Individuele bekering door geloof in Jezus Christus

Individuele bekering door geloof in Jezus Christus
TeixeiraJA_200x250.jpg

Geloof in de Heer Jezus Christus is het eerste beginsel van het evangelie, genoemd in de Geloofsartikelen. Het is de steen die het fundament legt waarop alles in het heilsplan is gebaseerd.

Alma vergelijkt geloof met een zaadje. Geloof kan zich ontkiemen als we verlangen te geloven, waarna dat geloof, doordat we er aandachtig en ijverig aan werken, kan doorgroeien en tot bloei kan komen. Alma leert dit beginsel aan het ongelovige volk in Ammonihah: ‘Het wordt velen gegeven de verborgenheden [het woord] Gods te kennen […] wat Hij de mensenkinderen toekent volgens de aandacht en ijver die zij Hem schenken.’ Geloof groeit dus evenredig aan de aandacht en ijver die we aan de ontvangen waarheden schenken.

Alma gaat zelfs zo ver dat hij zegt: ‘Hij die zijn hart niet verstokt, hem wordt een groter deel van het woord geschonken, totdat het hem wordt gegeven de verborgenheden Gods te kennen totdat hij die ten volle kent. En zij die hun hart verstokken, hun wordt een kleiner deel van het woord gegeven, totdat zij niets weten van zijn verborgenheden.’

Alma’s boodschap had niet duidelijker kunnen zijn. We moeten aandacht en ijver schenken aan de waarheid die we ontvangen, dat wil zeggen: het zaadje water geven. En hoe doen we dat? Door naar ons geloof te handelen, te dienen, en een getuigenis van de waarheid op te bouwen. De Heer zal ons dan meer geloof schenken. Maar als we geen aandacht en ijver tonen, vermindert ons geloof, totdat we al ons geloof kwijt zijn.

De sleutel is handelen, aandacht en ijver schenken. Zelfs uit een kleine daad kan iets groots voortkomen. Een goed voorbeeld hiervan is Zeërom, de slechte wetgeleerde die Amulek in de val probeerde te lokken door hem een fortuin aan zilver aan te bieden als hij God wilde verloochenen. Zeëzrom wilde de door Amulek gepredikte boodschap van Christus ontkrachten door het getuigenis van Amulek te vernietigen.

Maar toen gebeurde er iets bijzonders. Toen Zeëzrom vervolgens naar de boodschappen luisterde die Amulek en Alma brachten, begon hij te sidderen.  In plaats van hoogmoedig te zijn en in zijn plan te volharden om deze twee profeten te vernietigen, verootmoedigde hij zich voldoende om die siddering te voelen en zich te realiseren dat deze twee mannen de macht Gods in zich hadden.  Het zaadje was gezaaid.

En het verlangen van Zeëzrom zorgde ervoor dat het zaadje kon ontkiemen.  Toen deed Zeëzrom nog iets. In plaats van vragen te stellen om Alma en Amulek in de val te laten lopen en hun boodschap te vernietigen, ‘begon [hij] hen zorgvuldig te ondervragen om meer te weten te komen over het koninkrijk Gods’.

Op hetzelfde moment dat Zeëzrom oprechte vragen begon te stellen om achter de waarheid te komen in plaats van vragen te stellen om de waarheid teniet te doen, begon zijn geloofszaadje te wortelen. Toen hij aandacht en ijver bleef schenken aan wat Alma en Amulek predikten, namen zijn geloof en bekering toe, wat uiteindelijk tot zijn doop en een zending met Alma onder de Zoramieten leidde. 

Geliefde broeders en zusters, als we handelen naar de kennis die we hebben ontvangen, ongeacht van waar we zijn of hoe klein of gering we denken dat die kennis is, zal zoiets eenvoudigs als een gebed uitspreken, naar de kerk gaan of in de Schriften lezen enorme positieve gevolgen hebben. 

Zelfs de kleinste geboden die we naleven, zullen hun effect op onze bekering hebben, en ons geloof in de Heer Jezus Christus zal evenredig toenemen. Met ons toegenomen geloof in Jezus Christus, neemt ook ons verlangen om zijn geboden te onderhouden toe, en herhaalt de cyclus zich, doordat zij elkaar positief beïnvloeden.

In de naam van Jezus Christus. Amen.