De Church Historian’s Press brengt belangrijk boek over het oorspronkelijke manuscript van het Boek van Mormon uit

Het eerste volledig fotografische boekwerk met het restant van het oorspronkelijke manuscript

De Church Historian’s Press heeft een nieuw boekdeel van de Joseph Smith Papers uitgebracht met kleurenfoto’s en met kleuren gecodeerde transcripties van het oorspronkelijke manuscript van het Boek van Mormon. Dit is het eerste volledig fotografische document van het restant van het oorspronkelijke manuscript.

De titel van het boek is: ‘The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5: Original Manuscript of the Book of Mormon’. Dit is het laatste deel van de serie ‘Revelations and Translations’ [openbaringen en vertalingen]. En het is het 23e van in totaal 26 delen van het omvangrijkere Joseph Smith Papers Project, dat in de lente van 2023 zijn voltooiing krijgt.

President Nelsons boodschap van waardering

Op dinsdagmiddag 25 januari 2022 dankte president Russell M. Nelson in het bestuursgebouw van de kerk op Temple Square degenen die dit boek mogelijk hebben gemaakt. Dat zijn onder anderen mederedacteuren Royal Skousen en Robin Scott Jensen, alsmede Gail Miller, wijlen haar man Larry H. Miller, en haar huidige echtgenoot, Kim Wilson, die het Joseph Smith Papers Project hebben gefinancierd.


‘Het ontroert mij ten diepst dat ik deze pagina’s van het [manuscript] aanschouw, en zie hoe Gods hand zijn werk voorwaarts brengt.’ – President Nelson


Hoewel elk deel van het Joseph Smith Papers Project ‘van groot belang is’, zei president Nelson dat de boeken in de serie ‘Revelations and Translations’ een unicum zijn. ‘Deze openbaringen en vertalingen zijn de kern van Joseph Smiths profetische zending. Deze teksten zijn van wezenlijk belang voor de herstelling van het evangelie.’

‘Deel 5’, zo zei de profeet, ‘raakt mijn hart diep. Ik heb nu nog meer waardering voor de gave en macht van God die Joseph Smith in staat stelden het te vertalen.’

President Nelson zei dat het oorspronkelijke manuscript van het Boek van Mormon een van de belangrijkste en heiligste artefacten is die de kerk in haar bezit heeft.

‘Meer dan een eeuw zijn kerkhistorici in de weer geweest om zelfs de kleinste fragmenten van het manuscript bijeen te brengen en van verdere schade te vrijwaren’, legde hij uit. ‘Nu dit nieuwe deel beschikbaar is, kan iedereen met eigen ogen zien wat er van het manuscript over is en hoe elk stukje in het grotere geheel past. Ik vind het geweldig dat deze pagina’s met afbeeldingen van het oorspronkelijke manuscript van het Boek van Mormon nu beschikbaar zijn. Het ontroert mij ten diepst dat ik deze pagina’s van het [manuscript] aanschouw, en zie hoe Gods hand zijn werk voorwaarts brengt.’

‘Namens de leiding van de kerk en haar vele leden’, sloot president Nelson af, ‘spreek ik onze oprechte gelukwensen en hartgrondige dank uit voor deze nieuwste toevoeging aan het Joseph Smith Papers Project.’

President Russell M. Nelson van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen begroet Royal Skousen
President Russell M. Nelson van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen begroet Royal Skousen, mederedacteur van ‘The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5: Original Manuscript of the Book of Mormon’, op dinsdag 25 januari 2022 in het bestuursgebouw van de kerk in Salt Lake City.

Gail zei bij deze gelegenheid dat haar familie ‘door gehoor te geven aan en te handelen naar pure inspiratie’ betrokken raakte bij de Joseph Smith Papers.

