Waarom worden beleidsregels soms veranderd?

Waarom worden beleidsregels soms veranderd?

 

Tijdens de afgelopen algemene conferentie gaf het Eerste Presidium in een leiderschapsbijeenkomst instructie over enkele belangrijke thema’s.  Met name werd uitvoerig toegelicht waarom beleidsregels soms worden aangepast en hoe deze regels zich verhouden tot de leer van Christus.

President Russell M. Nelson merkte op dat de Heer ons het afgelopen jaar heeft gezegend met ‘openbaring op openbaring, kennis op kennis […] – datgene wat vreugde brengt, datgene wat het eeuwige leven brengt’. We zijn allen ooggetuigen van de openbaringen van de Heer waarmee Hij de aangelegenheden van zijn kerk bestuurt.

Vervolgens vertelde president Dallin H. Oaks dat de leer van Christus niet kan worden veranderd, maar dat de kerk in haar beleid rekening wil houden met allen voor wie het sterfelijk leven een beproeving is. Namens het Eerste Presidium verklaarde president Oaks vervolgens dat kinderen van ouders die zich identificeren als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender, met onmiddellijke ingang mogen worden gedoopt zonder voorafgaande goedkeuring van het Eerste Presidium. Ouders, met inbegrip van lhbt-ouders, die geen lid van de kerk zijn kunnen een waardig Melchizedeks-priesterschapsdrager vragen om hun baby een zegen te geven. In het verleden werd een lid dat een homohuwelijk sloot als afvallig beschouwd. Hoewel dergelijke huwelijken nog steeds als een ernstige overtreding worden beschouwd, zullen ze met betrekking tot kerkelijke discipline niet meer als afvalligheid worden behandeld. Door deze aanpassing wordt onzedelijk gedrag in heteroseksuele relaties en homoseksuele relaties op dezelfde manier behandeld.

Deze wijzigingen veranderen niets aan de kerkelijke leer inzake het huwelijk, of de geboden van God met betrekking tot kuisheid en zedelijke reinheid. De leer van het heilsplan en het belang van kuisheid veranderen niet. Deze beleidswijzigingen zijn tot stand gekomen na een lange periode van overleg met de broeders in het Quorum der Twaalf Apostelen, en na vurig, eensgezind gebed om de wil van de Heer in deze zaken te weten te komen.

Kort samengevat: De leer van Christus is eeuwig en verandert niet, maar het beleid van de kerk kan worden aangepast om aan veranderende behoeften tegemoet te komen.