Hoofdnavigatie overslaan

Wat houdt een mormoonse avondmaalsdienst in?

Ontdek wat heiligen der laatste dagen in de kerk doen

Mormonen geloven dat wekelijkse deelname aan het avondmaal een belangrijke vorm van aanbidding is. Mormonen nemen in de zondagse avondmaalsdienst deel aan het avondmaal.

Hebt u zich weleens afgevraagd wat mormonen geloven, wat mormonen op zondag doen, of wat een mormoonse avondmaalsdienst is? Op zondag komen leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bijeen om aan het heilige avondmaal deel te nemen. De avondmaalsdienst is voor leden van Christus’ kerk een tijd van aanbidding, maar het is ook een tijd van meditatie en zelfonderzoek.

Wat betekent het avondmaal voor mormonen?

De verordening van het avondmaal is het belangrijkste onderdeel van de avondmaalsdienst. Mormonen geloven dat het avondmaal uit twee essentiële delen bestaat: het brood en het water. Vlak voor zijn dood onderrichtte Jezus Christus zijn discipelen in het belang van het avondmaal. Hij zei dat het brood zijn lichaam voorstelde en het water het bloed dat Hij voor ons vergoten heeft. In de Schriften staat: ‘Jezus [nam] het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’ (Mattheüs 26:26–28). Heiligen der laatste dagen geloven dat het brood en het water niet letterlijk het lichaam en bloed van Christus zijn. Het zijn krachtige symbolische herinneringen aan zijn offer voor ons.

Deelname aan het avondmaal is voor heiligen der laatste dagen een van de heiligste, bijzonderste momenten van de week. Getrouwe mannen die Gods heilige priesterschap dragen, spreken een bijzonder gebed uit over het gebroken brood. Het gezegende brood wordt op schalen rondgediend, zodat ieder lid van de kerkgemeente ervan kan nemen. Vervolgens wordt ook het water gezegend en rondgediend. Terwijl het avondmaal rondgediend wordt, kunnen de leden van de kerk over hun band met God nadenken, het zoenoffer van Jezus Christus indachtig zijn en zich voornemen om hun leven te beteren. 

Wat houdt een mormoonse avondmaalsdienst nog meer in?

Een mormoonse avondmaalsdienst wordt meestal geleid door een bisschop, de onbezoldigde leider van een kerkgemeente, of door een van zijn raadgevers. Enkele leden wordt meestal gevraagd zich voor te bereiden om een toespraak over een bepaald onderwerp te houden, maar niemand is verplicht dat te doen. Een keer per maand wordt er een bijzondere ‘vasten-en-getuigenisdienst’ gehouden. Leden vasten dan en krijgen de gelegenheid om iets te vertellen over, of te getuigen van, Jezus Christus en zijn evangelie.

Heiligen der laatste dagen geloven ook dat muziek een belangrijk onderdeel van de avondmaalsdienst is. Er wordt meestal een lofzang gezongen aan het begin en eind van de avondmaalsdienst en vóór het zegenen van het avondmaal. Af en toe brengt een koor of een lid van de kerkgemeente een bijzonder muzikaal intermezzo. Mormonen geloven dat gewijde muziek de Heilige Geest voor de bijeenkomst uitnodigt en dat ‘het gezang der rechtvaardigen [God] een gebed’ is (LV 25:12).

Waar vind ik meer informatie over de mormoonse avondmaalsdienst?

De beste manier om te weten te komen waarin mormonen geloven en wat een mormoonse avondmaalsdienst inhoudt, is zelf een avondmaalsdienst bijwonen! Bezoekers zijn altijd welkom. Ga naar mormon.org en ontdek waar en wanneer er in uw omgeving een avondmaalsdienst gehouden wordt.