Weten en begrijpen

  Weten en begrijpen

  Hebt u wel eens de vraag gehoord ‘Hoe versterk ik mijn getuigenis?’ of in een les in de kerk de aansporing gehoord ‘Om sterk te blijven, moet u uw getuigenis voeden’? 

  Een getuigenis krijgen en behouden als levende getuige van wat wij weten dat waar is, is van onmisbaar belang voor onze geestelijke groei op onze reis door het sterfelijk leven. Daarom moeten we begrijpen wat een getuigenis is, hoe we er een krijgen, en wat we moeten doen om het te voeden en te versterken.

  Laten we om te beginnen beter proberen te begrijpen wat een getuigenis is. Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd:

  ‘Een getuigenis van het evangelie is een persoonlijke overtuiging die de Heilige Geest onze ziel geeft dat bepaalde feiten van eeuwig belang waar zijn, en dat wij weten dat ze waar zijn.’1

  Het fundament van een getuigenis is te weten dat onze hemelse Vader leeft en dat Hij zijn kinderen liefheeft; dat Jezus Christus leeft, dat Hij de Zoon van God is, en dat Hij de oneindige verzoening heeft volbracht; dat Joseph Smith de profeet van God is die werd geroepen om het evangelie te herstellen; dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de ware kerk van de Heiland op aarde is; en dat de kerk heden ten dage wordt geleid door een levende profeet. Op dat fundament groeit een getuigenis uit tot een overtuiging van alle evangeliebeginselen. 

  Volgens De gids bij de Schriften is de definitie van kennis ‘begrip en inzicht, in het bijzonder van de waarheid zoals de Geest die onderricht of bevestigt.’2 Als we zeggen te weten dat iets in het evangelie waar is, dan zeggen we in feite dat we gevoeld hebben dat het waar is. We kunnen niet weten dat iets waar is zonder in ons hart te voelen dat het zo is!

  In De gids bij de Schriften staat ook dat begrip inhoudt ‘kennis [te] verkrijgen of de betekenis gaan inzien van een waarheid, met inbegrip van de toepassing daarvan op het leven.’3 Om dat waarvan we hebben gevoeld dat het waar is te begrijpen of bevatten, moeten we het naleven en toepassen. Dan pas wordt onze kennis volledig en compleet.

  Ik kan bijvoorbeeld weten dat de wet van de tiende een waar beginsel is, en een goddelijke wet van onze hemelse Vader. Die kennis kan ik krijgen door te lezen, overpeinzen en bidden over het beginsel van de tiende, of door iemand erin te horen onderrichten en door de Heilige Geest een bevestiging te ontvangen dat het waar is.  Maar als ik na het ontvangen van die bevestiging nooit tiende betaal, hoe kan ik dan zeggen dat ik werkelijk begrijp wat tiende is?

  Een getuigenis van een wet of beginsel van het evangelie is een verklaring van zowel kennis die door de Heilige Geest aan ons is geopenbaard als van het begrip dat we van die kennis verkregen hebben door die wet of dat beginsel voortdurend na te leven.

  Een van de beste manieren om ons getuigenis te ontwikkelen en versterken, is naar de tempel te gaan. De tempel is voor ons als leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een symbool van ons geloof en ons getuigenis. Er is geen betere manier om zowel onze kennis als ons begrip van het evangelie uit te breiden dan naar de tempel te gaan. Wat we moeten doen om in aanmerking te komen voor een bezoek aan het huis van de Heer, en wat we leren als we er zijn, voedt en versterkt voortdurend ons getuigenis.

  We zijn in ons gebied gezegend met veel tempels. Laten we van de tempel een symbool maken van onze toewijding door er zo vaak heen te gaan als we kunnen. Doen we dat, dan blijven we kennis en begrip opdoen die ons getuigenis zullen versterken en ons leven zullen vervullen met vreugde en gemoedsrust. 

  1. Dallin H. Oaks, ‘Getuigenis’, Liahona, mei 2008, p. 26.
  2. De Gids bij de Schriften, ‘Kennis’, scriptures.lds.org/nl.
  3. De Gids bij de Schriften, ‘Begrijpen, begrip’, scriptures.lds.org/nl.