Het leven van Joseph Smith: de herstelling van het priesterschap

De herstelling van de Kerk van Jezus Christus

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat hemelse boodschappers in 1829 Gods priesterschap aan Joseph Smith en Oliver Cowdery verleenden.
Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat hemelse boodschappers in 1829 Gods priesterschap aan Joseph Smith en Oliver Cowdery verleenden.

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat het priesterschap de bevoegdheid is die God aan de mens heeft gedelegeerd om in zijn naam te handelen. Toen Jezus op aarde leefde, verleende Hij zijn apostelen het priesterschap. Heiligen der laatste dagen geloven dat de volheid van het evangelie van Christus, en dus ook het priesterschap, na de kruisiging van Jezus Christus en de dood van de apostelen van de aarde is weggenomen. (Zie ‘Restoration of the Priesthood’, churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng.)  Heiligen der laatste dagen geloven dat het priesterschap in 1829 op aarde is hersteld toen hemelse boodschappers het aan de profeet Joseph Smith verleenden. Voor heiligen der laatste dagen is de herstelling van het priesterschap een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van hun geloof.

Wat geloven leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen met betrekking tot het priesterschap?

Heiligen der laatste dagen geloven dat er twee priesterschappen zijn (zie LV 107:1): het Aäronisch en het Melchizedeks priesterschap. Ze geloven dat het Aäronisch priesterschap het lagere of voorbereidende priesterschap is, terwijl het Melchizedeks priesterschap het hogere priesterschap is.

Het Aäronisch priesterschap

Joseph Smith maakte met het Aäronisch priesterschap kennis nadat hij bij zijn vertaling van het Boek van Mormon een passage over de doop voor de vergeving van zonden was tegengekomen. Op 15 mei 1829 gingen Joseph en zijn schrijver Oliver Cowdery naar het bos om te bidden over wat ze met betrekking tot de doop hadden gelezen. Als antwoord daalde Johannes de Doper uit de hemel neer. Hij verleende Joseph en Oliver het Aäronisch priesterschap, met onder andere de bevoegdheid om te dopen (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–72).

In deze tijd kan het Aäronisch priesterschap worden verleend aan jongemannen vanaf 12 jaar die daar door hun leefwijze voor in aanmerking komen. Heiligen der laatste dagen geloven dat er binnen het Aäronisch priesterschap verschillende ambten zijn met elk hun eigen taken. Deze ambten zijn: diaken, leraar, priester en bisschop (zie LV 107:13–14, 85–88). Priesterschapsdragers gaan naar een hoger ambt over als ze vooruitgang in het evangelie hebben gemaakt. Tot de taken van de verschillende ambten in het Aäronisch priesterschap behoren onder andere het zegenen en ronddienen van het avondmaal, de doop en voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden (zie ‘Aaronic Priesthood’, churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng).

Het Melchizedeks priesterschap

Heiligen der laatste dagen geloven dat het Melchizedeks priesterschap, of het hogere priesterschap, eveneens door de profeet Joseph Smith is hersteld. Het is onbekend wanneer het Melchizedeks priesterschap precies is hersteld, maar het gebeurde enkele weken na de herstelling van het Aäronisch priesterschap in 1829. (Zie Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis: lesboek voor de leerkracht Evangelieleer [1999], 48.) De vroegchristelijke apostelen Petrus, Jakobus en Johannes verschenen aan Joseph en Oliver en verleenden hun het Melchizedeks priesterschap.

Heiligen der laatste dagen geloven dat alle goede mannelijke volwassen leden het Melchizedeks priesterschap kunnen dragen. Het Melchizedeks priesterschap is vernoemd naar Melchizedek, een hogepriester uit de tijd van Abraham (zie LV 107:2–4). Dit priesterschap omvat het gezag om bijzondere priesterschapszegens te geven tot vertroosting, raad en genezing. Het omvat ook de bevoegdheid om de gave van de Heilige Geest te verlenen. Heiligen der laatste dagen geloven dat in de verordeningen van het Melchizedeks priesterschap ‘de macht der goddelijkheid kenbaar’ is. (LV 84:20; zie ook ‘Melchizedek Priesthood’, churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng.)

Meer informatie

Heiligen der laatste dagen geloven dat de herstelling van het priesterschap in mei 1829 niet alleen een historische gebeurtenis maar ook een wonder en een onvoorstelbare zegen voor al Gods kinderen is. Meer informatie over de herstelling van de Kerk van Jezus Christus vindt u op KomTotChristus.org.