Wat wordt uw koning-Benjamintoespraak deze conferentie?

Ouderling Tom-Atle Herland
Ouderling Tom-Atle Herland (Noorwegen) Gebiedszeventiger

De algemene conferentie is een mooie gelegenheid om geestelijk weer bezield te raken, om in ons geloof in Jezus Christus gesterkt te worden en meer vrede te ontvangen. Toen koning Benjamin in het Boek van Mormon zijn volk voor een soort algemene conferentie bij de tempel uitgenodigd had, gaf hij een van de krachtigste redevoeringen in de Schriften. Zijn sterke nadruk op Jezus Christus en de verzoening is ons zelfs nu nog enorm tot zegen. In de Ensign van januari 1992 staat het artikel ‘King Benjamin’s Manual of Discipleship’ geschreven door ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf Apostelen. In dat artikel benadrukt ouderling Maxwell dat het belangrijk is om daders van het woord te zijn.

Wij kunnen tijdens een algemene conferentie voor onszelf koning-Benjamintoespraken ontdekken. Dergelijke toespraken, die ons in het hart, de ziel en de geest raken, zijn als manna uit de hemel. Omdat we allemaal van elkaar verschillen, zal de ene toespraak iemand meer aanspreken dan de andere, en vice versa. Onze omstandigheden zijn anders, we hebben allemaal een ander begripsniveau van het evangelie en een ander inzicht in de wereld om ons heen, maar bij iedere algemene conferentie is er op z’n minst één toespraak die tot ons hart en onze ziel doordringt. Daardoor kunnen we niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zijn (Jakobus 1:22, Johannes 13:17, Mattheüs 7:21–25). Zo kunnen we, zoals ouderling Maxwell zegt, discipelen van Jezus Christus worden. Dat is misschien wel een van onze voornaamste taken na een algemene conferentie: toelaten dat deze toespraken die ons diep raken een groeispurt en verandering teweegbrengen.  Daarnaast zullen die toespraken ons versterken en ons persoonlijke vrede in een roerige wereld laten ervaren. We kunnen voelen dat God en Jezus ons werkelijk liefhebben, ondanks onze zwakheden en problemen.

President Eyring hield tijdens de aprilconferentie van 2017 een krachtige toespraak. Ik vind dat die toespraak, getiteld ‘Mijn vrede laat ik u’, een koning-Benjamintoespraak is. Dat geldt ook voor de toespraak van president Uchtdorf, ‘De volmaakte liefde drijft de vrees uit’, en die van ouderling Renlund, ‘Onze goede Herder’. En toen president Nelson het in zijn toespraak, ‘De macht van Jezus Christus in ons leven brengen’, heel persoonlijk over Christus sprak, was ik erg dankbaar voor de conferentie. Het was net alsof ik bij de tempel was geweest en naar koning Benjamin geluisterd had.

Als u de tijd neemt om de toespraken weer te beluisteren of te lezen, zult u tot uw verrassing ontdekken dat sommige toespraken verborgen juweeltjes bevatten die u pas opvallen als u ze opnieuw leest.

President Nelson spreekt over Markus 5:22–43. Het is een van de mooiste verhalen in de Schriften die ik ken. Jezus maakt kennis met Jaïrus, een van de hoofden van een synagoge. Jaïrus werpt zich aan Jezus voeten neer en smeekt of Hij zijn dochter die stervende is, wil genezen. Dat is op zich al een prachtig verhaal, maar onderweg naar Jaïrus’ dochter is het erg druk op straat. Ze botsen tegen veel mensen aan. En dan zegt Jezus: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ De discipelen zijn verbaasd en wijzen Hem erop dat veel mensen elkaar aanraken. Maar Jezus voelde dat er macht van Hem uitging, toen de vrouw zijn kleren aanraakte. De vrouw was al twaalf jaar ziek en had al haar geld uitgegeven om beter te worden, maar ze was nog steeds ziek. Christus geneest haar. Hun interactie wordt schitterend afgeschilderd. Bij de link Bible Videos op lds.org vindt u een video van 1.40 minuten over deze prachtige ontmoeting tussen Jezus en de vrouw.

Ontdek de komende algemene conferentie uw koning-Benjamintoespraak. De algemene conferentie is bij de tempel. Wees zowel een hoorder als een dader van het woord. Dan zult u, net als die vrouw, voelen dat er kracht van het woord van Christus uitgaat, die u zal genezen en sterken, troosten, en leiden, zoals een koning-Benjamintoespraak.