Over de doop van Jezus Christus

Just as Jesus Christ was baptized, we must all be baptized to return to live with God someday. Learn more about the biblical account of Jesus’s baptism and how we can follow His example.

Jezus Christus liet zich dopen, lees wat de Bijbel ons vertelt

Waarom liet Jezus Christus Zich dopen?

Toen Jezus Christus op aarde was, onderwees Hij in woord en daad dat ieder van ons moet worden gedoopt. Sommige mensen vragen zich misschien af of de doop in deze tijd nog wel zin heeft. De Bijbeltekst over de doop van Jezus Christus leert ons dat de doop een essentieel onderdeel is van het plan dat onze liefhebbende hemelse Vader voor al zijn kinderen heeft.

Jezus Christus was de enige volmaakte persoon die ooit op de aarde heeft geleefd (zie Trouw aan het geloof​ [2004], 14–21). Hij heeft nooit een zonde begaan. Jezus leidde een volmaakt leven om ons te laten zien hoe wij horen te leven om na onze dood bij onze hemelse Vader terug te kunnen keren. Hoewel Jezus Christus geen vergeving van zonden nodig had, koos Hij ervoor Zich te laten dopen als het volmaakte voorbeeld voor ons (zie Mattheüs 3:13–15).

Wat gebeurde er bij de doop van Jezus Christus?

In de Bijbel staat dat Jezus werd gedoopt door zijn neef, Johannes de Doper (zie Mattheüs 3:13). God had Johannes bijzondere macht en het gezag om te dopen verleend (zie Gids bij de Schriften, ‘Johannes de Doper’, scriptures.lds.org). Die macht en dat gezag om te dopen, noemen we het priesterschap. Vandaag is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de enige kerk die hetzelfde gezag om te dopen als Johannes de Doper bezit (voor meer informatie over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ga naar komtotchristus.org).

Jezus Christus werd meer dan tweeduizend jaar geleden gedoopt, maar de doop is nog steeds relevant voor mensen die nu leven
Jezus Christus werd meer dan tweeduizend jaar geleden gedoopt, maar de doop is nog steeds relevant voor mensen die nu leven

Bij Jezus Christus’ doop in de Jordaan (zie Markus 1:9), sprak God de Vader uit de hemel. God zei dat Hij ‘welbehagen’ in Jezus had (zie Mattheüs 3:17). God heeft ook welbehagen in ons als wij ervoor kiezen ons te laten dopen, omdat wij bij onze doop door ons gedrag laten zien dat we van Hem houden en dat we Jezus Christus willen volgen.

De Heilige Geest was ook aanwezig bij de doop van Jezus Christus (zie Mattheüs 3:16). Als wij gedoopt worden, kunnen ook wij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dankzij deze bijzondere gave kan de Heilige Geest ons leiding en hulp geven. We kunnen de liefde van God er ook beter door voelen. Als wij ervoor kiezen ons te laten dopen en een rechtschapen leven te leiden, kunnen wij de Heilige Geest altijd bij ons hebben.

Bij zijn doop werd Jezus Christus volledig door Johannes in de Jordaan ondergedompeld. Dat noemen we de doop door onderdompeling. Wij kunnen ons net als Jezus door onderdompeling laten dopen. Volledige onderdompeling in het water stelt de volledige vergeving van zonden voor die wij bij onze doop ontvangen. ‘Begraven’ worden in het water en daar weer uit opstaan, stelt ook het nieuwe leven voor dat wij krijgen als wij ervoor kiezen om Jezus Christus te volgen. Het illustreert ook onze overtuiging dat wij op een dag dankzij Hem uit het graf zullen opstaan (zie Romeinen 6:1–4). (Een filmpje over de doop door onderdompeling van Jezus Christus vindt u hier.)

Wat betekent de doop van Jezus Christus voor u?

Ieder van ons moet worden gedoopt om bij God te kunnen terugkeren. Voor meer informatie over het leven van Jezus Christus en wat u moet doen om te worden gedoopt, ga naar komtotchristus.org.