Conferentie ring Apeldoorn met Ouderling Ronald A. Rasband

  Conferentie ring Apeldoorn met Ouderling Ronald A. Rasband

  Ouderling Ronald A. Rasband van het Quorum der Twaalf Apostelen bezocht deze maand van 11 tot en met 22 april 2018 zes steden in Kaapverdië, Duitsland en Nederland. In Kaapverdië was hij in Praia, Mindelo en op het eiland Fogo. Hierop volgden Berlijn en Düsseldorf en afsluitend op zondag 22 april de ring Apeldoorn.

  Ringpresident Spencer Hulleman vertelde op deze speciale conferentie dat hij en vele andere leiders en leidsters op de dag daarvoor in Düsseldorf van ouderling Rasband en het gebiedspresidium nadere instructies hadden ontvangen over de veranderingen, die op de algemene conferentie waren bekend gemaakt. Hij noemde het een voorrecht om met elkaar te luisteren naar een speciale dienstknecht van de Heer en te genieten van de Geest.

  ‘Als wij ons hart openstellen kunnen we de invloed van de Heilige Geest voelen. Dit is de Geest van openbaring. Hemelse Vader geeft ons deze Geest zodat wij een vaste koers kunnen varen. God houdt van ons, Hij heeft een plan met ons en Hij kent ons persoonlijk. De term apostel wordt in de christelijke traditie gebruikt voor iemand die door Jezus is uitgezonden om het evangelie te verspreiden. Wij hebben hier vandaag een apostel in ons midden. Ik geef u mijn getuigenis dat God leeft; dat we een levende profeet hebben en levende apostelen. Dat we het licht van de waarheid kunnen voelen in ons hart. God leidt zijn kerk met een levende profeet en levende apostelen.’

  Zuster Marjan Boom deelde daarna een ervaring met familiegeschiedenis. ‘Ik vind het fijn om aan familiegeschiedenis te werken. Op een dag was ik urenlang bezig geweest en had maar één huwelijkspartner gevonden. Ik was teleurgesteld omdat ik naar mijn gevoel zo weinig had bereikt. Onze jongste zoon kwam op dat moment binnen en nadat ik had uitgelegd waarom ik zo teleurgesteld was, zei hij:  “ Maar het is fijn dat je één eeuwig huwelijk hebt gevonden.” President Nelson vraagt iedereen naar ons voorgeslacht te zoeken en de namen naar de tempel te brengen. In L&V 6:20 zegt de Heer tegen ons:

  “[…] Wees getrouw en nauwgezet in het onderhouden van de geboden Gods en Ik zal u in de armen van mijn liefde sluiten.”

  President Hulleman

  Ouderling Hans Boom, gebiedszeventiger, haalde 3 Nephi 12 aan, waarin Jezus kort daarvoor zijn twaalf apostelen heeft geroepen.  ‘In vers 1 staat:  

  “[…] Gezegend bent u indien u acht slaat op de woorden van deze twaalf die Ik uit uw midden heb gekozen om u te leren en uw dienstknecht te zijn; [ …]”

  In onze Nederlandse cultuur is het niet zo normaal om een goede vriend te hebben. We gaan niet voor vluchtige vriendschappen. Daarom kan het moeilijk zijn om “een vriend” uit te nodigen om met ons naar de kerk te gaan. Maar we kunnen natuurlijk wel een vriend voor iemand worden en dan is het makkelijker om iemand uit te nodigen. Het is een gave die wij kunnen ontwikkelen door naastenliefde. In Moroni 7:47 lezen we:

  “Maar de naastenliefde is de reine liefde van Christus en zij houdt eeuwig stand; en wie ook ten laatsten dage in het bezit daarvan wordt bevonden, met hem zal het wel zijn.”

  Naastenliefde is de pure liefde van Christus en de enige weg om van mensen te leren houden en ze met ons naar de kerk mee te nemen.’

  Elder Rasband

  Zuster Melanie Rasband vertelde dat zij en haar man uit Utah komen, 5 kinderen hebben en dat het 28e kleinkind op komst is.

  ‘U bent ook onze broeders en zusters. Hemelse Vader houdt van eenieder van ons. In Alma 26 spreekt Ammon tot zijn broeders. In vers 37 lezen we:

  “Welnu, mijn broeders, wij zien dat God ieder volk indachtig is in welk land het zich ook bevindt; ja, Hij telt zijn volk en zijn innerlijke barmhartigheid strekt zich uit over de gehele aarde. Welnu, dat is mijn vreugde en mijn grote dankzegging; ja, en ik zal mijn God voor eeuwig danken. Amen.”

