Wat heeft Jezus Christus over bekering gezegd?

Ontdek wat leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen over de hel geloven

Jezus Christus en zijn profeten hebben gezegd dat bekering ons van de bitterheid van de hel kan redden. Ontdek waarom mormonen geloven dat bekering voor ons allemaal belangrijk is.
Jezus Christus en zijn profeten hebben gezegd dat bekering ons van de bitterheid van de hel kan redden. Ontdek waarom mormonen geloven dat bekering voor ons allemaal belangrijk is.

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn christenen en geloven wat Jezus in de Bijbel over bekering gezegd heeft. Lees hieronder waarom heiligen der laatste dagen geloven dat bekering voor ons allemaal belangrijk is.

Wat staat er in het Nieuwe Testament over bekering?

Toen Jezus Christus op aarde was, vertelde Hij een gelijkenis over bekering. In die gelijkenis baden een Farizeeër, een zelfingenomen godsdienstige leider, en een tollenaar, een verachte belastingontvanger, beiden in de tempel. De Farizeeër dacht dat hij zich niet hoefde te bekeren. Hij zei: ‘God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit’ (Lukas 18:11–12). De tollenaar daarentegen bad nederig: ‘God, wees mij, de zondaar, genadig’ (Lukas 18:13). Jezus zei dat de berouwvolle tollenaar, en niet de Farizeeër, gerechtvaardigd was. Hij zei: ‘Ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden’ (Lukas 18:14).

 

Die gelijkenis illustreert de leringen van de Heiland over bekering in het Nieuwe Testament. De maatschappij waar Jezus deel van uitmaakte, zag gehoorzaamheid aan de wet van Mozes, een godsdienstige wet die vooral naar uiterlijkheden keek, als maatstaf van rechtschapenheid. (Zie Larry Y. Wilson, ‘The Savior’s Message of Repentance’, Ensign, februari 2016, 48.) Maar Jezus Christus onderwees in een hogere wet die onze motivatie en het verlangen van ons hart beklemtoont. Jezus zei dat bekering meer te maken heeft met een verandering van hart dan met uiterlijkheden. Hij onderwees dat we allemaal moeten veranderen en groeien – we moeten ons bekeren – om aanvaardbaar voor God te zijn.

Wat geloven leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen over bekering?

Heiligen der laatste dagen geloven als christenen dat bekering nu even belangrijk is als toen Jezus Christus op aarde was. Ouderling Larry Y. Wilson, een kerkleider, heeft gezegd: ‘We moeten voortdurend streven naar de innerlijke verandering die voortvloeit uit het besef dat ook wij – wij allemaal – zondaars zijn. Daardoor ontwikkelen we voldoende nederigheid in ons hart en verstand om ons verder te bekeren.’ (‘The Savior’s Message of Repentance’, 50.)

 

Heiligen der laatste dagen geloven dat ware bekering en verandering vergt dat we af en toe evalueren op welke gebieden we ons kunnen verbeteren. Ouderling Wilson raadt ons aan om ons regelmatig af te vragen: ‘Ben ik ongeduldig, negatief ingesteld, angstig, kritisch, egocentrisch, bazig, lichtzinnig, wellustig, cynisch of lui?’ (‘The Savior’s Message of Repentance’, 51.) Onze zwakheden onderzoeken, kan beangstigend of moeilijk zijn. Maar we hoeven niet te vrezen; de gedachte dat we kunnen veranderen, is hoopgevend.

 

En heiligen der laatste dagen geloven niet dat we onze tekortkomingen alleen moeten overwinnen. Net als andere christenen geloven heiligen der laatste dagen dat blijvende verandering en groei onmogelijk zijn zonder de hulp van Jezus Christus. Heiligen der laatste dagen geloven in de belofte van Christus in het Nieuwe Testament: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’ (zie 2 Korinthe 12:7–10; zie ook Ether 12:27).

Vraag het aan God – Heeft God mij ondanks mijn fouten lief? Ronald A. Rasband legt uit dat Gods liefde constant is, ondanks onze fouten en zwakheden.

Geloven heiligen der laatste dagen in de hel?

Zowel in de Bijbel als in het Boek van Mormon staat dat mensen die zich niet bekeren door de pijnen van de hel gekweld zullen worden: ‘Ja, zij worden gegrepen door de dood en de hel; [ … ] en allen die daardoor zijn gegrepen, moeten voor de troon van God staan en naar hun werken worden geoordeeld, vanwaar zij naar de plaats moeten gaan die voor hen is bereid, namelijk een poel van vuur en zwavel die eindeloze kwelling is’ (2 Nephi 28:23; zie ook Mattheüs 10:28).

 

Heiligen der laatste dagen geloven dat de term hel naar twee verschillende plaatsen kan verwijzen: ten eerste, een tijdelijke wachtplaats waar de geesten van ‘hen die gestorven waren in hun zonden’ meer over Jezus Christus te weten komen en op de opstanding wachten (zie LV 138:32); en ten tweede, een plek die we de buitenste duisternis noemen, de verblijfplaats van Satan en zijn engelen (zie Trouw aan het geloof [2004], 78.) Heiligen der laatste dagen geloven dat heel weinig mensen zó goddeloos zijn dat ze naar de buitenste duisternis verbannen zullen worden.

 

Heiligen der laatste dagen zijn christenen en verheugen zich in de Verlosser, Jezus Christus, die door zijn verzoening en opstanding de dood en de hel overwonnen heeft. Heiligen der laatste dagen zijn dankbaar dat we dankzij Jezus Christus kunnen veranderen, groeien en bij onze hemelse Vader kunnen terugkeren, als we ons bekeren. Ga naar KomTotChristus.org om meer over Jezus Christus te weten te komen.