Verslag Ringconferentie Apeldoorn 3 november 2018

  Het thema van de Ringconferentie was genomen uit LV 19:23:


  “Leer van Mij en luister naar mijn woorden; wandel in de zachtmoedigheid van mijn Geest, en u zult vrede hebben in Mij.”


  pres. kempenaers
  President Kempenaers [1e raadgever ringpresidium]

  Onze Hemelse Vader belooft in de schriftuur dat wij vrede in Hem zullen hebben. Maar wat zijn de voorwaarden om vrede te kunnen ervaren? Wij moeten van Hem leren, naar zijn woorden luisteren en in de zachtmoedigheid van zijn Geest wandelen. Het hebben van vrede kan betekenen dat er geen oorlog is. Maar ook de gemoedsrust, die getrouwe heiligen kunnen ervaren door de invloed van de Geest van God, kan vrede brengen.

  Als ik in de auto naar mijn werk rijd, dan luister ik graag naar het nieuws op de radio. Ik merk dan dat het in de wereld steeds rumoeriger en onrustiger wordt. Ik hoorde dat er een enquête was gehouden onder gelovigen en dat een steeds kleiner deel van hen in God gelooft. En gelovigen in de enquête waren allen die minimaal 1 keer per maand naar de kerk gingen. Ik vroeg mijzelf toen af waar ik in dit verhaal en in mijn geloof sta. Hoe ervaar ik met mijn familie vrede in het leven? In Alma 40:12 staat “En dan zal het geschieden dat de geest van hen die rechtvaardig zijn, wordt ontvangen in een staat van geluk die het paradijs wordt genoemd, een staat van rust, een staat van vrede, waarin hij van al zijn moeiten, en van alle zorg en droefenis zal uitrusten.” Hier wordt gesproken over de tijd aan de andere kant van de sluier, als we overleden zijn. Maar hoe zit het nu? Kan ik nú al vrede ontvangen? In LV 59:23 zegt de Heer “Maar leert dat wie de werken van gerechtigheid doet, zijn loon ontvangen zal, ja, vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld.”

  Als we werken van gerechtigheid doen, dan zullen we vrede ervaren. We kunnen ook vrede ervaren door oprechte bekering. Denk aan Alma de jongere maar ook aan het volk onder koning benjamin. Toen koning benjamin zijn toespraak beëindigd had, kwam de Geest over deze mensen. Ze vonden gemoedsrust, vrede in hun hart en geloof in Christus door persoonlijke bekering. In Mosiah 4:3 lezen we “En het geschiedde, nadat zij deze woorden hadden gesproken, dat de Geest des Heren op hen kwam en zij met vreugde waren vervuld, omdat zij vergeving van hun zonden hadden ontvangen en gemoedsrust hadden dankzij het grote geloof dat zij hadden in Jezus Christus, die komen zou, volgens de woorden die koning Benjamin tot hen had gesproken.”

  In mijn persoonlijke leven kan ik ook vrede ontvangen. Als 10-jarig jongetje gingen mijn ouders scheiden. Mijn vader hertrouwde en mijn moeder kreeg ook weer een relatie. Voor mij was het moeilijk om deze nieuwe mensen toe te laten in mijn leven. Als ik terugkijk op mijn leven, dan zijn mijn grootouders en het evangelie van Jezus Christus de 2 constante factoren.

  Toen ik 8 jaar was wilde ik graag gedoopt worden, maar mocht dit niet. Op 11-jarige leeftijd had ik een sterk verlangen om gedoopt te worden want 12-jarige jongens mochten het avondmaal rondbrengen en dat wilde ik ook graag doen. Toch ontving ik vrede in mijn hart en ik had hoop dat het goed zou komen. Mijn vader is 5 jaar geleden overleden en ondanks dat hij nog jong was ervoer ik vrede in mijn hart. Ik kreeg geen geloofscrisis, geen wrokgevoelens. Voor mij was het meer een geestelijke en heilige tijd. Het evangelie, het lezen in de schriften, mijn gezin, mijn familie, broers en zussen hebben mij geholpen vrede in mijn leven te hebben.

