De Schriftuur van de heiligen der laatste dagen kan weleens groener zijn dan gedacht

De Schriftuur van de heiligen der laatste dagen kan weleens groener zijn dan gedacht

Op 5 juni is het Wereldmilieudag. Non-profitorganisaties, activisten en politici spreken zich uit over vervuiling, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. Milieukwesties komen misschien maar zelden expliciet aan de orde in diensten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, toch staat de Schriftuurlijke canon van de kerk vol ecologische wijsheid.

‘We richten ons als heiligen der laatste dagen vaak op ons rentmeesterschap in het gezin en in onze kerktaken’, aldus ouderling Steven E. Snow van de Zeventig in oktober vorig jaar op een symposium over rentmeesterschap met betrekking tot het milieu.[i] Dat is allemaal goed en wel, maar de gelovigen zijn ook verantwoordelijk voor ‘het land om ons heen en voor de aarde zelf’, voegde hij eraan toe.

De Bijbel met zijn scheppingsverhalen en de gelijkenissen van Jezus over zaad, tarwe, schapen en bomen spreken tot de verbeelding en wakkeren eerbied voor de natuur aan.

Buiten De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is niet echt bekend wat het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde aan milieu-ethiek bij te dragen hebben. Deze Schriftuurlijke boeken worden samen met de Bijbel door de kerk als het woord van God beschouwd.

wereldmileudag

Materie doet ertoe

Christelijke denkers hebben het goddelijke traditioneel altijd strikt buiten de stoffelijke wereld geplaatst. Materie is vergankelijk, en daardoor inferieur en van weinig waarde vergeleken met het geestelijke, zo luidt het argument. Anderen hebben kritiek op dit denkpatroon: het bevordert niet echt de zorg voor onze natuurlijke omgeving. In Schriftuur van de heiligen der laatste dagen wordt deze vermeende dualiteit van geest en materie rechtgetrokken.

‘Er bestaat niet zoiets als onstoffelijke materie. Alle geest is materie, maar ze is fijner of reiner, en kan alleen door reinere ogen onderscheiden worden’,[ii] staat in de Leer en Verbonden. In het Boek van Mormon staat dat de schepping en de Schepper, de ‘God van de natuur’,[iii] onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In de leringen en gebruiken van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt de natuur nooit onderwerp van verering en adoratie. Toch stelt Russell M. Nelson, die op 14 januari 2018 president van de kerk is geworden: ‘We kunnen de goddelijke oorsprong van de Schepping niet negeren.’[iv] ‘We moeten voor de aarde zorgen, een verstandige rentmeester zijn en haar voor toekomstige generaties behouden.’

wereldmiluedag

Duurzame consumptie

Tegenwoordig verwachten veel consumenten het hele jaar door allerlei vruchten en groenten in de schappen van hun plaatselijke supermarkt. Voedsel wordt vaak over lange afstand vervoerd naar bestemmingen waar het op dat moment niet geoogst kan worden. In de Leer en Verbonden staat de raad om ‘ieder gewas op zijn tijd, en iedere vrucht op haar tijd’ te eten.[v] Het is weliswaar geen strikte godsdienstige wet voor heiligen der laatste dagen, maar een seizoensgebonden, lokaal voedingspatroon scheelt fors in de verspilling van brandstof en vervuiling van het milieu.

‘Alle dingen die uit de aarde voortkomen, in hun seizoen,’[vi] staat er in een andere afdeling van hetzelfde boek, zijn gegeven ‘voor voedsel en voor kleding, voor smaak en voor geur, om het lichaam te versterken en de ziel te verkwikken.’[viii] Zij zijn ‘gemaakt om te worden gebruikt, met beleid, niet onmatig, noch door dwang.’[vii]

In de Schriftuur van de heiligen der laatste dagen staat dat God ‘eenieder verantwoordelijk stel[t] als rentmeester over aardse zegeningen.’[ix] Het Boek van Mormon roemt ‘de uitstekende eigenschappen van de vele kruiden en wortels die God had bereid om de oorzaak weg te nemen van [bepaalde] ziekten.’[x] Maar de overvloed van deze schepping gebruiken zonder ‘de armen en behoeftigen’[xi] erin te laten delen, is verwerpelijk.

Levende zielen

De Parel van grote waarde bevat twee verslagen over de schepping. In het eerste verslag staat dat God de mens schiep als ‘levende ziel’.[xii] Hetzelfde geldt echter voor planten[xiii] en dieren[ixx] – ook die zijn ‘levende zielen’ geworden. Ouderling Marlin K. Jensen, emeritus algemeen autoriteit, heeft gezegd: ‘Mensen die een band met dieren hebben, zijn doorgaans gelukkiger. Voor mij is de hemel in elk geval geen hemel als het dierenrijk geen deel van Gods koninkrijk uitmaakt.’[xx]

Volgens het ‘woord van wijsheid’, een gezondheidswet in de Leer en Verbonden, moet vlees ‘spaarzaam worden gebruikt’.[xxi] Dit wordt in Joseph Smiths geïnspireerde revisie van Genesis bevestigd: ‘En voorwaar, er zal geen bloed vergoten worden, dan alleen tot voedsel, om uw leven te behouden; en van het bloed van ieder dier zal Ik u rekenschap vragen.’[xxii]

wereldmileudag

Grote verontreinigingen

Het Boek van Mormon voorziet ‘grote verontreinigingen op het aardoppervlak’.[xxiii] Daarbij worden natuurrampen, zoals ‘branden en orkanen en dampen van rook in vreemde landen’,[ixxx] aan zondig gedrag, zoals liegen en stelen, gekoppeld. Deze koppeling wekt de suggestie dat de milieucrisis verdergaat dan vervuilende gassen in de atmosfeer. Er is wellicht sprake van een diepere, geestelijke crisis.

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen beweren niet dat ze in de praktijk betere christenen zijn of de aarde als rentmeester beter behandelen dan leden van andere geloofsgenootschappen. Wel vinden ze de raad in zowel de Bijbel als de Schriftuur van de herstelling over de zorg voor de natuur inspirerend en bemoedigend.

 


[i] Ouderling Steven E. Snow, The Moral Imperative of Environmental Stewardship, 10 oktober 2018.

[ii] Leer en Verbonden 131:7–8

[iii] 1 Nephi 19:12

[iv] President Russell M. Nelson, De schepping, april 2000.

[v] Leer en Verbonden 89:11

[vi] Leer en Verbonden 59:18

[vii] Leer en Verbonden 59:19

[viii] Leer en Verbonden 59:20

[ix] Leer en Verbonden 104:13

[x] Alma 46:40

[xi] Leer en Verbonden 104:18

[xii] Mozes 3:7

[xiii] Mozes 3:9

[ixx] Mozes 3:19

[xx] Ouderling Marvin K. Jensen, Living after the Manner of Happiness, december 2002

[xxi] Leer en Verbonden 89:12

[xxii] Bijbelvertaling van Joseph Smith, Genesis 9:11

[xxiii] Mormon 8:31

[ixxx] Mormon 8:29