Hulpactie ‘Een doos uit het hart!’ - deel 2

Ondersteun kansarme kinderen met een schoolpakket

kerstpakket

[ENGLISH BELOW] 

Zoals jullie mogelijk hebben gehoord, was de hulpactie met boodschappenpakketten voor de Voedselbank een groot succes! In totaal hebben alle wijken en gemeenten in de Ring Den Haag 102 gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank geholpen aan een heerlijk paasontbijt. Namens deze gezinnen en de Voedselbank willen we degenen die hebben meegedaan ontzettend bedanken.

We willen het niet hierbij laten. Het DHCares Comité wil met deze projecten in de toekomst een makkelijke mogelijkheid scheppen voor leden om aan dienstbetoon te doen. Omdat we niet gebonden zijn aan één regio, zal dit comité voortaan het ‘JustServe_Kom en Help’-comité heten. Ook willen we graag projecten verzorgen in andere regio’s dan Den Haag, dus aarzel niet om ideeën of suggesties te doen!

De doelgroep voor het volgende project is schoolgaande kinderen uit gezinnen van vluchtelingen en andere kansarme gezinnen. Deze kinderen hebben het al niet makkelijk, en zijn bijzonder hard geraakt door de coronacrisis. Waar volwassenen nog wel af en toe naar het werk konden gaan, waren kinderen als gevolg van de maatregelen gedwongen om lange periodes thuis te blijven. Sporten ging niet door, vriendengroepen zien werd lastig, en leren is moeilijk als je de hele dag moet Zoomen. Daarom willen we met de volgende hulpactie kinderen van twee Haagse scholen een hart onder de riem steken. Het gaat om een groep van 100 kinderen uit kansarme gezinnen of gezinnen met een (recente) migratieachtergrond, ongeveer evenveel meiden als jongens, van de leeftijd 8 - 12 jaar oud. 

We gaan weer werken met een ‘tas’ met inhoud, die we vullen met behulp van een boodschappenlijstje. De Ring Den Haag zal zorgen voor de schoolrugzakken. Ook zorgt de Ring voor een schoolagenda voor elk kind. De rugzakken worden verder gevuld met de inhoud die de leden aanleveren.

stappenplan
Stappenplan

Hieronder stap voor stap hoe u kunt helpen:

  1. 7 juni - 20 juni - MELD U AAN VIA DEZE LINK
  2. 14 juni - 27 juni - Koop de schoolspullen die op de boodschappenlijst staan (KLIK HIER VOOR DE BOODSCHAPPENLIJST). Heeft u daarnaast nog (complete) gezelschapsspelletjes, puzzels of boeken voor oudere kinderen of jongeren over? Deze zijn ook hartstikke welkom! Stop de spullen in een plastic of stoffen tasje - het comité zal ervoor zorgen dat de spullen in de rugzakken terecht komen. Vul de tas en schrijf een kaartje met een leuke boodschap. Deel het op sociale media met #komenhelp en/of stuur ook een leuke foto of een filmpje naar komenhelp@gmail.com. Laat meteen even weten of je toestemming geeft om deze te mogen delen op sociale media.
  3. 28 juni - 2 juli - Breng de tas langs bij uw lokale kerkgebouw, of bij een drop-off punt bij een ander lid thuis (informatie hierover volgt).
  4. 3 juli - 6 juli - Tassen worden opgehaald in de kerk en naar Den Haag gebracht. Daar wordt de inhoud van de tassen in de rugzakken gestopt.
  5. 7 juli - De schoolspullen worden uitgedeeld op de scholen.

Wilt u nog meer bijdragen? Geef u dan op als drop-off punt voor gevulde tassen van leden uit de buurt. Dit kunt u ook aangeven in het aanmeldformulier beschikbaar VIA DEZE LINK.

We willen u oprecht bedanken voor alle interesse, hulp en enthousiasme. Voor vragen kunt u terecht bij Cor Brinkers (06 435 364 29) of Hans Verdonk (06 388 248 41) 


[ENGLISH]

Dear members,

As you may have heard, the aid campaign with grocery packages for the Food Bank was a great success! In total, all wards and branches in the Stake The Hague helped 102 families who depend on the Food Bank to a delicious Easter breakfast. On behalf of these families and the Food Bank, we want to thank those who participated immensely. 

 

We don't want to stop there. The DHCares Committee wants to use these projects to create an easy opportunity for members to engage in acts of service in the future. Since we are not tied to one region, this committee will henceforth be called the 'JustServe_Come and Help' Committee. We would also like to provide projects in regions other than The Hague, so please don't hesitate to offer ideas or suggestions! 

The target group for the next project is school-age children from families of refugees and other disadvantaged families. These children already have a hard time, and have been hit particularly hard by the corona crisis. Whereas adults were still able to go to work occasionally, children were forced to stay home for long periods because of the restrictions. Sports were out of the question, seeing friends became difficult, and learning is difficult when you have to Zoom all day. That is why we want to give children from two schools in The Hague a helping hand with the following aid campaign. It concerns a group of 100 children from disadvantaged families or families with a (recent) migration background, about the same number of girls as boys, aged 8 - 12 years old. 

We will again work with a 'bag' with contents, which we will fill with the help of a shopping list. The Ring The Hague will provide the school backpacks. The Ring will also provide a school agenda for each child. The backpacks will be further filled with the contents provided by the members. 

Below is a step by step guide on how you can help: 

  1. June 7 - June 20 - Sign up using this link: https://forms.gle/G6p4NGjaQLekZXCr6

  2. June 14 - June 27 - Purchase the school supplies listed on the shopping list (see annex). In addition, do you have any (complete) board games, puzzles or books left over for older children or youth? These are also very welcome! Put the items in a plastic or cloth bag - the committee will make sure the items end up in the backpacks. Fill the bag and write a card with a nice message. Share it on social media with #komenhelp and/or also send a fun photo or video to komenhelp@gmail.com. Be sure to let us know right away if you give permission to share it on social media.

  3. June 28 - July 2- Drop off the bag at your local church building, or at a drop-off point at another member's home (information to follow).

  4. July 3 - July 6 - Bags will be picked up at the church and taken to The Hague. There the contents of the bags will be put into the backpacks. 

  5. July 7 - School supplies will be distributed at the schools.

Would you like to contribute even more? Then sign up as a drop-off point for filled bags from members in the neighborhood. You can also indicate this in the registration form: https://forms.gle/G6p4NGjaQLekZXCr6

We would like to thank you sincerely for all the interest, help and enthusiasm. For questions, please contact Cor Brinkers (06 435 364 29) or Hans Verdonk (06 388 248 41). 


With heartfelt greetings,

the Come and Help Committee