  Zuster Amy Broekhof [wijk Apeldoorn]

  Ik ben als lid van de kerk opgegroeid, maar het grootste deel van mijn tienertijd heb ik buiten de kerk doorgebracht. Ik dacht dat ik mijn Hemelse Vader niet nodig had. In het begin leek het goed te gaan,
  maar op het dieptepunt van mijn leven miste ik de warmte die ik vroeger gevoeld had. Daarom heb ik op een gegeven moment besloten om Christus weer in mijn leven toe te laten. Ik moest hiervoor wel dingen opzij zetten en veranderen. Het nam tijd en kostte ook moeite. Toen mijn ogen open gingen voelde ik wel verdriet en pijn, maar nu sta ik hier voor u als een ander mens. Het is belangrijk dat we de juiste weg kiezen. Ik heb zelf ervaren dat een omweg veel tijd en energie kost. We kunnen op ieder moment in ons leven de hand van God pakken. Het is belangrijk dat we de hulp van Hemelse Vader aanvaarden en ons overgeven aan Hem, zodat Hij ons kan helpen.

  Zr Jolanda Pedersen [1e raadgeefster ring ZHV-presidium]

  Ouderling Rasband sprak in de laatste algemene conferentie over angst, wat het tegenovergestelde is van vrede. Wij wonen in het buitengebied van Epe en op de grens met de buren staan in onze tuin bomen. De buren willen graag dat we de bomen aanpassen zodat zij meer licht in hun huis krijgen. Maar keer op keer liepen de gesprekken met de buurvrouw uit de hand. Ik kreeg een onbehaaglijk gevoel, werd bang en ik voelde dat ik er niets aan kon doen. Ik dacht veel na hoe dit probleem op te lossen, maar ik kon niets verzinnen.
  Ik ben toen gaan bidden en ik verwachtte niet dat Hemelse Vader mijn probleem weg zou nemen, maar dat Hij mij duidelijk zou maken wat wij moesten doen.
  Die zondag in de kerk kwam het woord ‘Hiskia’ in mijn gedachten. Koning Hiskia versterkte zijn volk van binnenuit. De Assyrische koning stond met 185.000 soldaten buiten de poorten. Koning Hiskia vroeg Jesaja om de Heer te vragen wat hij moest doen. Toen dacht ik: Als Hiskia rust heeft terwijl er buiten zijn poorten 185.000 soldaten staan, waarom ben ik dan angstig voor één buurvrouw buiten mijn poort? Voordat ik weer met haar ging praten heb ik veel gebeden. Enige tijd later hoorden we dat de buurman ernstig ziek was. Allerlei instanties gaven problemen en naar het gevoel van de buurvrouw waren wij de volgende belagers. Voor mij was dit een getuigenis, dat een ervaring zachter wordt als we de Heer hierin betrekken. We worden zachtmoediger door een discipel van de Meester te zijn en Hem in ons dagelijks leven meer toe te laten.

  Zuster Dorenbosch [tempel mater]

  Ik heb veel geleerd van de toespraken vanavond. Wij zijn eind oktober vanuit Amerika in Nederland aangekomen. Donderdag was onze eerste dag in de tempel in onze nieuwe roeping. U hebt een mooie tempel in Nederland. Ik voel de sterke geest van alle mensen die daar komen. Ik voel de liefde van onze Hemelse Vader. Ik ben blij om hier te zijn. In april dit jaar werden we in het kantoor van president Eyring geroepen. Hij vertelde ons dat wij ons hele leven al zijn voorbereid voor deze roeping en hij wilde graag ons levensverhaal horen.

  Mijn ouders komen uit Oost-Duitsland. We hebben tijdelijk in een vluchtelingenkamp in Bremen  gewoond en daar ben ik geboren. Toen ik 6 maanden was zijn we naar Amerika gegaan, dus ik kan mij van de tijd in Duitsland niets meer herinneren. Thuis spraken we Duits en buiten ons huis Engels.
  Mijn ouders hadden veel aan familiegeschiedenis gedaan en deden het werk voor hun voorouders in de Salt Lake tempel. Dus van jongs af aan heb ik geleerd dat familiegeschiedenis erg belangrijk is.
  Ik ben opgegroeid in Salt Lake City en vandaar uit ben ik naar Ricks College in Idaho gegaan.
  Daar heb ik mijn man ontmoet, die geboren is in Leeuwarden en toen hij 5 jaar was met zijn familie naar Amerika kwam. We hebben 5 kinderen en 23 kleinkinderen. Voor mij is familie héél erg belangrijk.

