We kunnen Gods profeet volgen

God leidt ons door vroegere en hedendaagse profeten        

Net zoals God tot Mozes en andere profeten in de Bijbel sprak, sprak Hij ook tot Joseph Smith en spreekt Hij nu tot hedendaagse profeten.

Wat is een profeet?

Profeten zijn boodschappers van God aan zijn kinderen. Ze spreken namens God en maken zijn wil bekend. In de Bijbel vinden we veel profeten, zoals Noach, Jozef in Egypte en Mozes, die God lang geleden naar zijn kinderen stuurde. In de oudheid riepen profeten op tot bekering. Ze spoorden het volk aan om Gods geboden te onderhouden. De leringen van de profeten waren niet altijd even populair en veel profeten werden vervolgd.

Vóór de geboorte van Jezus Christus hadden goddeloze mensen veel profeten gedood. Omdat de ware boodschappers van God gedood waren, onderwezen veel godsdienstige leiders in valse leerstellingen en verdraaiden ze Gods geboden. Toen Jezus Christus aan zijn bediening begon, onderwees Hij in de zuivere leer en stichtte Hij de ware kerk van zijn Vader op aarde. Hij riep de twaalf apostelen en droeg hun op zijn evangelie uit te dragen.

Goddeloze mensen doodden Christus en zijn apostelen en begonnen Christus’ leringen te verdraaien om er zelf baat bij te hebben (zie Mattheüs 24:24). De ware kerk van Christus werd uiteindelijk van de aarde weggenomen. De wereld kwam in een periode van geestelijke duisternis en dwaling terecht die we de grote afval noemen.           

Zijn er nu profeten op aarde?

God stuurde tijdens de grote afval geen profeten naar de aarde. Maar in 1820 sprak God na eeuwen van duisternis weer tot de mens en openbaarde Hij zijn wil aan de jonge Joseph Smith. Joseph was een 14-jarige boerenjongen van eenvoudige komaf die in gebed vroeg bij welke kerk hij zich moest aansluiten. Als antwoord op zijn gebed verschenen God de Vader en Jezus Christus aan hem. Ze droegen hem op zich bij geen enkele kerk aan te sluiten omdat Gods ware kerk niet op aarde was (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–20).

Joseph Smith volgde de raad van God op. Hij werd later de profeet door wie God zijn ware kerk op aarde herstelde: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Joseph werd net als veel profeten uit de oudheid vervolgd en gedood. De leden van de kerk aanbidden Joseph Smith niet; ze eren hem vanwege zijn opoffering en zijn profetische werk en zending.

Joseph Smith is Gods kinderen op veel manieren tot zegen geweest. God heeft de verzegelbevoegdheid hersteld waardoor gezinnen eeuwig samen kunnen blijven, het priesterschap, de ware organisatie van de kerk van Jezus Christus, en veel zuivere en eenvoudige waarheden van het evangelie die tijdens de afval eeuwenlang verloren waren.

Wie is Gods profeet op aarde?

Sinds Joseph Smith heeft een ononderbroken reeks profeten De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geleid. De hedendaagse profeten sporen ons, net als de profeten vanouds, aan om God te volgen en zijn geboden te onderhouden. Ze sporen ons aan om geloof in Jezus Christus te hebben, zedelijk rein te zijn en anderen te dienen.

De profeet is ook de president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen. Hij werkt samen met veertien andere mannen die we het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen noemen. Leden van de kerk steunen die mannen als profeet, ziener en openbaarder. De profeet en de andere leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen spreken kerkleden en anderen in de hele wereld toe. Dat doen ze bijvoorbeeld twee keer per jaar tijdens de algemene conferentie.

Waar vind ik meer informatie over profeten?

Vraagt u zich af hoe de leiding en raad van de hedendaagse profeet u tot zegen kan zijn en u in uw zoektocht naar geluk kan helpen? Ga naar mormon.org om meer over Joseph Smith en andere hedendaagse profeten te weten te komen.