Na de dood van Larry in 2009, zei Gail, vroegen we ons af of we het project wel konden blijven steunen. De Verenigde Staten waren in een recessie terechtgekomen. Financieel ging het niet goed. Ze moesten verstandig met hun middelen omspringen. Haar zoon, Greg, leidde hun bedrijf. ‘Hij zei: “Ik moet inkrimpen. Ik moet het assortiment inkrimpen, ik moet het personeelsbestand inkrimpen, ik moet de uitgaven inkrimpen.” En ik zei tegen hem: “Ik denk dat je gelijk hebt. Maar er is één ding waar we niet op kunnen bezuinigen en dat is geven.” Daarom bleven we het Joseph Smith Papers Project steunen.’

‘Ik weet dat dit een goddelijk werk is’, ging ze verder. ‘Ik weet dat het een belangrijk – bijna cruciaal – werk is voor de kerk, voor mensen die de Joseph Smith Papers kunnen raadplegen en de waarheid leren kennen. De geschiedenis van de man spreekt voor zichzelf. Zij is het fundament van deze kerk. We aanbidden God de Vader en Jezus Christus. Joseph Smith bekrachtigt dat. Hij wist waar hij mee bezig was. Hij wist dat hij van omhoog werd onderricht. En door dit werk zal de wereld dat te weten komen.’

Skousen zei dat dit nieuwe deel misschien wel het belangrijkste deel van de Joseph Smith Papers is.

Hij zei: ‘[Dit nieuwe boek] biedt de best mogelijke blik, hoe indirect die ook mag zijn, op hoe de ziener Joseph Smith het Boek van Mormon vertaald heeft. Dit manuscript biedt belangrijke steun aan wat de getuigen van het vertaalproces beweerden: dat Joseph Smith woord voor woord een Engelse tekst dicteerde, die in zijn vertaalhulpmiddel verscheen. En dat hij de namen zo nodig kon spellen. Dit was met recht een wonderbaar werk en een wonder.’


‘Het oorspronkelijk manuscript van het Boek van Mormon is het artefact dat op tafel lag, en waarop Oliver Cowdery of John Whitmer [of anderen] opschreven [wat Joseph dicteerde].’ – Robin Scott Jensen


Jensen zei dat het lezen van het oorspronkelijke manuscript van het Boek van Mormon is als het doorlezen van de oorspronkelijke geschriften van de evangeliën of de brieven van Paulus – maar met één groot verschil.

‘Er bestaan geen oorspronkelijke versies’ van die Bijbelse teksten, zei hij. ‘We hebben doorgaans tweede-, derde- of vierdegeneratiehandschriften. Er zijn geen gedicteerde versies. Het oorspronkelijk manuscript van het Boek van Mormon is het artefact dat op tafel lag, en waar Oliver Cowdery of John Whitmer [of anderen] op schreven [wat Joseph dicteerde]. Dit is het document dat het nauwst met die wonderbaarlijke gebeurtenis is verbonden. Dit document is het product van die goddelijke vertaling.’

Book of Mormon Artefact

Geschiedenis van het manuscript

Het oorspronkelijke manuscript van het Boek van Mormon (waarvan 28 procent bewaard is gebleven) is een van de belangrijkste en heiligste artefacten die de Kerk van Jezus Christus in haar bezit heeft. Het is door Oliver Cowdery en een paar andere schrijvers vervaardigd terwijl Joseph Smith de vertaling tussen april en juni 1829 met de gave en macht van God dicteerde.

Het manuscript bleef in Joseph Smiths bezit tot 1841, het jaar waarin de heiligen der laatste dagen in Nauvoo (Illinois, VS) begonnen met de bouw van een tempel (voor aanbidding) en het Nauvoo House (voor vermoeide reizigers). Joseph legde het oorspronkelijke manuscript in de hoeksteen van het Nauvoo House.

Hoewel de eerste heiligen dachten dat ze het manuscript daarmee beschermden, gebeurde het tegenovergestelde. Met het verstrijken van de tijd vervaagden de documenten grotendeels of raakten anderszins beschadigd.