  Ik verheug mij met Ammon. Ik hoop eens met u, mijn broeders en zusters, in de hemel te zijn. Als zendingsechtpaar in New York waren wij in een wijk waarin iedereen Spaans sprak. Ik probeerde altijd aan het begin en het eind van een gesprek iets in de lokale taal te zeggen. Toen ik hierover nadacht, voelde ik de Geest tot mij spreken: Ik ken hen zoals ik jou ken. Ik hou van hen zoals ik van jou hou. Zij zijn de mijne. Dit ontroerde mij. Dankzij het zoenoffer van Jezus Christus zullen wij ook na de dood weer leven. Mogen we de Heilige Geest altijd voelen en mogen we vertrouwen op onze hemelse Vader en Jezus Christus.’

  Zuster Rasband

  Ouderling Rasband begon zijn toespraak door aan te halen dat hij eerder in deze ring is geweest.

  ‘Daardoor heb ik hier vrienden en enkele van hen zitten vandaag in deze zaal. In de Bijbel staat in Amos 3 :7 :

  “Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.”

  Ik moet u de liefde van president Nelson overbrengen. President Nelson is momenteel bezig aan een wereldreis. Ik was bij hem voordat ik hier kwam. Hij zei tegen mij: “Waar je ook in Europa komt, breng mijn liefde en beste wensen aan de leden over.”

  Ik heb twee mooie herinneringen aan Nederland. De eerste was toen ik met mijn gezin in Frankfort woonde. Onze zoon zat op de internationale school en speelde basketbal. Eens speelde zijn team wedstrijden in de buurt van Apeldoorn en ik heb toen gevraagd om bij de ringconferentie in Apeldoorn aanwezig te zijn. Tussen de diensten van de conferentie door gingen we naar de hal waar de wedstrijden werden gehouden. De finale zou op zondag zijn. Onze zoon belde ons op en zei: “Ik weet niet of ik op de sabbat moet spelen. Er ligt veel druk op mij van mijn teamgenoten en hun ouders. Zeker ook omdat ik aanvoerder van de groep ben.” Mijn vrouw en ik begrepen dat hij op 17-jarige leeftijd zelf een beslissing moest nemen. We gingen op zondag naar de ringconferentie zonder te weten welke beslissing hij had genomen en na afloop van de conferentie zijn wij naar de basketbalhal gegaan. We zagen onze zoon bij zijn team zitten in zijn zondagse kleren. We beseften dat het voor hem een moeilijk besluit moet zijn geweest. Gelukkig had het team ook  zonder onze zoon gewonnen. Natuurlijk vroegen we hem waarom hij deze beslissing had genomen en hij zei: “Er zijn maar een paar dingen waarvan ik meer hou dan van basketbal. Ik heb de juiste beslissing gemaakt.” De coach vertelde ons na afloop dat hij onze zoon had gesteund in zijn beslissing om niet op de sabbat te spelen. Er waren ook andere jongeren, leden van de kerk, die op de internationale school hadden gezeten en geen van hen speelde op de sabbat. Dus waren wij heel dankbaar voor de beslissing van onze zoon en deze herinnering verbindt ons voor altijd met de ring Apeldoorn.

  Elder Rasband

  De tweede herinnering heeft te maken met de open dagen en de inwijding van de tempel in Zoetermeer. Ik was aangesteld als woordvoerder namens de kerk met de pers. Er was een journalist die mij vroeg: “Meneer Rasband, in Nederland sluiten we kerken. We voegen kerken samen; de katholieke en protestante kerk gaan samen omdat ze niet groot genoeg meer zijn. Hoe kan jullie kerk nu dit mooie en dure gebouw laten bouwen?” Ik antwoordde haar: “ Ten eerste neemt onze kerk in Nederland en Europa niet in omvang af. Er komen steeds meer nieuwe leden bij. Ten tweede is de tempel voor ons het belangrijkste gebouw dat we kunnen bouwen. Dit heeft te maken met de heiligheid en oorsprong van tempels. Tempels waren er al in bijbelse tijden.” Na het interview bedankte zij mij voor het eerlijke antwoord. Door deze ervaringen houd ik van Nederland.

