Nadere afstemming: kerk werkt richtlijnen bij voor inzendingen nieuw zangboek en liedjesboek voor kinderen

Santos cantam em todo o mundo

Er zijn sinds de officiële aankondiging van de kerk tien maanden geleden dat de boeken Lofzangen en Kinderliedjes uniform en herzien zouden worden, uit ruim veertig landen ingevulde vragenlijsten en inzendingen van nieuwe muziek binnengekomen. 

Nu de herziening haar beslag krijgt, is er nieuwe informatie opgesteld over strategische doelen voor de selectie van lofzangen en liedjes, plus leerstellige prioriteiten voor inzendingen van nieuwe muziek. De bijgewerkte richtlijnen voor de inhoud van inzendingen en aandachtspunten geven de leden extra inzicht in de gewenste evangeliethema’s om in hun muziek te verwerken vóór de sluitingsdatum van inzendingen op 1 juli 2019.

Wat u kunt doen

Heiligen der laatste dagen over de hele wereld worden aangemoedigd om aan het herzieningsproces deel te nemen, zegt ouderling Erich W. Kopischke, algemeen zeventiger en adviseur rondom de herziening. ‘We nodigen alle leden van de kerk van de Heer met muzikale en poëtische gaven uit om deze onder leiding van zijn Geest de vrije loop te laten’, zegt hij.

Hier zijn manieren om deel te nemen:

Herzieningscomitéleden

Op aanwijzing van het Eerste Presidium zijn een zangboekcomité en kinderliedjescomité geroepen en aangesteld om herzieningen van de boeken Lofzangen en Kinderliedjes aan te bevelen.

‘De comitéleden zijn deskundig op uiteenlopende gebieden, waaronder muziek, opvoeding en onderwijs, literatuur, wereldculturen en kerkleer’, zegt Audrey Livingston, productmanager voor gewijde muziek en secretaresse van beide comités.

Gewijde muziek voor aanbidding maken en selecteren kent een lange traditie in de kerk, zegt ouderling Kopischke.

‘Emma Smith was de eerste in deze bedeling die in opdracht van de Heer gewijde muziek voor gebruik in zijn herstelde kerk selecteerde. Wat in Emma’s tijd gold, geldt vandaag de dag nog steeds: De Heer schept genoegen in het gezang van het hart. De lofzangen en liederen van de rechtvaardigen zijn voor Hem als een gebed. Hij heeft zelfs beloofd dat die gebeden verhoord zullen worden met een zegen op het hoofd van allen die ze zingen. Nu we als kerk het koninkrijk van God op aarde op de wederkomst van de Heiland voorbereiden, heeft de profeet van de Heer anderen geroepen om gewijde muziek voor deze tijd te selecteren’, zegt ouderling Kopischke.

De comités overwegen uiteenlopende zaken om ervoor te zorgen dat hun aanbevelingen passend zijn, zegt manager kerkmuziek Steve Schank, die als voorzitter van beide comités is gekozen. 

Het zijn echter niet de comitéleden die uiteindelijk beslissen wat er wel en niet in komt. 

‘Het doel van de comités is aanbevelingen doen aan de hoogste leidinggevenden van de kerk’, zegt Schank. ‘Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen beslissen wat er in het boek komt. Deze comités hebben dus geen beslissende taak – hun taak is het doen van aanbevelingen.’

‘We zijn ons zeer bewust van deze gewichtige taak en zijn uitermate dankbaar voor de gebeden van de heiligen ten behoeve van ons’, voegt Livingston toe.

Schank is het daarmee eens en voegt nog toe: ‘Hoewel we steeds proberen ons beste werk te leveren, beseffen we ook dat ons beste werk niet goed genoeg is. De comités zijn van de leiding van de Geest afhankelijk.’

De leden van het zangboekcomité
De leden van het zangboekcomité, van links naar rechts en van achterste naar voorste rij: Herbert Klopfer, Stephen Jones, Stephen Schank, Ryan Murphy, Cherilyn Worthen, Carolyn Klopfer, Anfissa Silva, Sonja Poulter en Audrey Livingston.
De leden van het kinderliedjescomité
De leden van het kinderliedjescomité, van links naar rechts en van achterste naar voorste rij: Jay Beck, Ryan Eggett, Stephen Schank, Jennefer Free, Cheryl Etiang, Audrey Livingston en Jan Pinborough.

