Een hechter huwelijk door geloof in Jezus Christus

Het fundament voor een hecht en eeuwig huwelijk

Mormonen geloven dat we een nieuw gezin stichten als een man en een vrouw met elkaar trouwen. Mormoonse gezinsrelaties worden sterker door toewijding aan Jezus Christus.
Mormonen geloven dat we een nieuw gezin stichten als een man en een vrouw met elkaar trouwen. Mormoonse gezinsrelaties worden sterker door toewijding aan Jezus Christus.

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ook wel mormonen genoemd, geloven dat huwelijk en gezin nu belangrijker zijn dan ooit! In ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, een officiële verklaring van de kerk, staat dat ‘het huwelijk tussen man en vrouw van Godswege is geboden en dat het gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen’ (Liahona, november 2010, 129). Mormoonse gezinnen geloven dat het huwelijk geen wettelijk contract van tijdelijke aard is, maar een gebod van God en een heilige verbondsrelatie (zie Bruce C. Hafen, ‘Het verbondshuwelijk’, De Ster, januari 1997, 25–27). Een verbond is een belofte die we God doen. Bij een mormoons huwelijk beloven de echtgenoten God dat ze van elkaar zullen houden en voor elkaar zullen zorgen, en God belooft dat het huwelijk voor eeuwig kan zijn. Een kerkleider heeft het zo uitgedrukt: ‘Het huwelijk is Gods geschenk voor ons; de kwaliteit van ons huwelijk is een geschenk van ons aan Hem.’ (L. Whitney Clayton, ‘Het huwelijk: kijken en leren’, Liahona, mei 2013, 85.)

Wat geloven mormonen over het huwelijk en het gezin?

Mormonen geloven dat de hoogste zegeningen van liefde en geluk door het eeuwig huwelijksverbond binnen ons bereik komen. Volgens de mormoonse leer bezitten man en vrouw unieke eigenschappen die elkaar aanvullen en is het daarom de bedoeling dat ze elkaar helpen, zodat ze samen vooruitgang kunnen maken (zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, 129).

Mormonen geloven dat het huwelijk en het gezin al sinds de schepping van de aarde, toen Adam in de hof van Eden werd geplaatst, belangrijke onderdelen van Gods plan zijn. God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’ (Genesis 2:18), en Eva werd Adams metgezellin. Met betrekking tot Adam en Eva heeft David A. Bednar, een mormoons leider, gezegd: ‘De unieke combinatie van geestelijke, fysieke, mentale en emotionele capaciteiten van zowel man als vrouw waren noodzakelijk om [Gods] geluksplan te verwezenlijken. Alleen kan de man noch de vrouw aan de doeleinden van zijn of haar schepping voldoen.’ (David A. Bednar, ‘Het huwelijk is onmisbaar voor zijn eeuwige plan’, Liahona, juni 2006, 51.)

Hoewel een huwelijk en een gezin bijzondere uitdagingen met zich mee kunnen brengen, geloven mormonen dat een gezin waarin de moeder en vader met elkaar zijn getrouwd de ideale omgeving is om kinderen op te voeden. Mormonen geloven vooral dat een huwelijk en een gezin waarin Jezus Christus centraal staat ertoe bijdraagt dat wij nader tot Hem komen, een sterkere band met onze gezinsleden ontwikkelen en vreugde vinden die nergens anders te vinden is.

Een echtpaar bid (c) Intellectual Reserve

Waarom Jezus Christus het volmaakte voorbeeld is

Mormonen geloven dat de Heer Jezus Christus de belichaming is van elke karaktertrek die in een huwelijk en een gezin belangrijk is. Toen Jezus Christus op aarde was, gaf hij het volmaakte voorbeeld van liefde, geduld, nederigheid, vriendelijkheid en onbaatzuchtig dienstbetoon. Al deze eigenschappen dragen in grote mate bij tot een gelukkig gezinsleven!

Mormonen geloven eveneens dat Jezus Christus in een ideale huwelijksrelatie centraal staat. Veel mormoonse gezinnen beschrijven deze huwelijksrelatie als een driehoek, met Jezus Christus als de bovenhoek en man en vrouw elk in een van de benedenhoeken. Als beide partners hun best doen om meer op Christus te gaan lijken, wordt hun afstand tot de top van de driehoek kleiner. Naarmate ze dichter tot Christus naderen, komen ze ook dichter bij elkaar. (zie David A. Bednar, ‘Het huwelijk is onmisbaar’, 54).


Echtgenoten die eensgezind zijn in hun toewijding aan Jezus Christus komen dichter tot elkaar


Hoe een christelijk huwelijk een voorbeeld voor onze kinderen kan zijn

Als wij Jezus Christus centraal stellen in ons huwelijk en gezin, geven wij onze kinderen het goede voorbeeld. David A. Bednar heeft gezegd: ‘Jongeren die wederzijds respect, genegenheid, zorg en liefde tussen een man en een vrouw zien, zullen zich diezelfde eigenschappen eigen willen maken. Onze kinderen […] leren het meest van wat we doen en wat we zijn — zelfs al zullen ze zich maar weinig herinneren van wat we zeggen.’ (‘Het huwelijk is onmisbaar’, 54.) Mormonen geloven dat wij een goed voorbeeld voor onze kinderen kunnen zijn, net als Jezus Christus ons volmaakte voorbeeld is, als wij ernaar streven om te doen wat Hij zou doen als Hij op aarde was.

Meer informatie over het mormoonse geloof

Meer informatie over Gods plan voor u en uw gezin vindt u op mormon.org.