Hoofdnavigatie overslaan

Wonderen uit het leven van Jezus Christus

Vijf wonderen die getuigen dat Jezus de Zoon van God is

Wonderen uit het leven van Jezus Christus

Zijn mormonen christenen?

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ook wel mormonen genoemd, aanbidden Jezus Christus als hun Heiland en Verlosser. Mormonen zijn christenen en geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Mormonen geloven ook dat de Bijbel een verslag bevat van Christus’ leven en bediening op aarde, waaronder de vele wonderen die Hij verricht heeft. Door over de wonderen van Jezus Christus te lezen, komen we meer over Hem te weten. Dit zijn enkele van die wonderen.

1. Jezus geneest een vrouw met bloedvloeiingen

Mormonen geloven als christenen dat Jezus de macht had om te genezen, omdat Hij de Zoon van God was. In Markus 5:25–34 lezen we over een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had. Ze had veel dokters geraadpleegd, maar haar toestand was alleen maar erger geworden. Toen ze echter Jezus’ bovenkleed aanraakte, werd ze meteen genezen. Dit verhaal getuigt van Jezus’ mededogen en zijn macht om ons te genezen als we in Hem geloven, zelfs als we uit andere bronnen geen verlichting kunnen putten.

2. Jezus geneest een blindgeborene

In Johannes 9:1–11 staat dat Jezus een blindgeborene genas. De genezen man getuigde: ‘Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende’ (Johannes 9:11). Mormonen geloven als christenen dat Jezus Christus, net zoals Hij de blindgeborene genas, ons kan genezen van geestelijke blindheid die veroorzaakt wordt door een te grote focus op wereldse zaken. Hoewel dit wonder door de macht van God verricht werd, vroeg Jezus de man om zelf in geloof te handelen voor hij kon zien. Wij moeten vaak ook eerst in geloof handelen om de wonderen in ons leven te kunnen zien.

3. Jezus voedt vijfduizend mannen

Mormonen geloven in het Bijbelse verslag waarin Jezus vijfduizend mannen (vrouwen en kinderen niet meegeteld) met slechts zeven broden en twee vissen voedt (zie Mattheüs 14:13–21). Maar Jezus’ wonderbaarlijke macht om ons geestelijk te voeden, is nog belangrijker. Jezus getuigde dat Hij het ‘Brood des levens’ is (zie Johannes 6:33–35). Mormonen geloven dat dat betekent dat we de vereiste geestelijke voeding om het eeuwige leven te beërven alleen kunnen ontvangen door Jezus Christus, de Zoon van God, te volgen.

4. Jezus stilt een storm op de zee van Galilea

In Lukas 8:22–25 staat dat Jezus met zijn discipelen op de zee van Galilea voeren. Er stak een storm op en de discipelen vreesden dat ze zouden vergaan. Maar Jezus stond op ‘en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte’ (Lukas 8:24). Door deze verzen begrijpen we dat Jezus macht over de elementen heeft. Maar we zien ook in dat Hij de stormen in ons leven kan stillen — of die nu geestelijk, lichamelijk, emotioneel of zelfs financieel zijn.

5. Jezus staat op uit de dood

Het grootste wonder ooit is wellicht de opstanding van Jezus Christus uit de dood (zie Mattheüs 28:1–7). Als zoon van God en een sterfelijke moeder, Maria, was Jezus Christus de enige persoon in de geschiedenis die zijn leven kon neerleggen en het weer kon opnemen (zie Trouw aan het geloof [2004], 180). Mormonen geloven net als andere christenen dat u, uw familieleden en iedereen die ooit op aarde geleefd heeft, dankzij Jezus Christus’ overwinning op de dood weer zullen opstaan.

Hoe geloof in Jezus Christus u kan helpen      

Jezus Christus kan u helpen en genezen, net zoals Hij de mensen hielp en genas toen Hij op aarde was. Hij wil dat u tot Hem komt. Ga naar mormon.org om te weten te komen hoe geloof in Jezus Christus u tot zegen kan zijn.