eigen leven afroepen.

Als we net zo dienen als Hij, dan krijgen zijn geboorte, dood en opstanding meer betekenis voor ons. Dan gaan we beseffen dat we niet alleen Kerstmis en Pasen moeten vieren, maar dat we het leven van de Heiland elke dag moeten vieren. 

Elke dag wordt dan een geestelijke hergeboorte voor ons, zelfs een nieuwe geestelijke opstanding, waarbij onze ‘natuurlijke mens’ afsterft, waarna wij worden wedergeboren en herleven in Christus.

Mogen wij Kerstmis vieren door Hem in zijn heilige bediening te volgen, door steeds meer zoals Hij te worden, elke dag van ons leven, één dag tegelijk.

 


[1] 3 Nephi 27:21

[2] Johannes 19:30

[3] Russell M. Nelson – Gratitude for the Mission and Ministry of Jesus Christ – BYU-devotional, 18 augustus 1998