Bijzondere oecumenische kerkdienst in Den Bosch

Bijzondere oecumenische kerkdienst in Den Bosch

De klokken van de Grote Protestantse Kerk, midden in het centrum van’s-Hertogenbosch, luidden afgelopen Hemelvaartsdag al vroeg, terwijl enkele honderden gelovigen uit maar liefst dertien verschillende kerken* uit de omgeving toestroomden. Stoelen werden bijgezet, terwijl de muzikanten de snaren stemden. Ds. Erica Scheenstra, tevens voorzitter van het Beraad van Kerken in Den Bosch dat deze dienst organiseerde, heette allen welkom in de ware geest van de oecumene: “Wij hebben meer wat ons bindt dan wat ons scheidt; we delen in Gods liefde, in Gods Woord en in onze hoop in zijn Zoon Jezus Christus.” Elementen vanuit verschillende kerktradities volgden elkaar op: voorbede met opgeheven handen, schriftlezing, een kindermoment, een orgelsolo, de collecte, de ‘overdenking’ ofwel preek en vooral véél muziek en samenzang. Helaas ontbrak het gospelkoor dat door omstandigheden niet in voldoende bezetting aanwezig kon zijn, maar de gelegenheidsband maakte dat meer dan goed met bevlogen opwekkingsliederen. Ook uit de protestantse liederenbundel werd gezongen en het voor Heiligen der Laatste Dagen bekende “Alles wat adem heeft” (Lofzang 46) kwam – met een iets andere tekst – ook voorbij. Mooi moment was het gebed, waarbij voorgangers van vier verschillende kerken letterlijk de microfoon aan elkaar overdroegen en zo hun gebeden tot één smeedden, samen met alle aanwezigen.

Richard Sleegers, raadgever in de bisschap van Wijk Den Bosch en namens onze kerk lid van het Beraad, opende het gebed. Speels element was de ontmoetingsopdracht na afloop: men moest verschillende ‘delen van Christus’ lichaam’ die uitgeknipt waren en toegevoegd aan de liturgieboekjes ‘verbinden’, waarmee de aanwezigen werden aangespoord om elkaar op te zoeken en zo Christus’ lichaam ‘compleet’ te maken.

En dat is ook de boodschap die het Beraad van Kerken Den Bosch naar buiten wilde uitstralen met deze gezamenlijke viering. Wij zijn alle ‘huisgenoten van God’ (Efeze 2:19) en kunnen in eenheid laten zien dat Gods liefde ons bindt (Joh. 17:21-23) én dat wij die liefde graag delen met de stad. De missie van het Beraad luidt dan ook: “de eenheid onder alle christenen te bevorderen, (…) present zijn in de samenleving (…) en concretisering van ons geloof in de activiteiten die dienstbaar zijn aan elkaar en aan de Bossche samenleving.” Daarbij hebben zij “respect voor de eigen cultuur, traditie en geschiedenis” van elk van de aangesloten kerken (bron: Statuten Stichting Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch, 2014).

Niettemin was de toetreding van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen afgelopen zomer niet onbewogen. Enkele van de lidkerken vroegen zich af of de leerstellige verschillen – en dan met name het Boek van Mormon als schriftuur naast de Bijbel – niet te groot waren. Bovendien is onze kerk op landelijk en mondiaal niveau ook geen lid van de Raad van Kerken (of World Council of Churches). In de vergadering van 9 oktober werd daarop nogmaals de missie van het Beraad besproken en is de knoop doorgehakt: Heiligen der Laatste Dagen geloven even sterk in Christus en in de Bijbel, ook al geloven zij in voortgaande openbaring. Bovendien onderschrijven zij de missie om dienstbaar te zijn in de samenleving vanuit reine naastenliefde, waarbij leerstellige verschillen die éénheid in missie niet in de weg zouden moeten staan. Daarmee trad in Den Bosch onze kerk als eerste in Nederland officieel toe tot een dergelijk beraad. Ook elders in het land bestaan actieve samenwerkingsbanden met raden van kerken, bijvoorbeeld in Leiden.

Deze geloofsversterkende dienst was voor vele aanwezigen voor herhaling vatbaar. De ontmoeting tussen christenen uit de hele stad en omstreken was warm en hartelijk en zeker welkom in een tijd waarin kerken over het algemeen aan het uitdunnen zijn. Richard Sleegers: “We zijn niet alleen in ons geloof in Jezus. Jezus heeft ieder van ons aangeraakt, ergens in ons leven, en daarvoor danken we Hem! Vervolgens roept Hij ons op om zijn liefde en boodschap door te geven, in diaconie [‘bediening’] en zendingswerk. Laten we in de geest van saamhorigheid dat niet ieder op ons eigen turf doen, maar de handen en harten ineen slaan, waarbij Gods Geest ons leidt.”


* De volgende Bossche kerken en geloofsgemeen-schappen waren betrokken bij deze viering:

Chinese Christian Church, Evangelische Gemeente Parousia, de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, de Molukse Evangelische Kerk, de Nieuw-Apostolische Kerk, de Pinkstergemeente De Toevlucht, de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch, de Protestantse Gemeente Engelen, De Rooms Katholieke Kerk, Rafaël, de San Salvator geloofsgemeenschap en The Redeemed Christian Church of God Tabernacle of His Glory.