Het voorbeeld van rechtschapen ouders

  Het voorbeeld van rechtschapen ouders

  Boodschap van de gebiedsleiding

  Boodschap van de gebiedsleiding
  Herbertson_C_200x250.jpg

  Ouderling Clifford Herbertson (Groot-Brittannië)
  Gebiedszeventiger


  Het eerste vers van het Boek van Mormon,‘Ik, Nephi, ben geboren uit goede ouders, daarom ben ik enigermate in al de geleerdheid van mijn vader onderwezen’, geeft duidelijk aan welke taak het gezin en de ouders in het Boek van Mormon en het evangelie van Jezus Christus hebben en hoe belangrijk ze zijn. 

  Door na te denken over de vele voorbeelden van rechtschapen ouders in het Boek van Mormon heb ik meer kennis en inzicht ontvangen.

  Toen ik las hoe Lehi en Sariah hun kinderen opvoedden, onderwezen en begeleidden, probeerde ik om de Schriften in mijn taak als vader op mezelf toe te passen.[1]  Mijn vrouw en ik denken ook na over andere voorbeelden van rechtschapen ouders in het Boek van Mormon.

  Toen Enos alleen in het bos over zijn leven nadacht en over de behoefte om ‘vergeving van [zijn] zonden’[2] te ontvangen, kwamen ‘de woorden die [hij zijn] vader dikwijls had horen spreken aangaande het eeuwige leven en de vreugde der heiligen’[3] in zijn gedachten.  Enos wist dat zijn vader ‘een rechtvaardig man was’.[4]  Het rechtschapen voorbeeld van zijn vader, Jakob, droeg ertoe bij dat Enos vergeving van zonden ontving.

  In Mosiah lezen we dat velen van ‘het opkomend geslacht’ van de kerk niet in de leringen van de profeten geloofden, ‘zich niet [wilden] laten dopen’, en ‘wat hun geloof aanging […] een afgescheiden volk [werden]’.[5]  Dit veroorzaakte veel verdriet en verontrustte de profeet Alma en koning Mosiah. Het werd alleen maar erger toen een paar van hun eigen zonen in opstand tegen de kerk kwamen. Er deed zich een groot wonder voor toen er een engel aan Alma de jonge en de zonen van Mosiah verscheen om hun opstand een halt toe te roepen.[6]  Op dat ogenblik zien we weer een voorbeeld van een rechtschapen vader, Alma, die zich verheugde toen zijn met stomheid geslagen zoon voor hem neergelegd werd. ‘Hij wist [namelijk] dat het de macht Gods was.’[7]  De rol van de rechtschapen ouders van Alma de jonge en de zonen van Mosiah was van cruciaal belang om van hen getrouwe zendelingen en leiders te maken.

  De dappere en getrouwe ‘zonen van Helaman’ werd gevraagd wat de bron van hun geloof, moed en kracht was. Ze antwoordden dat ‘hun moeders hun geleerd [hadden] dat als zij niet twijfelden God hen zou bevrijden.’[8]  Hun dapperheid is een prachtig voorbeeld voor iedereen en ze twijfelden niet aan de rechtschapenheid en het geloof van hun moeders. Ze zeiden: ‘Wij twijfelen er niet aan dat onze moeders het wisten.’[9]

  Dit zijn slechts enkele voorbeelden van rechtschapen ouders in het Boek van Mormon.  Ik heb het altijd interessant gevonden dat in enkele gevallen sommige kinderen van die rechtschapen ouders van de leringen en leiding van hun ouders afgedwaald waren.  Veel leden van de kerk bevinden zich nu in diezelfde situatie.

  Rechtschapen ouders blijven in zulke omstandigheden zowel in de tijd van het Boek van Mormon als nu trouw en gehoorzaam.  Net als voor Alma bidden ze vurig voor het welzijn van hun kroost en blijven ze hopen dat hun kinderen, net als Enos, in een situatie komen waarin ze over de leringen en het voorbeeld van hun ouders zullen nadenken en de nodige aanpassingen zullen maken om de zegeningen van het koninkrijk opnieuw te genieten.

  President Boyd K. Packer:

  ‘Het is niet ongewoon dat verantwoordelijke ouders een kind voor enige tijd kwijtraken aan invloeden waarover zij geen macht hebben. Ze hebben het verschrikkelijk moeilijk met een opstandige zoon of dochter. Ze vragen zich af hoe het komt dat ze zo hulpeloos zijn terwijl ze zo hard geprobeerd hebben te doen wat ze moesten doen.

  ‘Naar mijn overtuiging zullen die kwade invloeden op een dag teniet worden gedaan. […]

  ‘We kunnen het belang van het tempelhuwelijk niet voldoende beklemtonen, en dat geldt ook voor de band van de verordening ter verzegeling en de gedragsnormen die ervoor als vereiste gelden. Wanneer de ouders zich aan de verbonden houden die ze aan het altaar in de tempel hebben gesloten, zullen hun kinderen voor eeuwig aan hen verbonden zijn.’[10]

  Er is vandaag de dag meer dan ooit behoefte aan het voorbeeld van rechtschapen ouders.  Onze kinderen hebben behoefte aan getrouwe, gehoorzame en dappere ouders naar wie ze kunnen opkijken op het pad dat terug naar hun hemelse Vader leidt.

   


  [1] Zie 1 Nephi 19:23

  [2] Enos 1:2

  [3] Enos1:3

  [4] Enos 1:1

  [5] Mosiah 26:1–5

  [6] Mosiah 27:8–18

  [7] Mosiah 27:20

  [8] Alma 56:47

  [9] Alma 56:48

  [10] (Boyd K. Packer, ‘Our Moral Environment’, Ensign, mei 1992, p. 68.)