Boodschap van de gebiedsleiding

Zo lief heeft God de wereld gehad

opstanding Intellectual Reserve
Elder Michael Cziesla, Duitsland
Ouderling Michael Cziesla (Duitsland) Gebiedszeventiger

Een van mijn persoonlijke tradities in de weken vóór Kerstmis is naar de ‘Messiah’ van Georg Friedrich Händel luisteren terwijl ik naar het werk rijd. Dit oratorium bestaat uit drie delen en vertelt het verhaal van christelijke redding, te beginnen met de openbaringen over Jezus Christus in het Oude Testament, zijn leven als vervulling van deze profetieën, zijn geboorte, zijn dood aan het kruis en zijn wederkomst. Een centrale passage in de Messiah bestaat uit enkele verzen uit Jesaja 9 die op muziek zijn gezet. Enkele belangrijke beginselen vallen extra op:

1. We wandelen allemaal soms in duisternis – in Christus vinden we het licht

‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen’ (Jesaja 9:1).

Ieder van ons kent tijden van duisternis en moeilijkheden, en het afgelopen jaar werd gekenmerkt door zeer bijzondere problemen. Velen ondervonden hoe het is als je eenzaam en bang voor de toekomst bent. De geboorte van Christus geeft ons hoop. In Christus vinden we licht, zelfs als alles om ons heen donker lijkt. Hij is het Licht van de wereld en kan voor ieder van ons een licht zijn als we zijn licht maar volgen. (Zie ouderling Quentin L. Cook, ‘De Heer is mijn Licht’, algemene aprilconferentie 2015.)

2. We vinden ware vreugde in de boodschap van Jezus Christus

‘U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt’ (Jesaja 9:2).

Soms vragen collega’s en leden me waarom ik een gelukkig mens ben. Ik ervaar ook moeilijkheden, en niet alles verloopt zoals ik wil of verwacht. Maar door Christus kunnen we een eeuwig perspectief hebben en vanuit dat perspectief kunnen ogenschijnlijk grote moeilijkheden er heel anders uitzien. Zijn evangelie – zijn blijde tijding van vreugde – toont ons dat duisternis altijd door licht wordt gevolgd en dat zijn genade voor ons allen genoeg is (zie 2 Korinthe 12:9.) Dat maakt me gelukkig!

3. In Christus kunnen wij kracht vinden; Hij geeft antwoord op de essentiële levensvragen

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst’ (Jesaja 9:5).

Christus is inderdaad een geweldige Raadsman. Laten we van deze gave gebruikmaken als we ons onzeker voelen, laten we proberen Hem echt te horen. (Zie de toespraak van president Russell M. Nelson, ‘Hoor Hem’, algemene aprilconferentie 2020.) Hij is onze Heiland en Verlosser, niet alleen voor de eeuwigheid, Hij kan ons ook in ons dagelijks leven helpen. Alma heeft ook beschreven dat ‘Hij zal uitgaan en pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen doorstaan; en […] Hij [zal] de pijnen en ziekten van zijn volk op Zich […] nemen, […] opdat zijn binnenste met barmhartigheid zal worden vervuld, […] opdat Hij naar het vlees zal weten hoe zijn volk te hulp te komen naargelang hun zwakheden’ (Alma 7:11, 12). We kunnen altijd op Jezus Christus vertrouwen!

4. Christus is de Vredevorst; Hij hoort voor ons het middelpunt van Kerstmis zijn

‘Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid’ (Jesaja 9:6).

Christus is de Vredevorst. Als we in de kersttijd actief naar zijn vrede streven, zal onze Kerstmis niet alleen geweldig zijn, maar zal het een bron van geestelijke kracht worden.

Ouderling Dieter F. Uchtdorf beschreef dit beginsel heel levendig: ‘Soms lijken onze pogingen om een perfecte kersttijd te hebben op een spelletje Jenga – u weet wel, dat spel met die houten blokjes die in een kwetsbaar evenwicht als toren op elkaar gestapeld worden. Als we proberen de toren hoger te maken, trekken we een houtblokje weg om dat bovenop het wankele bouwwerk te zetten.

Elk houtblokje staat voor de perfecte kerstviering die we zo wanhopig willen meemaken. In gedachten zien we hoe het allemaal moet zijn: de perfecte boom, de perfecte lampjes, de perfecte cadeautjes en de perfecte familieactiviteiten. Misschien willen we zelfs een bijzonder moment herscheppen dat we ons herinneren van kerstvieringen uit het verleden, en moet ook die herschepping perfect zijn.

Vroeg of laat gebeurt er iets onplezierigs – de houtblokjes vallen om, de gordijnen vatten vlam, de kalkoen brandt aan, de trui is te groot of te klein, in het speelgoed zitten geen batterijen, de kinderen maken ruzie, de stress neemt toe – en de perfecte kerstviering die we ons hadden voorgesteld, dat betoverende moment dat we wilden scheppen, valt in duigen. Als gevolg daarvan is de kerstperiode vaak een tijd van stress, spanning, frustratie en misschien zelfs teleurstelling.

Als we maar bereid zijn om ons hart en verstand open te stellen voor de kerstgeest, zien we de geweldige dingen die om ons heen gebeuren en wordt onze aandacht (opnieuw) op het verhevene gericht. Meestal is het een onbeduidend voorval: we horen een Schrifttekst of een kerstlied en luisteren (misschien voor het eerst) werkelijk naar de woorden, of we zijn getuige van een oprechte liefdesuiting. Op de een of andere manier raakt de Geest ons hart en zien we in dat Kerstmis in wezen veel duurzamer is dan de vele kleinigheden in het leven die we maar al te vaak gebruiken als omkadering en versiering.’ (Ouderling Dieter F. Uchtdorf, ‘Of Curtains, Contentment, and Christmas’, kerstdevotional 2011.)

Alle bijzondere ervaringen die we met Kerstmis verbinden, zijn een uiting van de liefde die God voor ons heeft, en die ik keer op keer kan voelen, vooral in de kersttijd:

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).

Laten we in deze kersttijd het belangrijkste in gedachten houden: de liefde die God voor ieder van ons koestert!