‘Eerlijk is eerlijk, ze hadden de hoeksteen verzegeld en gesmolten lood over de naden gegoten. Wat hen betrof was het goed beschermd’, zei Jensen. ‘Helaas werkte het niet. […] Als ik een tijdmachine had, zou ik teruggaan en zeggen: “Joseph, misschien kun je dat beter niet doen.”’

De hoeksteen van het Nauvoo House © Photo courtesy of the Community of Christ
De hoeksteen van het Nauvoo House. Het oorspronkelijk manuscript bleef in Joseph Smiths bezit tot 1841, het jaar waarin de heiligen der laatste dagen in Nauvoo (Illinois, VS) begonnen met de bouw van een tempel (voor aanbidding) en het Nauvoo House (voor vermoeide reizigers). Joseph legde het oorspronkelijke manuscript in de hoeksteen van het Nauvoo House. Hoewel de eerste heiligen dachten dat ze het manuscript daarmee beschermden, gebeurde het tegenovergestelde. Met het verstrijken van de tijd vervaagden de documenten grotendeels of raakten anderszins beschadigd. Foto met dank aan de Gemeenschap van Christus

Toen het manuscript veertig jaar later door Lewis Bidamon (de tweede echtgenoot van Josephs vrouw, Emma) uit de hoeksteen werd gehaald, waren de bladzijden grotendeels in slechte staat. Er was water in de uitsparing in de hoeksteen gesijpeld. En Bidamon gaf in de loop der jaren fragmenten van het manuscript aan verschillende bezoekers aan Nauvoo weg.

Van de bijna 500 bladzijden die in de hoeksteen van het Nauvoo House waren gelegd, bleven gedeelten van 232 bladzijden bewaard. De kerk bezit nu de meeste van die fragmenten en bladen. Andere zijn in het bezit van particulieren. Deze eigenaren stonden vriendelijk toe dat deze stukken werden gefotografeerd en in dit deel opgenomen.

‘[De reis die het manuscript heeft gemaakt, is] nogal een odyssee geweest’, zei Matthew McBride, directeur publicaties van de afdeling Kerkgeschiedenis. ‘Het manuscript was verstrooid. En we hebben geprobeerd het werk te verzamelen, gewoon om alles weer bij elkaar te brengen en er weer één geheel van te maken. Dat zult u zien als u inspecteert wat we met het boek gedaan hebben.’

Multispectrale beeldvorming

Door de jaren heen heeft de kerk verschillende sets foto’s van het manuscript vervaardigd. In 1958 liet de kerk het manuscript in zwart-wit fotograferen voordat het werd geconserveerd en voordat de kwaliteit van het manuscript verder was verslechterd. In 2017 maakte de afdeling Kerkgeschiedenis gebruik van multispectrale beeldvorming (MSI) om de vervaagde tekst op de fragmenten beter weer te geven. MSI doet dat door gebruik van ultraviolet, infrarood en zichtbaar licht.

Robin Scott Jensen, mederedacteur van een nieuw deel van de Joseph Smith Papers © 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Robin Scott Jensen, mederedacteur van een nieuw deel van de Joseph Smith Papers dat zich richt op het oorspronkelijke manuscript van het Boek van Mormon, houdt op 19 januari 2022 in de Bibliotheek voor kerkgeschiedenis in Salt Lake City een blad van het oorspronkelijke manuscript onder een toestel dat multispectrale beelden vormt (MSI). In 2017 maakte de afdeling Kerkgeschiedenis gebruik van MSI om de vervaagde tekst op de manuscriptfragmenten beter weer te geven. MSI doet dat door gebruik van ultraviolet, infrarood en zichtbaar licht. © 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Volgens Jensen kunnen lezers in deel 5 ‘het manuscript duidelijker lezen dan als ze het oorspronkelijke manuscript zouden lezen’. Dat komt doordat de inkt op verschillende bladzijden onzichtbaar is voor het blote oog. Deze beelden hebben echt een toegevoegde waarde voor dit deel.’

Jensen merkte op dat van sommige bladzijden de zwart-wit-afbeelding beter is dan de MSI-versie. In een aanhangsel staan beide versies van elke afbeelding.

