Genealogie en familiegeschiedenis: Link met het verleden

Waarom leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tempels bouwen

Velen voelen een band met hun voorouders als ze hun familiegeschiedenis uitzoeken. Waarom doen heiligen der laatste dagen aan familiegeschiedenis en tempelwerk?
Velen voelen een band met hun voorouders als ze hun familiegeschiedenis uitzoeken. Waarom doen heiligen der laatste dagen aan familiegeschiedenis en tempelwerk?

Voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is er vrijwel niets belangrijkers dan het gezin! Heiligen der laatste dagen geloven dat gezinnen voor eeuwig samen kunnen zijn. Dat betekent dat onze familie niet alleen bestaat uit de leden die hier nu bij ons zijn, maar ook uit onze grootouders, voorouders en andere familieleden die ons zijn voorgegaan.  Ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Het plan van onze [hemelse] Vader is op families gericht, met een grote boom als symbool. Een boom heeft wortels en takken nodig om te leven en te groeien. Zo moeten ook wij verbonden zijn met onze wortels – onze ouders, grootouders en andere voorouders – en met onze takken – onze kinderen, kleinkinderen en andere nakomelingen.’ (‘Our Father’s Plan Is about Families’ [toespraak gehouden op de RootsTech Family Discovery Day, 14 februari 2015], churchofjesuschrist.org.) Hieronder leest u wat heiligen der laatste dagen met betrekking tot familiegeschiedenis geloven en wat dat met tempels te maken heeft.

Waarom is familiegeschiedenis voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zo belangrijk?

Toen Joseph Smith, de stichter en profeet van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, jong was, verscheen een engel met de naam Moroni aan het bed van Joseph terwijl die in gebed was. De engel Moroni citeerde enkele Schriftteksten uit het boek Maleachi, die licht van de formulering in de Bijbel afweken (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:28–39). Moroni zei tegen Joseph:

‘Zie, Ik zal u het priesterschap openbaren, door de hand van de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van de Heer komt.

‘[ … ] En hij zal in het hart van de kinderen de aan de vaders gedane beloften planten, en het hart van de kinderen zal zich tot hun vaders wenden. Als dat niet zo was, zou de gehele aarde bij zijn komst volkomen worden verwoest’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:38–39).

Heiligen der laatste dagen geloven wat Moroni Joseph Smith leerde, namelijk dat ‘het hart van de kinderen’ zich tot hun vaders, of voorouders, moet wenden, om zich op de wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde voor te bereiden. Aan familiegeschiedenis en genealogisch werk doen, is een manier waarop leden van de kerk ‘hun hart tot hun [voorouders] wenden’. (Zie David A. Bednar, ‘Het hart der kinderen zal zich wenden’, Liahona, november 2011, 24–27.) Veel mensen getuigen van de geest van liefde die ze voor hun familieleden voelen als ze aan familiegeschiedenis en genealogie doen. Als onderdeel van familiehistorisch werk verzamelen heiligen der laatste dagen de namen van overleden familieleden zodat er verordeningen voor hen kunnen worden verricht. Heiligen der laatste dagen geloven dat wij in heilige tempels aan onze levende en overleden familieleden kunnen worden verzegeld, of met hen worden verbonden. Zo kunnen gezinsbanden na de dood voortbestaan.

Wat gebeurt er in tempels?

Heiligen der laatste dagen geloven dat wij hier op aarde bepaalde verordeningen moeten verrichten om na onze dood bij onze hemelse Vader terug te kunnen keren. De doop en de gave van de Heilige Geest zijn zulke verordeningen (zie Trouw aan het geloof [2004], 177–178). Veel van Gods kinderen hebben echter nooit de kans gekregen om tijdens hun leven het evangelie van Jezus Christus te aanvaarden en deze heilsverordeningen te ontvangen.

Heiligen der laatste dagen geloven dat onze geest na onze dood verder leeft en dat het evangelie van Jezus Christus in de geestenwereld verder wordt verkondigd (zie LV 138). Veel kinderen van God zullen het evangelie in de geestenwereld aanvaarden, en deze mensen verlangen dat verordeningen als de doop voor hen worden verricht (zie Introduction to Family History Student Manual [2012], 83). Heiligen der laatste dagen geloven dat God de leden van zijn kerk heeft geboden tempels te bouwen op plaatsen waar zij heilsverordeningen voor hun overleden familieleden kunnen verrichten. Heiligen der laatste dagen geloven dat niemand gedwongen zal worden om die verordeningen aan te nemen (zie Introduction to Family History Student Manual, 9).

Meer informatie

Veel heiligen der laatste dagen doen aan familiehistorisch onderzoek om in de tempel verordeningen voor hun familieleden te verrichten. De tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn heilige plaatsen waar gezinnen voor eeuwig met elkaar worden verbonden en waar heilige heilsverordeningen worden verricht. Maak gratis uw eigen stamboom op FamilySearch.org, of lees meer over tempels op KomTotChristus.org.