Tempelbezoek wereldwijd tijdelijk aangepast

Veranderingen gelden per 16 maart 2020 voor alle tempels

Den Haag Temple

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben de volgende brief, gedateerd 13 maart 2020, aan alle kerkleden in de wereld verstuurd.

Geachte broeders en zusters,

De snel veranderende gezondheidsomstandigheden in de wereld zijn reden tot toenemende zorg. Veel overheden hebben beperkingen afgekondigd waardoor diverse tempels moesten sluiten. Wij hebben onder gebed deze beperkingen afgewogen tegen het belang van voortzetting van het tempelwerk en hebben tot de volgende tijdelijke maatregelen besloten. Deze gaan op 16 maart 2020 voor alle tempels in.

  • Waar tempelwerk niet mogelijk is wegens door de overheid of andere instellingen opgelegde beperkingen op openbare en/of religieuze bijeenkomsten worden alle verordeningen, plaatsvervangend en voor levenden, tijdelijk opgeschort.
  • Waar tempelwerk nog wel mogelijk is bij door de overheid of andere instellingen opgelegde beperkingen, kunnen op afspraak en waar de capaciteit van de tempel dit toelaat de volgende verordeningen voor levenden verricht worden: verzegeling van man en vrouw en van kinderen aan ouders, en voorverordeningen en begiftiging voor levenden. Plaatsvervangende tempelverordeningen worden tijdelijk niet verricht.
  • Alle accommodatie voor bezoekers wordt gesloten.

Als kerkleden een afspraak voor verordeningen voor levenden maken, ontvangen zij instructies. De tempelstaf neemt contact op met personen die al een afspraak hebben.

Er worden in alle tempels maatregelen genomen om de kans op verspreiding van de ziekte tot een minimum te beperken. Dat houdt onder meer in verkleining van de tempelstaf, beperking van het aantal bezoekers bij verordeningen voor levenden, en richtlijnen voor interactie met bezoekers.

Nadere informatie wordt aan de tempelpresidiums verstrekt. Waar nodig worden nog verdere aanpassingen gedaan.

Wij zien reikhalzend uit naar het moment dat de tempels weer op volle capaciteit kunnen functioneren om daarmee de zegeningen van het tempelwerk binnen het bereik van de leden en hun voorouders te brengen.

Met vriendelijke groeten,

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen