Het Boek van Mormon 21 dagen uitdaging

Kom in 21 dagen nader tot Christus.

Ontdek hoe u door het Boek van Mormon dichter bij Jezus Christus kunt komen

1 Nephi 3:7

Ik zal heengaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden. Want ik weet dat de Heer geen geboden aan de mensenkinderen geeft… zonder een weg voor hen te bereiden… zodat zij kunnen volbrengen wat Hij hun gebiedt.

Alma 37:44 

Want zie, het is even gemakkelijk aandacht te schenken aan het woord van Christus… dat je een rechte koers wijst naar eeuwige gelukzaligheid… als het voor onze vaderen was om aandacht te schenken aan dat kompas… dat hun een rechte koers wees naar het beloofde land.

Alma 32:28

Indien u plaats inruimt, zodat er een zaadje in uw hart kan worden gezaaid… zie, indien het een deugdelijk zaadje is, of een goed zaadje… zie, dan zal het in uw boezem gaan zwellen. Want het begint mijn ziel te verruimen. Ja, het begint mijn verstand te verlichten. 

Mosiah 2:41

Ik wil dat u nadenkt over de gezegende en gelukkige toestand… van hen die de geboden van God onderhouden. Zij worden gezegend in alle dingen, zowel stoffelijke als geestelijke. Indien zij getrouw volharden tot ’t einde, worden zij in de hemel ontvangen… waardoor zij bij God kunnen wonen in een staat van nimmer eindigend geluk.

Ether 12:27

Ik geef de mensen zwakheid, opdat zij ootmoedig zullen zijn. En mijn genade is genoeg voor alle mensen… die zich voor mijn aangezicht verootmoedigen. Want indien zij zich voor mijn aangezicht verootmoedigen… en geloof hebben in Mij… zal Ik maken dat zwakke dingen sterk voor hen worden.

1 Nephi 17:13 

Ik zal ook uw licht in de wildernis zijn; en Ik zal de weg voor u uit bereiden. En u zult weten dat u door Mij wordt geleid.