  Hemelse Vader heeft een plan voor iedereen. En dit begint niet met een roeping, maar al vele jaren eerder. Iedere ervaring helpt ons te leren wat Hij ons wil laten doen. Hij wil ons helpen, maar we moeten Hem wel om hulp vragen. Hemelse Vader heeft ons een Heiland gegeven om ons de weg te laten zien die we op moeten gaan. Iedere dag kunnen we vragen wat wij voor Hem kunnen doen. Soms is het gewoon een glimlach delen of een arm om een schouder van iemand leggen. Ik ben blij dat we in de tempel mogen dienen.

  pres. Dorenbosch
  President en Zuster Dorenbosch

  President Dorenbosch [tempel president]

  Ik ben trots op mijn vrouw. Maar ze heeft u iets vergeten te vertellen. Toen we bij president Eyring waren en zij klaar was met haar verhaal dacht ik: nu komt hij bij mij. Maar nee. President Eyring zei: “Wij kijken altijd naar de beste vrouw en geven dan de man een roeping. Wij weten wie u bent”.
   

  President Kempenaers had het over de moeilijkheden in de wereld en vrede zoeken. Ik kan u zeggen dat de tempel de oplossing is. LV 38:30 beschrijft een tijd met moeilijkheden.  In de laatste zin lezen we: “maar indien gij voorbereid zijt, zult gij niet vrezen”. Een vriend van ons was actief betrokken bij de komst van de tempel in Oost-Duitsland. President Monson gaf hem de tempelfilms mee en zei dat hij ze in zijn koffer mee moest nemen naar Oost-Duitsland. Mijn vriend vertelde president Monson dat alle koffers altijd geopend worden op het vliegveld, dat de films zouden worden afgenomen en dat hij in de gevangenis zou belanden. Het antwoord van president Monson was: “De Heer zegt u om te gaan. Vertrouw op Hem”. Toen hij in Berlijn aankwam werd hij uit de rij gehaald door een vrouwelijke bewaakster met een herdershond. Hij werd bang en dacht: nu kom ik in de gevangenis. Maar hij werd doorgestuurd naar de douane en kon door naar buiten. Hemelse Vader staat ons altijd bij, ook al is de taak moeilijk of overweldigend. Ik heb hier veel persoonlijke ervaringen mee gehad. Het is belangrijk dat we leren als Hemelse Vader wil dat we iets doen, we op Hem vertrouwen.

  Ik wil u aanmoedigen om naar de tempel te gaan. Doe wat u moet doen om daar te komen. De tempel is de plaats om openbaring te ontvangen. Mochten er dingen zijn die u nog wilt veranderen, ga dan naar uw bisschop. Het is voor ieder van u belangrijk om naar het huis van de Heer te gaan en het wordt van ons gevraagd om alles te doen wat we kunnen om daar te komen. Mogen we de stem van Hemelse Vader horen en sterk worden om alles te overwinnen wat nog zal komen.

  Pres. Hulleman
  President Hulleman

  President Hulleman [ringpresident]

  Wij zijn met weinigen hier vanavond. Een compliment voor u dat u gekozen hebt om hier aanwezig te zijn. Open uw hart en denk na wie God aan u heeft toevertrouwd. Hemelse Vader heeft mensen om u heen geplaatst en hij geeft het in ons hart, hoe oncomfortabel het ook mag voelen, wat we moeten zeggen of aan deze mensen moeten vragen.

  In deze onrustige tijd kunnen we rust in Christus vinden. De vaardigheid die wij moeten ontwikkelen is om openbaring te ontvangen, te begrijpen en hierop te reageren. President Nelson zegt dat de enige hoop om onrust uit te bannen is om te leren meer openbaring te ontvangen. In LV 6 spreekt God tot Oliver Cowdery. Hij ontvangt leiding en openbaring maar herkent het niet als zodanig. Ouderling Bednar heeft eens een voorbeeld gegeven hoe openbaring zich kan uiten. Stel u voor dat u in een donkere kamer bent en met het omzetten van een schakelaar ineens in het volle licht staat. Het kan ook zijn dat we in een donkere kamer licht ontvangen door de langzaam opkomende zon. Soms houden we vast aan wat er gezegd wordt in de kerk of tijdens een conferentie terwijl God al langer bezig is met ons om ons regel op regel te geven. Schrijf op wat u voelt, ook kleine dingen, die uw hart en verstand verlichten. U doet het waarschijnlijk al beter dan u denkt. Neem de uitnodiging van president Nelson aan en vergroot uw mogelijkheden om openbaringen te ontvangen. Enkele tips om het ontvangen van openbaringen te vergroten:

  • Zoek met kleine tussenstappen naar meer reinheid
  • Bid om inzichten wat u (vandaag) kunt doen
  • Zorg goed of beter voor uw lichaam
  • Wees dienstbaar maar neem niet alle verantwoordelijkheid bij de ander weg
  • Doe dingen meer vanuit je hart
  • Advies president Nelson: neem je vitamines en je rust; er gaat nog veel meer komen
  • Vertrouw meer op God