Boodschap van de gebiedsleiding

Onze Heiland Jezus Christus leren kennen

Ik weet dat zijn Zoon, Jezus Christus, ons van zonde heeft verlost. Ik beloof u dat u door middel van gebed, Schriftstudie, dienstbetoon en verbonden met de Heer, en door van Hem te getuigen, uw Heiland Jezus Christus nog beter zult leren kennen.

Të Arrijmë ta Njohim Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
Ouderling Tarmo Lepp (Estland)
Ouderling Tarmo Lepp (Estland) Gebiedszeventiger, gebied Europa-Noord

In mijn jonge jaren vertelden de zendelingen mij over Jezus Christus, zijn leven en zijn leringen. Nu ik 30 jaar lid van de kerk ben, vraag ik me soms af of ik mijn Heiland Jezus Christus echt ken. Het antwoord op die vraag is dat ik Hem inderdaad ken, en dat geldt ook voor u.

Maar net zoals we ons van mensen kunnen vervreemden die we lang niet spreken, kunnen we ons ook van de Heiland vervreemden. Hem leren kennen en Hem kennen, is een voortgaand proces. Ik wil graag met u bespreken wat mij heeft geholpen om Christus beter te leren kennen en Hem te blijven kennen.

pix2

Gebed

In Trouw aan het geloof staat het volgende over gebed: ‘Uw hemelse Vader houdt van u en kent uw behoeften. Hij wil dat u in gebed met Hem communiceert. […] Maak er een gewoonte van om God in gebed te naderen, dan zult u Hem leren kennen en een steeds inniger band met Hem krijgen. Zijn verlangens worden uw verlangens. U zult voor uzelf en voor anderen zegeningen verwerven die Hij u graag wil geven als u er maar in geloof om vraagt.’ (1) Door middel van gebed heb ik een nauwe band met mijn hemelse Vader en zijn Zoon opgebouwd. Geregeld gebed is een manier om deze nauwe band te onderhouden. Ik ben dankbaar voor de kracht van het gebed.

pix3

Schriftstudie

In het Boek van Mormon worden de zonen van Mosiah als volgt omschreven: ‘En zij waren sterk geworden in de kennis van de waarheid, want het waren mannen met een zuiver begrip en zij hadden de Schriften zorgvuldig onderzocht om het woord van God te leren kennen.’ (2) Dagelijkse Schriftstudie maakt ons ontvankelijk voor de influisteringen van de Heilige Geest. Op deze manier wordt ons geloof versterkt, zijn we beter in staat verleiding te weerstaan en leren we onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon kennen.

pix4

Dienen

We leren de Heiland kennen door in de Schriften te lezen. Maar alleen Hem kennen is niet genoeg. We dienen ook zoals Hij te worden. Om op Hem te kunnen gaan lijken, moet u in beweging komen. Wanneer we anderen dienen, zijn we de mededienstknechten van Christus.

Toen ik een jong lid van de kerk was, werd mijn vaderland door moeilijkheden geteisterd. Velen worstelden op financieel gebied. Ik bracht soms eten naar leden van onze gemeente en liet de tassen anoniem voor hun deur achter. Ik had liever dat ze God zouden danken wanneer ze de tas met eten van een anonieme gever vonden, dan dat ze mij bedankten. Een van mijn favoriete gelijkenissen is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De Samaritaan had die dag geen goede daden in zijn agenda staan, maar hij zag dat er hulp nodig was en kwam in actie. Jezus zei aan het einde van dit verhaal tegen een wetgeleerde: ‘Ga heen en doet u evenzo.’ (3) Deze boodschap van Jezus is ook voor ons bedoeld. Door anderen te helpen zullen we ons voelen zoals Jezus zich voelde toen Hij anderen diende.

pix5

Verbonden

Een verbond wordt tussen twee of meerdere partijen gesloten. Wanneer we in de kerk verbonden sluiten, zijn wij de ene partij en is God de andere partij. Ons eerste verbond is het doopverbond. Bij het sluiten van dit verbond hebben we beloofd de naam van Jezus Christus op ons te nemen. Op zondag wonen we de avondmaalsdienst bij om ons doopverbond te hernieuwen. In de tempel sluiten we verbonden die ook van kracht zijn in het leven hierna.

President Nelson heeft gezegd: ‘Als we heilige verbonden sluiten en nauwgezet nakomen, neemt de macht van de Heiland in ons toe. Onze verbonden binden ons aan Hem en geven ons goddelijke macht.’ (4) We kunnen anderen aanmoedigen en helpen om goddelijke verordeningen en verbonden te ontvangen, zodat ze op die manier in de macht van de Heiland kunnen toenemen.

Baptism

Van Jezus Christus getuigen

Ons persoonlijk getuigenis begint vaak met het getuigenis van iemand anders. Nadat mijn zus was gedoopt, gaf ze mij haar getuigenis. Ik verlangde meer te horen over hetgeen waar mijn zus van getuigde. Vervolgens kwamen de zendelingen en zij getuigden van Jezus Christus, zijn evangelie en de herstelde kerk. Dat getuigenis was zo krachtig dat het mijn leven volledig veranderde. In een ogenblik was ik niet langer een atheïst, maar een gelovige, die de leringen en het voorbeeld van Christus wilde volgen. Ons getuigenis kan het leven van een ander net zo veranderen. Dankzij ons getuigenis kunnen anderen Christus leren kennen, die hen voorheen onbekend was.

Ik getuig tot u dat ik weet dat we een liefhebbende hemelse Vader hebben. Ik weet dat zijn Zoon, Jezus Christus, ons van zonde heeft verlost. Ik beloof u dat u door middel van gebed, Schriftstudie, dienstbetoon en verbonden met de Heer, en door van Hem te getuigen, uw Heiland Jezus Christus nog beter zult leren kennen.


1. Trouw aan het geloof, ‘Gebed’.
2. Alma 17:2.
3. Lukas 10:37.
4. President Russell M. Nelson, ‘De macht van Jezus Christus in ons leven brengen’, Liahona, mei 2017.