Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland

Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland
Gebiedszeventiger Ouderling Franck Poznanski, Frankrijk
Ouderling Franck Poznanski, Frankrijk Gebiedszeventiger

Enkele maanden geleden kreeg ik van mijn quorumpresident ouderlingen de taak een pasgeordende 14-jarige leraar de manier om te bedienen te leren. Ik wilde hem graag alles leren wat ik in al mijn jaren van dienstbaarheid had geleerd, maar in feite werd ik die dag door hem onderwezen!

Ik voelde me in die periode licht overweldigd door al mijn verantwoordelijkheden en het duurde een paar weken voordat ik samen met hem aan de slag ging. Ik maakte uiteindelijk een afspraak met het gezin dat we wilden gaan bedienen. Op weg naar hun huis greep ik de kans om hem alles te vertellen wat ik wist over onze verantwoordelijkheden als priesterschapsdragers. Terwijl we met dit gezin in gesprek waren, wendde de moeder zich tot mijn jonge bedieningscollega. Ze zei: ‘Bedankt voor je goede zorgen in de afgelopen paar weken. Je hebt drie keer gebeld om te kijken hoe het met ons ging en vandaag heb je een cake voor ons gebakken.’  Ik stond versteld! Mijn collega had niet afgewacht tot ik hem liet zien of hem vertelde wat hij moest doen; hij was gewoon beginnen dienen. Uit liefde voor dit gezin was hij zelf in actie gekomen en had hij gehoor gegeven aan de influisteringen van de Heilige Geest. Hij leerde mij dat je op elke leeftijd kunt dienen.

Die dag onderwees hij mij zoals de Heiland onderwees, namelijk door te handelen vanuit zijn hart en met liefde. Hij roemde nergens op, hij deed het gewoon.

De Heiland heeft gezegd: ‘Volg Mij […] en doe de dingen die u Mij hebt zien doen.’1 Dat Hij Zich liet dopen hoewel Hij volmaakt was, toont ons het belang van onderwijzen door voorbeeld. Zijn uitgestrekte hand naar de zieke vrouw laat ons zien hoeveel Hij om ieder van ons geeft. De manier waarop Hij de overspelige vrouw in bescherming nam, is een voorbeeld van wat zijn zoenoffer in ieders leven teweeg kan brengen. Het feit dat Hij melaatsen aanraakte, leert ons dat onze daden van naastenliefde getuigen wanneer we ons keren tot de hulpbehoevenden.

In de gids ‘Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland’ staat: ‘Het doel van elke evangelieleerkracht – elke ouder, elke officieel aangestelde leerkracht, elke huisonderwijzer en huisbezoekster en elke volgeling van Christus – is om de zuivere leerstellingen van het evangelie met behulp van de Geest te onderwijzen om zo de kinderen van God te helpen hun geloof in de Heiland te versterken en meer op Hem te gaan lijken.’ ‘De zuivere leer van Christus is krachtig. Die leer verandert het leven van iedereen die haar begrijpt en ernaar streeft die toe te passen. Door de leer van Christus kunnen we het verbondspad vinden en erop blijven. Als we op dat smalle maar goed gemarkeerde pad blijven, zullen we uiteindelijk in aanmerking komen voor alles wat God heeft. Niets kan meer waard zijn dan alles wat onze Vader heeft!’2

Onderwijzen zoals de Heiland dat deed, vereist dat we Hem in ons leven op de eerste plaats zetten, zijn leer volgen en liefde tonen aan anderen. Onderwijzen zoals Hij houdt ook in dat we iedere gelegenheid aangrijpen om van Hem, zijn zoenoffer en liefde te getuigen. De Heer heeft gezegd: ‘Dit is mijn evangelie; en u weet de dingen die u in mijn kerk moet doen; want de werken die u Mij hebt zien doen, die zult u eveneens doen.’3

Ik getuig van de liefde die Hij voor ieder van ons heeft. Hij is de Heiland en Verlosser en Hij zal ons naar het eeuwig leven leiden. In de naam van Jezus Christus. Amen.


1 2 Nephi 31:12.

2 President Nelson, ‘Zuivere waarheid, zuivere leer en zuivere openbaring’, algemene oktoberconferentie 2021.

3 3 Nephi 27:21.