Vijf Bijbelverzen over de Heilige Geest

Ontdek wat wij uit de Bijbel over de Heilige Geest weten

In de mormoonse leer wordt onderwezen dat we de invloed van de Heilige Geest kunnen voelen als we het woord van God lezen.

Zoals andere christenen geloven leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in de leringen van de Bijbel over God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.  Heiligen der laatste dagen geloven echter niet dat in de Bijbel de leer van de Drie-eenheid – dus dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één personage zijn – wordt onderwezen. Heiligen der laatste dagen geloven juist dat in de Bijbel wordt onderwezen dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest volledig eensgezinde maar afzonderlijke personen zijn. (Zie Jeffrey R. Holland, ‘De enige waarachtige God en Jezus Christus, die Hij gezonden heeft’, Liahona, november 2007, 40–42.) Heiligen der laatste dagen noemen deze personen gezamenlijk de Godheid.

 

Hoewel veel christenen geloven dat God uitsluitend een geest is, geloven heiligen der laatste dagen bovendien dat de Vader en de Zoon een verheerlijkt lichaam hebben en dat de Heilige Geest een geest is.   In de kerkleer wordt net zoals in de Bijbel onderwezen dat de Heilige Geest het enige lid van de Godheid zonder een stoffelijk lichaam is. Hier zijn enkele leringen van de Bijbel over de Heilige Geest.

In de mormoonse leer wordt onderwezen dat we de invloed van de Heilige Geest kunnen voelen als we het woord van God lezen.

1. Mattheüs 3:11: de Heilige Geest heiligt ons

Heiligen der laatste dagen geloven dat net zoals de doop met water als reiniging van zonde belangrijk is, dit ook voor het ontvangen van de Heilige Geest ofwel de doop met vuur telt. In Mattheüs 3:11 staat dat Jezus Christus wie al met water gedoopt was ‘met de Heilige Geest en met vuur’ zou dopen. Boyd K. Packer, die van 1961 tot zijn overlijden in 2015 algemeen kerkleider was, heeft onderwezen dat ‘de doop uit twee delen bestaat: de doop met water en de doop met vuur ofwel de Heilige Geest.’ (‘De gave van de Heilige Geest:Wat ieder lid behoort te weten’, Liahona, augustus 2006, 20.)

 

De Heilige Geest ontvangen, wordt vergeleken met de doop door vuur omdat de Heilige Geest een louterende uitwerking op ons heeft. De kerkleer onderwijst dat zoals een vuur onzuiverheden verbrandt, de Heilige Geest ons hart zuivert totdat we geen verlangen meer hebben om te zondigen. (Zie David A. Bednar, ‘Reine handen en een zuiver hart’, Liahona, november 2007, 80–83.) Deze zuiverende invloed draagt ertoe bij dat we op een dag in aanmerking komen om bij God te wonen. (Zie Evangeliebeginselen [2009], 129–132.)

2. Johannes 3:5: we moeten de Heilige Geest ontvangen om het koninkrijk van God binnen te mogen

Heiligen der laatste dagen geloven in wat in de Bijbel over het belang van de doop wordt onderwezen: ‘Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan’ (Johannes 3:5).  In de kerkleer wordt onderwezen dat we gedoopt moeten zijn om na ons overlijden naar het koninkrijk van God terug te keren, en dat de verordening van de doop alleen volledig is als we ook de gave van de Heilige Geest hebben ontvangen. Zoals de profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Je kunt net zo goed een zak zand dopen als op de doop niet de vergeving van zonden volgt en de Heilige Geest niet wordt ontvangen. De doop in water is slechts een halve doop, en stelt niets voor zonder de andere helft – namelijk de doop met de Heilige Geest.’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 95.)

3. Johannes 14:26: de Heilige Geest kan ons troosten en ons in alle dingen onderwijzen

Heiligen der laatste dagen geloven in de leer van Jezus Christus dat ‘de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, […] u in alles [zal] onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb’ (Johannes 14:26). De Heilige Geest onderwijst in waarheid. En als we bereidwillig luisteren, kan Hij ons alles leren. Heiligen der laatste dagen geloven ook dat in de Bijbel wordt onderwezen dat de Heilige Geest ons kan troosten als we verdrietig of eenzaam zijn, en dat Hij ons aan de liefde van God kan herinneren.

4. Johannes 15:26: de Heilige Geest getuigt van Jezus Christus

Jezus heeft gezegd: ‘Wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen’ (Johannes 15:26). Heiligen der laatste dagen geloven dat een van de belangrijkste taken van de Heilige Geest is om van de waarheid te getuigen, vooral van Jezus Christus en zijn goddelijke aard! Alleen door de Heilige Geest kunnen we een getuigenis ontvangen dat Jezus Christus de Zoon van God en de Verlosser van de wereld is. (Zie Testimony’, Gospel Topics, topics.churchofjesuschrist.org.)

5. Galaten 5:22–23: als we de Heilige Geest hebben, ondervinden we liefde, vreugde en vrede

De Heilige Geest wordt ook wel de Geest van de Heer genoemd. In Galaten 5:22–23 staat: ‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid [en] zelfbeheersing.’ Heiligen der laatste dagen geloven dat we, als we de Heilige Geest bij ons hebben, alle hiervoor genoemde positieve gevoelens en eigenschappen kunnen ervaren, ongeacht met welke moeilijkheden we te kampen krijgen. De Heilige Geest geeft ons niet alleen persoonlijk kracht, maar stelt ons ook in staat anderen op te beuren en ze in hun moeilijkheden te steunen.

Meer informatie over de Heilige Geest

Wilt u graag weten wat er nog meer in de kerkleer wordt onderwezen? Lees wat heiligen der laatste dagen geloven dat er in de Bijbel over God, Jezus Christus en de Heilige Geest staat op