ANBI-Status Het Beleidsplan

BELEIDSPLAN

DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSE DAGEN

IN NEDERLAND

PERIODE: 2023 en daarna tot nadere kennisgeving

 

1.   Activiteiten.  

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Nederland (de ‘Organisatie’) is een godsdienstige non-profitorganisatie (kerkgenootschap), in Nederland gevestigd om godsdienstige reflectie onder haar leden na te streven en de doeleinden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, een wereldwijde christelijke kerk (“Kerk”), op het gebied van godsdienst, zendingswerk, onderwijs, liefdadigheid, humanitaire hulp, gezondheid, welzijnszorg, sociale hulp, genealogisch onderzoek, recreatie en culturele activiteiten te bevorderen. De Kerk heeft geen betaalde geestelijken, dus kerkleden bezetten alle plaatselijke kerkelijke posities en geven vrije tijd op voor  die bezigheden. Voor technische  en specialistische taken worden werknemers of zelfstandige vakmensen ingezet.

 

2.   Bevoegdheden

Voor het bereiken van haar doelstellingen heeft de Organisatie onder andere de navolgende bevoegdheden:

 

a.    Het aankopen, verwerven, ontvangen via schenking, donatie of legaten, verhuren/huren, onder zich houden, beheren, ruilen, behouden, verhypothekeren en vervreemden van materiële of immateriële zaken, zowel onroerend en roerend of een combinatie daarvan, ongeacht de aard of waarde daarvan en ongeacht waar deze zich bevinden;

 

b.   Het bouwen, verbeteren, vernieuwen, exploiteren en onderhouden van gebouwen, bedehuizen, kerken, tempels en andere faciliteiten;

 

c.    Het vervaardigen, verwerven, exporteren, importeren en distribueren van religieuze literatuur, alsmede andere gedrukte of op geluids- of videoband opgeslagen materialen en andere religieuze materialen;

 

d.   Het aangaan en uitvoeren van allerlei contracten, overeenkomsten en verplichtingen, voor welk rechtmatig doeleinde dan ook, door of tezamen met een persoon, firma, stichting, vennootschap, maatschap, de overheid, een overheidsinstantie of semi-overheidsinstantie;

 

e.   Het openen en aanhouden van een betaalrekening en ander soorten rekeningen, deposito’s en beleggingsfondsen of waarden ondergebracht bij banken of soortgelijke instellingen, het overmaken van bedragen, het opnemen van gelden en het uitschrijven van cheques;

 

f.     Het werven, lenen en ontvangen van fondsen, subsidies en bijdragen van legitieme bronnen, en het aanwenden daarvan ter bevordering van de doelstellingen van de Organisatie;

 

g.   Het uitnodigen van vertegenwoordigers van de Kerk om zich op vrijwillige en tijdelijke basis te vestigen in Nederland teneinde assistentie te verlenen bij de uitvoering van de projecten van de Kerk in Nederland; en

 

h.   Het ten dienste van de Organisatie verrichten van handelingen en aanwezig zijn bij alle gelegenheden of het uitvoeren van al die plannen, voorzover toegestaan krachtens de wet, welke voortvloeien uit of noodzakelijk, passend of bevorderlijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen en het adequaat functioneren van de Organisatie.

 

3.   Inkomstenbronnen.

De Organisatie is een instelling zonder winstoogmerk en is afhankelijk van vrijwillige bijdragen van kerkleden, bijdragen  van  gelieerde kerkgenootschappen en elke andere wettige inkomstenbron om haar doeleinden te financieren en te bevorderen. Kerkleden doneren doorgaans een deel van hun inkomen als tiende, namelijk tien procent. De Kerk ontvangt daarnaast ook andere bijdragen voor het bekostigen van diverse kerkelijke programma’s. Op de eerste zondag van  elke  maand  slaan  kerkleden  doorgaans twee opeenvolgende maaltijden over en staan een vastengave af die in elk geval de tegenwaarde vertegenwoordigt  van het voedsel dat ze zouden hebben genuttigd. Alle bijdragen van kerkleden zijn vrijwillig. Buiten het ontvangen van tiende en andere vrijwillige bijdragen, houdt de Kerk zich doorgaans niet bezig met het inzamelen van geld in Nederland, noch elders in de wereld.

