Opvolging in het presidentschap van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Opvolging in het presidentschap van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Het Eerste Presidium is het hoogste bestuurslichaam in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het is samengesteld uit de president en zijn twee raadgevers. Deze drie mannen houden toezicht op de werkzaamheden van de hele kerk inzake beleid, organisatie en bestuur.

Het Quorum der Twaalf Apostelen is het op een na hoogste bestuurslichaam in de kerk. Apostelen hebben op aanwijzing van het Eerste Presidium de moeilijke bestuurlijke taak om toezicht op de ordelijke vooruitgang en ontwikkeling van de kerk over de hele wereld te houden. Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen worden door heiligen der laatste dagen als profeten beschouwd die goddelijke openbaring en inspiratie ontvangen om de kerk te leiden.

De aanstelling van een nieuwe president van de kerk gebeurt op een gestructureerde wijze, en – opmerkelijk in de huidige wereld – zonder enig intern gelobby voor positie of rang. De leden beschouwen dit als een door God geopenbaard proces. Noch in het openbaar, noch achter gesloten deuren wordt er een verkiezingsstrijd gevoerd.

Het is niet alleen de structuur van de kerkelijke organisatie die dit proces bepaalt. Er is ook een diepgewortelde traditie in de kerk dat persoonlijke ambitie tot leiderschap op enig niveau onbetamelijk is. De nadruk ligt daarentegen op persoonlijke waardigheid en een ootmoedige bereidheid om te dienen als men wordt geroepen.

Als een president van de kerk overlijdt, wijzigt er het volgende:

1. Het Eerste Presidium wordt automatisch ontbonden.

2. De twee raadgevers in het Eerste Presidium nemen hun plek in het Quorum der Twaalf Apostelen, gebaseerd op hun anciënniteit, weer in. De anciënniteit wordt bepaald door de datum waarop iemand tot de Twaalf is aangesteld en niet op basis van zijn leeftijd.

3. Het Quorum der Twaalf Apostelen, dat dan uit veertien apostelen bestaat en wordt voorgezeten door de senior apostel, neemt de leiding van de kerk op zich.

4. De senior apostel presideert een vergadering van het Quorum der Twaalf Apostelen waarin de volgende twee voorstellen worden besproken:

    I. Moet het Eerste Presidium op dit moment worden gereorganiseerd?

    II. Moet de kerk verdergaan met het Quorum der Twaalf Apostelen als presiderend lichaam?

5. Na bespreking wordt er een formele motie ingediend en gesteund door het Quorum der Twaalf Apostelen.

6. Als een motie om het Eerste Presidium te reorganiseren wordt aangenomen, kiest het Quorum der Twaalf Apostelen unaniem de nieuwe president van de kerk. De nieuwe president kiest twee raadgevers en samen vormen ze dan het nieuwe Eerste Presidium. In de kerkgeschiedenis is het altijd de apostel met de hoogste senioriteit geweest die bij een reorganisatie van het Eerste Presidium als president van de kerk werd aangesteld.

7. Na de reorganisatie van het Eerste Presidium wordt de apostel met de op een na hoogste senioriteit als president van het Quorum der Twaalf gesteund. Als de apostel met de op een na hoogste senioriteit in het Eerste Presidium als raadgever is aangesteld, wordt de apostel met de op twee na hoogste senioriteit waarnemend president van de Twaalf.

8. De president van het Quorum der Twaalf Apostelen stelt* samen met de andere apostelen de nieuwe president van de kerk aan door een formele handoplegging.

Sinds de kerk op 6 april 1830 officieel is opgericht, zijn er zestien presidenten geweest, onder wie president Thomas S. Monson.

* Kerkleden die een roeping tot een functie hebben aanvaard, worden in die functie ‘aangesteld’. Dit wordt volgens het Bijbelse gebruik van handoplegging gedaan. Een priesterschapsleider plaatst zijn handen op het hoofd van de persoon die wordt aangesteld en spreekt een gebed uit waarin de persoon het gezag en de vaardigheid om de taken van de functie te vervullen en een persoonlijke zegen ontvangt. 1