Bijbel

Wij hebben diep ontzag voor de Bijbel. De Bijbel is het woord van God. Hij wordt altijd als eerste genoemd in onze canon, onze ‘standaardwerken’.

Bijbel

Wat is de Bijbel?

De Bijbel bevat in letterlijke zin de Geest van Christus die tot bekering en genezing leidt, en die eeuwenlang het hart van mensen heeft geraakt en ze ertoe geleid heeft om te bidden, het goede te kiezen en hun Heiland te zoeken.

De heilige Schrift is een goede betiteling. Het boek is heilig omdat het waarheden verkondigt, omdat de geest ervan ons ontroert, omdat het ons leert dat wij God moeten kennen en zijn omgang met de mens moeten begrijpen, en omdat het hele boek van de Heer Jezus Christus getuigt.

Heiligen der laatste dagen geloven in een open Schriftuurlijke canon. Dat betekent dat er naast de Bijbel nog andere boeken zijn (zoals het Boek van Mormon) en dat God zijn woord door zijn levende profeten blijft openbaren. Men stelt vaak dat christen zijn betekent dat je het beginsel van sola scriptura onderschrijft, ofwel dat de Bijbel genoeg is. Maar beweren dat de Bijbel het laatste woord van God is – en meer specifiek, het laatste geschreven woord van God – is meer aan de Bijbel toeschrijven dan hij zichzelf toeschrijft. Nergens staat er in de Bijbel dat alle openbaringen van God in één boek zouden worden samengebracht dat voor altijd gesloten zou worden en dat er dan geen Schriftuurlijke openbaring meer ontvangen kon worden.


Lees de Bijbel (door beperkingen in auteursrechten alleen beschikbaar in het Engels)

De Herziene Statenvertaling wordt door de kerk aanbevolen. U kunt deze voor slechts € 9,15 bestellen via 'link'. U moet na het aanklikken van de link bij 'Language' de taal 'Dutch' selecteren.


‘Ik getuig plechtig dat wij oprecht en volkomen in de Heer Jezus Christus geloven en in zijn geopenbaarde woord in de Bijbel. Wij geloven niet alleen in de Bijbel – we streven er ook naar om de leringen erin na te leven en de boodschap erin te verkondigen.’

– M. Russell Ballard (Liahona, mei 2007, 82)