Het gezin: een proclamatie aan de wereld

Mormonen geloven dat het huwelijk en het gezin deel van Gods plan voor zijn kinderen uitmaken.
Mormonen geloven dat het huwelijk en het gezin deel van Gods plan voor zijn kinderen uitmaken.

‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ is een document dat duidelijk maakt wat de standpunten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen met betrekking tot huwelijk, kinderen en gezin zijn (Liahona, november 2010, 129). Toen voormalig president van de kerk, Gordon B. Hinckley, de proclamatie over het gezin meer dan twintig jaar geleden voorlas, waren de kerkleden dankbaar voor de eenvoudige en duidelijke leerstellingen over het gezin. Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ook wel mormonen genoemd, hechten vandaag meer dan ooit belang aan de proclamatie over het gezin. Ze beschouwen het als een diepgaande en noodzakelijke openbaring die Gods normen voor het huwelijk en het gezin in een steeds veranderende wereld duidelijk maakt. (Zie Bonnie L. Oscarson, ‘Verdedigsters van de proclamatie over het gezin’, Liahona, mei 2015, 14–15.) Lees verder voor meer informatie over mormoonse geloofspunten met betrekking tot huwelijk en gezin.

Wat staat er in ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’?

De proclamatie over het gezin is gericht aan echtgenoten en echtgenotes, moeders en vaders. Er staat in dat ‘het huwelijk tussen man en vrouw van Godswege is geboden en dat het gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen.’ (‘Het gezin’, 129.) Er staat ook in dat wij vóór onze geboorte ‘God als [onze] eeuwige Vader [aanbaden]’ en dat Gods plan voor de vooruitgang van zijn kinderen inhield dat wij naar de aarde kwamen, een stoffelijk lichaam kregen en kunnen terugkeren om na onze dood met ons gezin bij Hem te wonen (‘Het gezin’, 129). De leringen in de proclamatie over het gezin zijn bedoeld om alle gezinnen geluk te brengen, niet alleen mormoonse gezinnen.

Wat geloven mormonen over het huwelijk?

Mormonen geloven dat het huwelijk tussen man en vrouw een belangrijk onderdeel van Gods plan voor zijn kinderen is. Zij geloven ook dat man en vrouw ‘de plechtige taak [hebben] om van elkaar […] te houden, en voor elkaar […] te zorgen.’ (‘Het gezin’, 129.) Voor mormonen worden ‘een geslaagd huwelijk en een hecht gezin […] gegrondvest op, en in stand gehouden met, de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning.’ (‘Het gezin, 129.) Mormonen geloven dat echtgenoten elkaar als gelijkwaardige partners moeten helpen en dat zij die niet voor hun gezin zorgen, overspel plegen of hun partner of kinderen mishandelen, op een dag aan God rekenschap moeten afleggen over hun keuzes (zie ‘Het gezin’, 129).

Wat geloven mormonen met betrekking tot kinderen en gezinnen?

Mormonen geloven de proclamatie over het gezin waarin staat dat ‘kinderen er recht op [hebben] om binnen het huwelijk geboren te worden (‘Het gezin’, 129). Mormonen geloven ook dat ‘kinderen een erfdeel des Heren ‘zijn (Psalmen 127:3, NBG), wat betekent dat ze een zegen van God zijn. Voor mormonen is het ouderschap een heilige verantwoordelijkheid en hebben ouders de taak ‘hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en geestelijke behoeften, en ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben en helpen, de geboden van God moeten naleven, en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn, waar ze zich ook bevinden.’ (‘Het gezin’, 129.) Voor mormonen heeft het gezin de hoogste prioriteit.

Meer informatie over het mormoonse geloof

Mormonen geloven dat een gezin niet alleen een plicht maar ook een grote zegening is. God geeft ons de kans om deel van een gezin uit te maken omdat Hij van ons houdt, en God geeft ons een gezin ‘om daar te ontdekken wat wij kunnen zijn’. (Matthew Neeley, ‘God geeft ons een gezin’, Liahona, oktober 2008, 28–29.) Meer informatie over het mormoonse geloof en Gods plan voor u en uw gezin vindt u op mormon.org.