De uitnodiging van de Heiland om tot Hem te komen

De opgestane jezus begeleid de jongeren van emmaus
Als wij ons in nederig gebed en vasten tot Hem wenden en zijn hulp inroepen, ontvangen we keer op keer een getuigenis dat Jezus de Christus is, dat Hij leeft en dat Hij de weg terug naar huis voor ons heeft voorbereid.
Elder Boom, Nederland
Elder Hans T. Boom, Nederland Gebiedszeventiger

Na de laatste veldslagen in het Boek van Mormon, toen Moroni jarenlang alleen in de wildernis had rondgezworven, moedigde hij ons in zijn laatste woorden aan om tot Christus te komen. Als ik zijn woorden lees, lees ik zijn getuigenis. Dan weet ik dat hij die uitnodiging zelf heeft aanvaard en dat hij daardoor zijn beproevingen kon overwinnen.

Er zijn veel onzekerheden in het leven, maar één ding is zeker: ieder van ons wordt uitgenodigd om tot Christus te komen, ongeacht onze identiteit en onze omstandigheden. Zijn armen zijn uitgestrekt en Hij houdt ze voor al zijn kinderen wijd open. Hij heeft de macht om ons te genezen en ons te helpen volbrengen wat moet worden volbracht. 

We kunnen ons afvragen:  Wat kan Hij in mijn leven betekenen? Hoe kan ik aan zijn uitnodiging gehoor geven?

Wir mögen uns nun fragen: Was kann er für mich in meinem Leben tun? Wie kann ich dieser Einladung nachkommen?

In de lofzang ‘Heer, geef mij meer reinheid’[i] (lofzang 94) staat het prachtige antwoord op de vraag wat Christus voor ons kan doen. Het is een opsomming van alles waarmee Christus ons wil helpen als we maar tot Hem komen. 

Meer geduld, meer reinheid, meer vreugde in dienen, meer zachtmoedigheid in beproeving, meer ernst bij ’t aanbidden, dat zijn maar enkele van de gaven die Hij ons wil geven als we maar tot Hem komen en erop vertrouwen dat Hij ons kan helpen.

Het leven biedt veel kansen en we moeten dus ook veel beslissingen nemen. Ik heb geleerd om de Heer bij elke beslissing op de eerste plaats te zetten. Het is niet altijd duidelijk waar een beslissing toe leidt, maar het geeft een vredig gevoel om de juiste beslissing te nemen. 

Ik heb veel gehad aan de volgende uitspraak van president Benson bij mijn streven om tot Christus te komen en in te zien dat ik mijn wil in zijn handen moet leggen:

‘Op het moment dat gehoorzaamheid ons niet meer irriteert, en ons voornaamste streven wordt, zal God ons begiftigen met macht.’ 2 

Zodra we beseffen dat we zijn hulp nodig hebben om onze beproevingen te overwinnen, wenden we ons in geloof en gehoorzaamheid tot Hem. Als we als kleine kinderen zijn geworden, zien we zijn macht. Dan weten we dat Hij leeft en dat Hij voor ons de prijs heeft betaald, zodat wij terug kunnen komen bij onze hemelse Vader en het eeuwige leven krijgen, het grootste geschenk dat iemand kan ontvangen.

Onlangs maakten mijn vrouw en ik plannen om tijdens de zomer naar een bijeenkomst voor jonge alleenstaanden in Tsjechië te gaan, en onderweg de gemeente Görlitz te bezoeken.  Het beloofde een lange tocht te worden, waarbij we op een vastenzondag vroeg moesten opstaan en urenlang reizen.  We besloten om toch te vasten, omdat we behoefte hadden aan zijn hulp en zegeningen. We hadden een week eerder een huis gekocht terwijl ons oude huis nog niet verkocht was.  Die onzekere situatie bezorgde mij een onbehaaglijk gevoel. We wilden kleiner en eenvoudiger gaan wonen nu de kinderen het huis uit waren. We hadden ons voornemen meermaals aan de Heer voorgelegd en het gevoel gekregen dat het een goede beslissing was. 

Toen we weer thuis waren, kwamen er mensen naar ons huis kijken. Dat echtpaar kocht ons huis. Het waren gelovige mensen die de Heer ook om hulp hadden gebeden. Later vroegen we hun waarop ze hun beslissing hadden gebaseerd. Ze zeiden dat ze de afbeeldingen van Christus in ons huis hadden opgemerkt, en de spreuk die boven de deur hing:  ‘Maar wat mij en mijn ​huis​ betreft, wij zullen de Heere dienen!’

Als wij ons in nederig gebed en vasten tot Hem wenden en zijn hulp inroepen, ontvangen we keer op keer een getuigenis dat Jezus de Christus is, dat Hij leeft en dat Hij de weg terug naar huis voor ons heeft voorbereid.

 


[i] Lofzang 94 – Heer, geef mij meer reinheid

2Ezra Taft Benson, geciteerd door Donald L. Staheli in Conference Report, Ensign, mei 1998