Transcripties

Bij de transcripties en annotaties in deel 5 is uitgegaan van het werk van Skousen, dat al jaren onderdeel uitmaakte van het Book of Mormon Critical Text Project. Dit deel bevat de oorspronkelijke tekst op basis van de analyse van het manuscript in zijn huidige staat, de multispectrale afbeeldingen en historische foto’s. Het transcript bevat alle correcties en revisies, regel- en pagina-einde, en de locaties van de interlineaire invoegingen [tussen de regels van het oorspronkelijk manuscript geschreven]. Omdat verschillende schrijvers wijzigingen in dit manuscript hebben genoteerd, is ieders handschrift in een andere kleur weergegeven om analyse te vergemakkelijken. De uitgebreide en zorgvuldige uitvoering biedt onderzoekers ongeëvenaarde toegang tot de tekst.

Jensen en Skousen zeiden beiden dat de tekst van het oorspronkelijke manuscript van het Boek van Mormon niet precies hetzelfde is als wat een heilige der laatste dagen in het huidige Boek van Mormon leest. Kerkleiders hebben de tekst zo nodig aangepast. Het gaat daarbij om verbetering van schrijffouten, grammaticale correcties of stilistische wijzigingen, toevoeging van versnummers en hoofdstukopschriften, of andere verbeteringen.

Niettemin, zei Skousen, is het huidige Boek van Mormon ‘behoorlijk eerlijk [en] getrouw aan wat het oorspronkelijk was. Onder de wijzigingen die zijn aangebracht, bevinden zich geen heel drastische. Weet u, als u naar de Leer en Verbonden kijkt, het Boek der Geboden [de voorloper van de Leer en Verbonden], die transitie was heel anders; toen zijn verschillende afdelingen gedeeltelijk herschreven enzovoort. Dat zult u in het Boek van Mormon niet tegenkomen. Dergelijke bewerkingen komen in dat boek niet voor.’

Jensen zei dat de minieme wijzigingen die door de jaren heen in de tekst zijn aangebracht, als een symbool van de kerk op grotere schaal kunnen worden gezien. ‘We brengen voortdurend wijzigingen aan. We passen voortdurend dingen aan op basis van de behoeften van de leden’, zei hij. ‘De tekst van het Boek van Mormon kan in dat licht worden gelezen.’

Book of Mormon Artefact 2

‘Spirituele schat’

‘Het Boek van Mormon is één kolossale openbaring. […] Het is een verbazingwekkend werk.’ – Royal Skousen

Hoewel zowel McBride als Jensen op de historische waarde van het oorspronkelijke manuscript wezen, zeiden beiden dat de spirituele waarde van de tekst ongeëvenaard is.

Dit nieuwe deel van de Joseph Smith Papers ‘geeft mensen meer dan iets anders het gevoel dat ze dit heilige artefact in hun handen houden’, zei McBride. ‘Het is van grote betekenis voor mij en voor andere heilige der laatste dagen, omdat dit de tekst van het boek is waarop wij ons geloof en ons getuigenis van Jezus Christus baseren.’

Jensen zei dat het manuscript ‘van het hoogste belang is als spirituele schat’. Iedereen die de kracht van de geestelijke waarheden in het Boek van Mormon heeft gevoeld, zei hij, ‘zal inzien dat dit [manuscript] heel bijzonder is’.

En voor wie de tekst niet als Schriftuur beschouwen, zei Skousen, is het van belang dat ze Joseph toch ten minste eer geven voor het hoge openbaringsgehalte van het boek.

‘Het Boek van Mormon is veruit de grootste openbaring van Joseph Smith’, zei Skousen. ‘De Leer en Verbonden is niet één boek – het is een verzameling van al die afzonderlijke openbaringen. […] Zelfs de Bijbel kan er niet mee worden vergeleken, want ook de Bijbel bestaat uit verschillende boeken. […] Het Boek van Mormon is één kolossale openbaring. […] Het is een verbazingwekkend werk.’