Hoofdnavigatie overslaan

De vreugde van anderen uitnodigen om tot Christus te komen

De vreugde van anderen uitnodigen om tot Christus te komen
joy-of-invitation-2_648x452.jpg

Boodschap gebiedsautoriteit

Leimer-Axel_200x250.jpg

Ouderling Axel H. Leimer (Duitsland)
Gebiedszeventiger


Ruim 29 jaar geleden vertelde een goede vriend me over zijn geloof in de Heiland.  We waren beiden kelner in een chic restaurant in Denver (Colorado, VS).  Mijn vriend Tony werkte er steeds tijdens de vakantie om zijn jonge gezin te onderhouden.

Tony had een goede reputatie bij zijn collega’s.  Hij werkte hard, was betrouwbaar en leefde zijn normen strikt na.  In gesprekken met zijn collega’s kwam hij vaak op voor zijn geloofsovertuiging en levenswijze.  Hij was openhartig, vrolijk, nam nooit een defensieve houding aan, en voelde zich duidelijk erg zelfverzekerd over zijn keuzes in het leven.  Nadat ik hem enkele vragen over zijn geloof gesteld had, nodigde hij me uit om bij hem thuis verder te praten.  Hij zei dat de zendelingen mijn vragen beter zouden beantwoorden.  Die uitnodiging heeft mijn leven veranderd. 

Tony vertelde me onlangs hoe gelukkig hij was toen hij me vele jaren geleden over het evangelie kon vertellen.  Maar de zegeningen die ik ontvangen heb omdat Tony bereid was tot mij te getuigen, zijn ontelbaar. 

In toespraken zegt men vaak hoeveel vreugde we zullen voelen als we zielen tot Christus brengen.  Die vreugde komt van de Geest die onze ervaring met die van de andere persoon verbindt als hij of zij de Heiland leert kennen.  Die band van liefde is een van de grote wonderen van zendingswerk.  En als we het evangelie uitdragen, worden de vreugde en zegeningen vele malen vermenigvuldigd.

We kunnen vreugde beschrijven als ‘een toestand van grote blijdschap die voortvloeit uit een rechtschapen levenswandel 1.’ De vreugde die we door het evangelie krijgen, is duurzamer dan werelds plezier.  Het is een vreugde die niemand ons kan afnemen 2.

De Heiland verklaart dat Hij de bron van blijdschap is en legt het verband met het onderhouden van zijn geboden, zijn liefde voor ons en onze liefde voor elkaar: ‘Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad 3.

blijdschap

Als we echte christelijke vreugde willen voelen, moeten we zendingswerk doen uit naastenliefde.  Ouderling John K. Carmack heeft gezegd dat we naastenliefde niet kunnen kopen of afdwingen. ‘Onze methode is “overreden. […] En zegenen met wijsheid, liefde en licht. […] Maar de menselijke geest nooit dwingen.’” 4 5. Hij beschreef het als een liefde die tot eenheid leidt en verbonden is met ons getuigenis.

Ik kan mijn liefde voor de Heiland, de bron van mijn vreugde, uiten door anderen over het evangelie te vertellen.  Liefde hoort steeds de motivatie van zendingswerk te zijn.

Als het doel van dit sterfelijk leven is dat alle mensen vreugde hebben, dan hoort iedereen uitgenodigd te worden om tot Christus te komen 6.

Omdat deze vreugde, die voortvloeit uit een uitnodiging om tot Christus te komen, tussen de gever en de ontvanger vermenigvuldigd wordt, is het misschien wel een van de krachtigste invloeden ten goede in de wereld. Het is het beste geschenk dat een ware vriend kan geven.  Als we anderen uitnodigen om tot Christus te komen, en zo de poort naar eeuwige zegeningen voor hen openzetten, tonen we dat we christenen zijn die elkaar liefhebben.  Hoe kunnen we de uitnodiging van de Heer afslaan om anderen uit te nodigen tot Christus te komen 7?

Ik ben zelf uitgenodigd om tot Christus te komen, en mijn vreugde blijft groeien. Maar die vreugde wordt vermenigvuldigd telkens als ik getuig en anderen uitnodig.  Ik nodig u ook uit om iemand door een eenvoudige uitnodiging tot zegen te zijn. 


1. Gids bij de Schriften
2. Johannes 16:22
3. Johannes 15:10–12
4. ‘Know This, That Every Soul Is Free’, Hymns nr. 240
5. Eén in liefde en getuigenis, ouderling John K. Carmack, Liahona, juli 2001
6. 2 Nephi 2:22–25
7. LV 20:59