  Een tijd geleden vroeg onze dochter ons: “Is het nog steeds veilig om kinderen op deze aarde te zetten? Wij zijn wat angstig; de wereld is onrustig, het internet verontrustend […].”  Mijn vrouw en ik hebben toen met overtuiging hoopvolle antwoorden gegeven. In het kort is het: ja, het is nog steeds veilig om een gezin in Europa te stichten. We moeten doorgaan in geloof. De profeten hebben altijd gesproken over “onze” tijden. In het nieuwe testament staat in 2 Timotheüs 3:1:

  “Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen”

  Paulus geeft deze profetie over onze tijd. Sta even stil bij dat woord ‘zwaar’. In het Boek van Mormon lezen we dat Nephi onze tijd ook zag. Hij schrijft in 2 Nephi 28:20:  

  “Want zie, te dien dage zal hij in het hart der mensenkinderen woeden en hen ophitsen tot toorn tegen hetgeen goed is.”

  Met hij wordt satan bedoeld. Onthoud nu het woord “woeden“. Onze kerk is de herstelde kerk van Jezus Christus. In L&V 1:17 lezen we:

  “Welnu, omdat Ik, de Heer, de rampspoed kende die de bewoners der aarde zou overkomen, heb Ik mij gericht tot mijn dienstknecht Joseph Smith jr. en heb tot hem gesproken vanuit de hemel en hem geboden gegeven; “

  Onthoud nu het woord “rampspoed“. We hebben vanuit de Schriften dus de woorden: zwaar, woeden en rampspoed. Welkom in onze tijd. Geen wonder dat onze dochter ons deze vraag stelde. Gelukkig geven de Schriften ook woorden van veiligheid en troost.  Troostwoorden zijn te vinden in L&V 87:8:

  “Daarom, staat op heilige plaatsen en wordt niet aan het wankelen gebracht, totdat de dag des Heren komt; want zie, die komt spoedig, zegt de Heer. Amen.”

  Hier wordt gesproken over staan in heilige plaatsen. In L&V 45 worden we gewaarschuwd:

  Vers 26: “En te dien dage zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, en de gehele aarde zal in beroering zijn en het hart van de mensen zal bezwijken en zij zullen zeggen dat Christus zijn komst uitstelt tot aan de voleinding der aarde.”

  Vers 32: “Maar mijn discipelen zullen op heilige plaatsen staan en niet aan het wankelen worden gebracht; maar onder de goddelozen zullen mensen hun stem verheffen en God vervloeken en sterven.”

  Vers 35: “En Ik zeide tot hen: Weest niet verontrust, want wanneer al deze dingen geschieden, zult gij weten dat de beloften die u zijn gedaan, vervuld zullen worden.”

  Dit laatste vers was natuurlijk het meest bemoedigend voor onze dochter maar ook voor u.
  U heeft beloftes gemaakt aan Hem en Hij aan u. Belangrijke verordeningen zijn de doop, bevestiging waarbij we de  gave van de Heilige Geest ontvangen en tempel-verbonden. Als u zich aan uw beloftes houdt, zal de Heer zich aan een veelvoud van zijn beloften houden.

  Elder Rasband

  Waar staan wij in heilige plaatsen?

  In uw huis, als u uw woning zo maakt dat deze ook de liefde voor Christus uitstraalt. Zet een foto neer van de tempel, Christus, uw gezin. Zorg voor individuele en familie gebeden en Schriftstudie. De omgeving met wie en wat u leeft maakt het heilig.

  In uw kerkgebouwen, waar u regelmatig samen-komt. U ontvangt daar onderwijs en u neemt van het avondmaal. Houd de Sabbat heilig.

  In de tempel. Tempels zijn het huis van de Heer zelf. Tempels zijn niet nieuw in ons leven want in de tijd van koning Salomo waren er al tempels. U hebt hier nu zelf een tempel in Nederland.
  Denk eraan om in heilige plaatsen te staan zodat u beschermd wordt tegen de turbulentie van de wereld.
  Wees niet verontrust. U vindt geestelijke veiligheid door op heilige plaatsen te staan.

  Ik ben een getuige van Jezus Christus. Het zijn ware leerstellingen die ik vandaag met u heb gedeeld. Blijf moedig, sterk en houd vast aan uw verbonden. Het grote werk van God is de onsterfelijkheid en het eeuwige leven tot stand te brengen aan beide zijden van de sluier. Wij zijn als leden van de kerk waarschijnlijk een merkwaardig volk, maar u en ik zijn Gods kinderen. Open uw mond en deel deze boodschap met uw vrienden. Als individu en als families zullen we bloeien in het land, wanneer wij ons aan de geboden houden. God staat aan het hoofd van deze kerk. Hij houdt van al zijn kinderen.
  Ik bid dat Hij u allen zegent. Ik ben geraakt door uw jeugdkoor. En speciaal tegen hen zeg ik: “Geef nooit op. De toekomst ligt in deze kerk. Wij hebben jullie nodig.”

  Elder Rasband