In het verleden is het totaal van de bijdragen van kerkleden in Nederland nooit genoeg geweest om alle onkosten die in het land gemaakt worden te dekken. Het tekort wordt aangevuld uit toelagen van andere kerkentiteiten, voornamelijk door de Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter­ day Saints, die een “corporation  sole” [een rechtspersoon met slechts één eigenaar] is, gevestigd in de staat Utah van de Verenigde Staten.

Een bedrag aan gelden zal worden aangehouden dat redelijkerwijs nodig is/zal zijn voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de organisatie. Dit bedrag is gerelateerd aan dagelijkse benodigde uitgaven en kosten van de organisatie, alsmede aan projecten voor de korte termijn en de lange termijn waarvoor het aanwenden van de aangehouden gelden nodig is/zal zijn.

 

4.   Financieel beheer

Gelden ontvangen in Nederland worden gebruikt voor diverse activiteiten en worden in de boekhouding en systemen van de organisatie geregistreerd. Geldelijke uitgaven moeten voldoen aan de vereisten van de interne procedure van de Kerk, die twee geautoriseerde handtekeningen vereist voor elk betalingsdocument of overschrijving per bank. Vrijwilligers die deze verslagen in Nederland bijhouden,  worden  hier  na  aanstelling in opgeleid en ontvangen daarna nog regelmatig trainingen.

De raad van tiendebesteding is verantwoordelijk voor de uitgaven van de Kerk en is het lichaam dat hier toestemming voor verleent. Deze raad bestaat uit het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en de Presiderende Bisschap. Onder toezicht van deze raad worden de bijdragen, uitgaven en middelen  van de Kerk beheerd  door  de managementgroep  van iedere afdeling  en  door  de financiële en administratie afdelingen van de Kerk. Het fondsenbeheer van deze management-, begrotings­ en financiële groepen wordt gecontroleerd en gerapporteerd.

De Kerk heeft een financiële afdeling die zelfstandig en onafhankelijk van alle andere afdelingen en ondernemingen functioneert. De directeur van de financiële afdeling rapporteert rechtstreeks en geregeld aan het Eerste Presidium.

De financiële afdeling houdt  zich aan professionele accountancynormen.  Het personeel van de financiële afdeling bestaat uit bevoegde registeraccountants, gediplomeerde interne accountants en controleurs van informatiesystemen, en andere bevoegde vakmensen. Daartoe gemachtigd door het Eerste Presidium is de financiële afdeling van de Kerk bevoegd tot het controleren van de administratie van alle afdelingen en ondernemingen van de Kerk.

De  financiële-afdeling   heeft  daarvoor  de  beschikking  over  alle  systemen, verslagen, personeel en eigendommen die nodig zijn om de bijdragen, uitgaven en middelen van de Kerk te controleren. De financiële afdeling van  de Kerk controleert  of de  financiële  verslagen en de ondernemingen van de  Kerk  in overeenstemming zijn met erkende professionele accountancynormen. De financiële en operationele controles worden op basis van professionele normen verricht. De risicofactoren bepalen de selectie en uitvoering van de controles. Dit geldt ook voor het toezicht op de controle van bijdragen en uitgaven van de plaatselijke kerkunits in heel Nederland. De financiële afdeling van de Kerk maakt jaarlijks een rapport waarin wordt bevestigd dat alle ontvangen bijdragen en uitgegeven gelden in overeenstemming met de goedgekeurde begrotingsrichtlijnen en de gevestigde beleidslijnen en werkwijzen van de Kerk zijn beheerd.