Strategische doelen en voortgang van selectie

Beide comités hebben tot dusver meer dan 1200 muziekstukken in uiteenlopende kerkmuziekpublicaties geëvalueerd. 

‘Het zangboekcomité heeft zich gebogen over de 341 lofzangen in het Engelstalige lofzangenboek en 209 andere lofzangen die alleen in verschillende niet-Engelstalige uitgaven voorkomen’, zegt Livingston. ‘Het kinderliedjescomité heeft zich gebogen over de 268 liedjes in het Engelstalige kinderliedjesboek en 86 andere liedjes die alleen in verschillende niet-Engelstalige uitgaven voorkomen.’

Volgens Schank hanteren de comités in het aanbevelingsproces de volgende vijf strategische doelen. 

Gewijde muziek van de kerk moet:

  1. Geloof in en aanbidding van onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, bevorderen.
  2. De kernleer van het evangelie krachtig en duidelijk overbrengen.
  3. Tot blij gezang thuis en in de kerk uitnodigen.
  4. De vermoeide ziel troosten en leden inspireren om in geloof te volharden.
  5. Een samenbindende factor voor alle leden van de kerk zijn.

‘De comités hanteren dezelfde doelen bij het overwegen van aanvullende muziek, waaronder geliefde lofzangen uit andere christelijke tradities en ingezonden nieuwe liederen’, zegt Schank.

Wat voor soort herzieningen bevelen de comités aan?

Naast de vraag welke liederen in aanmerking komen, bevelen de comités aan ook tekstuele en muzikale aanpassingen te overwegen. Die veranderingen worden doorgaans aanbevolen om lofzangen of liedjes beter op de genoemde doelen af te stemmen.

‘In de meeste gevallen zijn de aanbevolen wijzigingen kleine verbeteringen. Denk aan de verandering van een enkel woord of enkele zinsnede met het oog op culturele gevoeligheden of leerstellige juistheid. Het kan ook gaan om een lagere toonzetting van de muziek waardoor deze makkelijker te zingen is’, zegt Livingston.

Dergelijke aanpassingen zijn gebruikelijk en zijn ook in eerdere herzieningen van het zangboek gedaan, voegt Schank toe. 

‘Het zangboek van 1985 bevatte bijvoorbeeld 244 lofzangen met aanpassingen in de muziek en 75 lofzangen met aanpassingen in de tekst’, zegt hij. ‘In feite zijn er in het zangboek van 1985 maar 18 lofzangen helemaal ongewijzigd uit de eerdere uitgave overgenomen.’

Ontvangen aanbevelingen van leden

De kerk heeft een unieke uitnodiging aan heiligen der laatste dagen over de hele wereld gedaan om aan de herzieningen bij te dragen. In een onlinevragenlijst kunnen ze ideeën voor de nieuwe verzameling aanleveren, zegt Schank. 

Tot op heden is opname van het lied ‘Come, Thou Fount of Every Blessing’ het vaakst genoemd. Schank wijst erop dat deze lofzang in eerdere uitgaven van het kerkzangboek stond, maar wegens onbruik uit de herziene Engelstalige uitgave van 1985 was geschrapt. Hij stelt dat Mack Wilbergs bewerking uit 1993 de lofzang ‘nieuw leven inblies’ en alom geliefd heeft gemaakt. 

Daarnaast hebben veel respondenten aanbevolen om liedjes en lofzangen uit andere christelijke tradities over te nemen, zoals ‘Amazing Grace’, dat nooit eerder door de kerk is gepubliceerd. 

Een andere suggestie is om bekende kerkmuziek op te nemen die nooit eerder in het zangboek of liedjesboek voor kinderen heeft gestaan, zoals ‘If the Savior Stood Beside Me’ (Met de Heiland altijd naast mij).

Welke veranderingen zich de komende jaren ook in de kerkmuziek voordoen, Schank en Livingston zijn het erover eens dat het doel van kerkmuziek onveranderd blijft: allen die de muziek horen, inspireren om op het verbondspad van de Heiland te blijven.


‘Gewijde muziek zal gezinnen en personen helpen om, thuisgericht en kerkgesteund, in de leer te onderwijzen, geloof te versterken en een diepere persoonlijke aanbidding te bereiken’, zegt Livingston.