De Leer en Verbonden: openbaringen uit de hemel

Reading and studying the scriptures
Heiligen der laatste dagen geloven dat de Leer en Verbonden een Schriftuurlijk boek is dat heilige openbaringen van de profeet Joseph Smith en andere profeten bevat.

Leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven dat zowel de Bijbel als het Boek van Mormon Schriftuur is. Heiligen der laatste dagen geloven daarnaast in nog twee andere Schriftuurlijke boeken. Een daarvan is de Leer en Verbonden. Voor heiligen der laatste dagen is ‘de Leer en Verbonden een verzameling goddelijke openbaringen en geïnspireerde verklaringen die gegeven zijn voor de vestiging en regulering van het koninkrijk Gods op aarde in de laatste dagen’ (Inleiding tot de Leer en Verbonden). Heiligen der laatste dagen zijn dankbaar voor de kennis dat Gods openbaringen aan de mensheid zich niet beperkten tot de Bijbel.

Wat geloven leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen over de Leer en Verbonden?

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is op 6 april 1830 door de profeet Joseph Smith opgericht (zie LV 21, opschrift). In de begintijd van de kerk hadden kerkleden en -leiders nog veel te leren over de leer, het doel en de organisatie van Gods ware kerk. Ze wilden dan ook weten wat Gods wil was. In een oude kroniek van de kerk staat: ‘In deze begindagen van de kerk waren wij erop gebrand om over elk onderwerp dat met ons heil te maken had, het woord van de Heer te verkrijgen.’ (Manuscript History of the Church, boek A–1, 146, josephsmithpapers.org.) De meeste openbaringen in de Leer en Verbonden werden ontvangen door Joseph Smith ‘als antwoord op gebed in tijden van nood en voortvloeiend uit ervaringen van personen die echt hebben bestaan’ (inleiding tot de Leer en Verbonden). Sommige openbaringen werden door andere profeten van de kerk ontvangen. Hoewel de meeste afdelingen van de Leer en Verbonden zijn gericht aan de leden van de kerk, geloven heiligen der laatste dagen dat de Leer en Verbonden een verzameling ‘boodschappen, waarschuwingen en aansporingen voor het welzijn van de gehele mensheid’ is (inleiding tot de Leer en Verbonden).

Wat is er zo bijzonder aan de Leer en Verbonden?

In tegenstelling tot de Bijbel en het Boek van Mormon is de Leer en Verbonden geen vertaling van oude Schriftuur. De Leer en Verbonden is uniek omdat het de stem van de Heer bevat die is gericht tot de mensen die nu leven, in wat heiligen der laatste dagen de ‘laatste dagen’ noemen. (Zie De Leer en Verbonden — lesboek voor de cursist, 2e uitgave [lesboek kerkelijke onderwijsinstellingen, 2001], 1–2.) Er staan ‘beginselen en procedures voor het bestuur van de kerk’ in onze tijd in, en geboden, beloften en leerstellingen. (Gordon B. Hinckley, ‘The Order and Will of God’, Ensign, januari 1989, 4.)

Bovendien spreekt de Heer in veel van de openbaringen in de Leer en Verbonden rechtstreeks tot ons. De toon van de Leer en Verbonden is tegelijk barmhartig en beslist. De Heer waarschuwt de inwoners van de aarde dat ze zich op de wederkomst van de Heer Jezus Christus moeten voorbereiden (zie inleiding tot de Leer en Verbonden). Heiligen der laatste dagen geloven dat de Leer en Verbonden ‘de reddende leerstellingen, de beginselen die de mensheid een volheid van vreugde brengen’ en heilige verbonden ‘die alle aardse schatten overtreffen’ bevat (De Leer en Verbonden — lesboek voor de cursist, VII).

Meer informatie

Heiligen der laatste dagen geloven dat bij de totstandkoming van de Leer en Verbonden talloze andere wonderen plaatsvonden als onderdeel van de oprichting van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Meer informatie over de herstelling van de Kerk van Jezus Christus vindt u op KomTotChristus.org.