De sabbatdag thuis

De sabbatdag thuis

Boodschap van de gebiedsleiding

Elder Adler x250.jpg

Ouderling Detlef H. Adler, Duitsland
Gebiedszeventiger


‘Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

En God zegende de zevende dag en heiligde die’ (Genesis 2:2–3).

Bij de schepping van de aarde kwamen we al te weten dat er een dag van heiliging en rust bepaald was.

Later vond de Heer dat er een duidelijkere definitie nodig was. Hij gaf het gebod:

‘Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,

maar de zevende dag is de sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.

‘Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag, en heiligde die’ (Exodus 20:9–11).

Verdere verduidelijking was nodig en dus ‘zei de Heere tegen Mozes: U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de Heere ben, Die u heiligt’ (Exodus 31:12–13).

De Israëlieten kregen en bedachten erg gedetailleerde regels betreffende de sabbatdag. De Heiland stelde die tijdens zijn aardse bediening bij.

De Heiland bekritiseerde de leiders van zijn tijd en zei: ‘De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat’ (Markus 2:27–28).

In 1831 kwam er door een openbaring meer verduidelijking:

‘En opdat gij uzelf beter onbesmet van de wereld zult kunnen bewaren, zult gij naar het huis des gebeds gaan en uw offeranden offeren op mijn heilige dag;

want voorwaar, dat is de dag die voor u is ingesteld om van uw arbeid uit te rusten en om de Allerhoogste uw toewijding te betonen’ (LV 59:9–10).

President Nelson heeft gezegd: ‘God gaf ons die speciale dag niet voor amusement of dagelijks werk, maar om uit te rusten van onze taken, en ons lichamelijke en geestelijke verlichting te bieden.’ (Liahona, mei 2015, ‘De sabbat is een verlustiging’.)

Liahona

Dat zijn de beginselen die we ontvangen hebben en die hedendaagse profeten keer op keer verduidelijkt en uitgelegd hebben!

De waarden van deze wereld veranderen dagelijks.

Vandaag de dag wordt de sabbatdag in veel landen als een geweldige, ontspannende winkeldag, een plezierdag beschouwd!

Wij, heiligen der laatste dagen, leven in deze wereld. De Heer kent ons. We hebben het voorrecht onderwezen te worden door profeten, zieners en openbaarders die ons de hulpmiddelen aanreiken die we nodig hebben om beslissingen te nemen.

In plaats van een Boek der geboden krijgen we nu instructie, waardoor we kunnen leren om het goede te doen!

We moeten de verantwoordelijkheid nemen en leren hoe we beslissingen moeten nemen!

‘Kies toch goed als u voor een keus gesteld wordt.

‘Kies toch goed als u voor een keus gesteld wordt.

Tot het goede leidt de Heil’ge Geest;

Tot het goede leidt de Heil’ge Geest;

en zijn licht zal bestendig op u schijnen

en zijn licht zal bestendig op u schijnen

als uw hart naar het goede streeft.

als uw hart naar het goede streeft.

Kies toch goed! Kies toch goed!

Kies toch goed! Kies toch goed!

Bid steeds om wijsheid van de Heer.

Bid steeds om wijsheid van de Heer.

Kies toch goed, zoals ’t moet,

Kies toch goed, zoals ’t moet,

en God behoedt u immermeer.’ (Lofzangen, nr. 162.)

en God behoedt u immermeer.’ (Lofzangen,

In die geweldige lofzang leren we het ‘hoe’ en de toepassing ervan in ons leven!

We moeten ons eerst afvragen welk teken we de Heer geven. Vervolgens moeten we studeren, nadenken en in geloof met een open hart vragen, zodat we de influisteringen van de Heilige Geest begrijpen.

Ik getuig tot u dat u een antwoord zult ontvangen. En wat nog belangrijker is: u zult op de zevende dag, de dag van de Heer, rust vinden en dat zal een verlustiging zijn!